1 Nefi 22
  Fusnote
  Tema

  Poglavlje 22

  Izrael će biti raspršen po cijelom licu zemaljskom — Pogani će njegovati i hraniti Izrael evanđeljem u posljednje dane — Izrael će biti sabran i spašen, a opaki će gorjeti poput strni — Kraljevstvo đavlovo bit će uništeno, a Sotona će biti svezan. Oko 588–570. pr. Kr.

  1 I tad se dogodi, nakon što ja, Nefi, bijah pročitao ovo što bijaše urezano na amjedenim pločama, moja mi braća priđoše i rekoše mi: Što znači ovo što si pročitao? Gle, treba li to razumjeti u skladu s onim što je duhovno, što će se dogoditi po duhu, a ne tijelu?

  2 I ja im, Nefi, rekoh: Gle, to bijaše aočitovano proroku glasom bDuha; jer po Duhu se sve otkriva cprorocima, što će doći na djecu ljudsku po tijelu.

  3 Stoga, ono o čemu čitah ono je što se odnosi na ono što je i avremenito i duhovno; jer čini se da će dom Izraelov prije ili kasnije biti braspršen po svemu licu zemaljskom, a i među sve narode.

  4 I gle, ima ih mnogo koji su već izgubljeni iz sjećanja onih koji su u području Jeruzalema. Da, veći dio svih aplemena bijaše bodveden; i oni su raspršeni od nemila do nedraga po cotocima morskim; a gdje su, nitko od nas ne zna, osim što znamo da bijahu odvedeni.

  5 A pošto bijahu odvedeni, to se prorokovaše gledom na njih, a i gledom na sve one koji će kasnije biti raspršeni i izmiješani s drugima, zbog Sveca Izraelova; jer protiv njega će oni otvrdnuti srca svoja; stoga, bit će raspršeni među sve narode i bit će aomraženi kod svih ljudi.

  6 Ipak, nakon što ih aodnjeguju bpogani, i Gospod uzdigne ruku svoju nad pogane, i postavi ih kao stijeg, a cdjeca njihova budu ponesena u naručju njihovu, i kćeri njihove budu ponesene na plećima njihovim, gle, to o čemu se govori jest doslovno; jer takvi su savezi Gospodnji s ocima našim; i to se odnosi na nas u danima budućim, a i svu braću našu koja su od doma Izraelova.

  7 I to znači da vrijeme dolazi kad će, nakon što sav dom Izraelov bude raspršen i izmiješan s drugima, Gospod Bog podignuti moćan narod među apoganima, da, i to na licu ove zemlje; i oni će potomstvo naše braspršiti.

  8 I nakon što potomstvo naše bude raspršeno, Gospod će Bog krenuti s izvođenjem ačudesnog djela među bpoganima, što će biti od velike cvrijednosti potomstvu našemu; stoga, to je prispodobljeno tome kako ih pogani hrane i nose u naručju svojem i na plećima svojim.

  9 A to će također biti od avrijednosti poganima; i ne samo poganima, već i bsvem cdomu Izraelovom, te će otkriti dsaveze što ih Otac nebesa sklopi s Abrahamom, govoreći: U epotomstvu će tvojemu sva plemena zemaljska biti fblagoslovljena.

  10 I htio bih, braćo moja, da znadete kako sva plemena zemaljska ne mogu biti blagoslovljena, osim ako on ne aogoli mišicu svoju u očima narodā.

  11 Stoga, Gospod će Bog krenuti s ogoljivanjem mišice svoje u očima svih naroda, u ostvarivanju saveza svojih i evanđelja svojega onima koji su od doma Izraelova.

  12 Stoga, on će ih ponovno izvesti iz sužanjstva, i oni će biti asabrani u zemlje baštine svoje; i bit će izvedeni iz mraka i iz btame; i znat će da je cGospod dSpasitelj njihov i Otkupitelj njihov, eSilni Izraelov.

  13 A krv te moćne i aodvratne crkve, koja je bludnica cijele zemlje, okrenut će se na njihove vlastite glave; jer će bratovati između sebe, a mač njihovih cvlastitih ruku past će na njihove vlastite glave, i opit će se svojom vlastitom krvlju.

  14 I svaki anarod koji će zaratiti protiv tebe, o dome Izraelov, okrenut će se jedan protiv drugoga, i bpast će u jamu koju iskopaše da u zamku uhvate ljude Gospodnje. I svi koji se cbore protiv Siona bit će uništeni, i ta velika bludnica, koja izopači prave putove Gospodnje, da, ta moćna i odvratna crkva, stropoštat će se u dprah i velik će biti pad njezin.

  15 Jer gle, govori prorok, vrijeme brzo dolazi kad Sotona neće više imati moći nad srcima djece ljudske; jer dan uskoro dolazi kad će svi oholi i oni koji postupaju opako biti poput astrni; i dan dolazi kad moraju biti bspaljeni.

  16 Jer vrijeme uskoro dolazi kad će se punina agnjeva Božjega izliti na svu djecu ljudsku; jer on neće dopustiti da opaki unište pravedne.

  17 Stoga, on će asačuvati bpravedne moću svojom, čak i bude li tako da punina gnjeva njegova mora doći, a pravedni budu sačuvani, tako da neprijatelji njihovi budu uništeni ognjem. Stoga, pravedni se ne trebaju bojati; jer ovako govori prorok, oni će biti spašeni, pa makar i ognjem.

  18 Gle, braćo moja, kažem vam da to mora uskoro doći; da, štoviše, krv, i oganj, i dimna sumaglica moraju doći; i to mora nužno biti na licu ove zemlje; i to dolazi ljudima po tijelu bude li tako da oni otvrdnu srca svoja protiv Sveca Izraelova.

  19 Jer gle, pravedni neće izginuti; jer vrijeme zasigurno mora doći kad će svi oni koji se bore protiv Siona biti odbačeni.

  20 I Gospod će zasigurno pripraviti put narodu svojemu, tako da će se ispuniti riječi Mojsijeve, koje on kaza, govoreći: aProroka će vam Gospod Bog vaš podignuti, poput mene; njega slušajte u svemu što god će vam govoriti. I dogodit će se da će svi oni koji ne poslušaju toga proroka biti bisključeni iz naroda.

  21 I sad ja, Nefi, navješćujem vama, da je taj aprorok, o kojem Mojsije govoraše, Svetac Izraelov; stoga, on će izricati bsud u pravednosti.

  22 I pravedni se ne trebaju bojati, jer oni su ti koji neće biti zatrti. Nego je to kraljevstvo đavlovo, koje će se graditi među djecom ljudskom, a to je kraljevstvo uspostavljeno među onima koji su u tijelu —

  23 Jer vrijeme će brzo doći da sve acrkve koje se izgrađuju kako bi stjecale dobitak, i svi oni koji se uzdižu kako bi stekli moć nad ljudima, i oni koji se uzdižu kako bi postali bomiljeni u očima svijeta, i oni koji traže požude tijela i ono što je od svijeta, te nastoje činiti svakovrsno bezakonje; da, ukratko, svi oni koji pripadaju kraljevstvu đavlovom, oni su ti koji se trebaju bojati, i drhtati, i cstrepiti; oni su ti koji moraju biti oboreni dolje u prah; oni su ti koji moraju biti dspaljeni poput strni; i to je u skladu s riječima prorokovim.

  24 I vrijeme dolazi brzo kad pravedni moraju biti dovedeni na okup kao atelad u staji, a Svetac Izraelov mora vladati u gospodstvu, i snazi, i moći, i velikoj slavi.

  25 I on asabire djecu svoju s četiri kraja zemlje; i broji ovce svoje, i one ga poznaju; i bit će jedno stado i jedan bpastir; i on će pasti ovce svoje, i u njemu će one nalaziti cpašu.

  26 A zbog pravednosti naroda njegova aSotona nema moći; stoga, on ne može biti odvezan u razdoblju od bmnogo godina; jer nema moći nad srcima ljudi, jer oni prebivaju u pravednosti, a Svetac Izraelov ckraljuje.

  27 I sad gle, ja, Nefi, govorim vam da sve to mora doći po tijelu.

  28 No gle, svi narodi, plemena, jezici i puci prebivat će u sigurnosti u Svecu Izraelovu, bude li tako da se apokaju.

  29 I sad ja, Nefi, okončavam; jer se ne usuđujem zasad govoriti dalje o tomu.

  30 Dakle, braćo moja, htio bih da shvatite kako je ono što bijaše zapisano na amjedenim pločama istinito; i to svjedoči da čovjek mora biti poslušan zapovijedima Božjim.

  31 Stoga, ne trebate držati da smo ja i otac moj jedini koji smo posvjedočili, i također podučavali o tome. Stoga, budete li poslušni azapovijedima i ustrajete li do svršetka, bit ćete spašeni u posljednji dan. I tako to jest. Amen.