Sveta pisma
Nauk i savezi 77
Fusnote
Tema

Odsjek 77

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, otprilike u ožujku 1832. Povijest Josepha Smitha navodi: »U svezi s prijevodom Svetih pisama primih sljedeće objašnjenje Otkrivenja Sv. Ivana

1–4, Životinje imaju duhove i prebivat će u vječnoj sreći; 5–7, Ova zemlja ima vremenito postojanje od 7000 godina; 8–10, Razni anđeli obnavljaju evanđelje i poslužuju na zemlji; 11, Pečaćenje njih 144 000; 12–14, Krist će doći na početku sedmih tisuću godina; 15, Dva proroka bit će podignuta židovskom narodu.

1 P. Što je astakleno more o kojemu govoraše Ivan u 4. poglavlju, i 6. stihu u Otkrivenju?O. To je bzemlja u svome posvećenom, besmrtnom i cvječnom stanju.

2 P. Što trebamo razumjeti pod četiri bića, o kojima se govori u istom stihu?O. To su aslikoviti izrazi koje koristi Objavitelj Ivan opisujući bnebo, craj Božji, dsreću čovjeka, i životinja, i gmazova, i ptica nebeskih; ono što je duhovno prema obličju je onoga što je vremenito; a ono što je vremenito prema obličju je onoga što je duhovno; eduh čovjekov prema obličju osobe njegove, a također i duh fživotinje, i svakog drugog stvorenja koje Bog stvori.

3 P. Jesu li četiri bića ograničena na pojedinačne životinje, ili predstavljaju li rodove ili razrede?O. Ona su ograničena na četiri pojedinačne životinje, koje bijahu pokazane Ivanu, da predstavljaju slavu rodova bića u njihovom utvrđenom razredu ili akrugu stvaranja, dok uživaju vječnu bsreću svoju.

4 P. Što trebamo razumjeti pod očima i krilima, koja bića imahu?O. Oči su njihove prikaz svjetla i aspoznaje, to jest, ona su puna spoznaje; a krila su njihova prikaz bmoći, da se pokreću, da djeluju, itd.

5 P. Što trebamo razumjeti pod dvadeset i četiri astarješine, o kojima Ivan govoraše?O. Trebamo razumjeti da ovi starješine, koje Ivan vidje, bijahu starješine koji bijahu bvjerni u djelu službeništva i bijahu mrtvi; koji pripadahu csedmerim crkvama, a tad bijahu u raju Božjem.

6 P. Što trebamo razumjeti pod knjigom koju Ivan vidje, koja bijaše azapečaćena na stražnjoj strani sa sedam pečata?O. Trebamo razumjeti da ona sadrži objavljenu volju, botajstva i djela Božja; ono što je skriveno u upravljanju njegovom gledom na ovu czemlju tijekom sedam tisuća godina trajanja njezina, to jest vremenitog postojanja njezina.

7 P. Što trebamo razumjeti pod sedam pečata kojima je ona zapečaćena?O. Trebamo razumjeti da prvi pečat sadrži ono što je iz aprve tisuće godina, a drugi također iz druge tisuće godina, i tako dalje sve do sedmoga.

8 P. Što trebamo razumjeti pod četiri anđela, o kojima se govori u 7. poglavlju i 1. stihu Otkrivenja?O. Trebamo razumjeti da su oni četiri anđela otposlana od Boga, kojima je dana moć nad četiri strane svijeta, da spašavaju život i uništavaju; to su oni koji imaju avječno evanđelje da ga predaju svakom narodu, plemenu, jeziku i puku; imajući moć da zatvore nebesa, da zapečate za život, ili da bace dolje u bpodručja tame.

9 P. Što trebamo razumjeti pod anđelom koji se uzdiže s istoka, Otkrivenje, 7. poglavlje i 2. stih?O. Trebamo razumjeti da je anđeo koji se uzdiže s istoka onaj kojemu je dan pečat živoga Boga nad dvanaest plemena aIzraelovih; stoga on viče četverim anđelima što imaju vječno evanđelje, govoreći: Ne udite zemlji, niti moru, niti drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na bčelima njihovim. I primite li to, ovo je cIlijas koji će doći da sabere zajedno plemena Izraelova i da dobnovi sve.

10 P. U koje će se vrijeme ono o čemu se govori u ovom poglavlju ostvariti?O. To će se ostvariti u ašestoj tisući godina, to jest s otvaranjem šestoga pečata.

11 P. Što trebamo razumjeti pod pečaćenjem astotinu četrdeset i četiri tisuće, iz svih plemena Izraelovih — dvanaest tisuća iz svakog plemena?O. Trebamo razumjeti da su oni koji su opečaćeni bveliki svećenici, zaređeni u sveti red Božji, kako bi upravljali vječnim evanđeljem; naime, oni su ti koje anđeli kojima je dana vlast nad narodima zemaljskim zarediše iz svakog naroda, plemena, jezika i puka, da dovedu sve one koji htjednu doći u crkvu cPrvorođenčevu.

12 P. Što trebamo razumjeti pod trubljenjem atrubalja, što se spominje u 8. poglavlju Otkrivenja?O. Trebamo razumjeti da kao što Bog stvori svijet u šest dana, a sedmi dan on dovrši djelo svoje, i bposveti ga, i također on oblikova čovjeka od cpraha zemaljskoga, isto će tako početkom sedme tisuće godina Gospod Bog dposvetiti zemlju, i dovršiti spasenje čovjekovo, i esuditi svemu, i fotkupit će sve, osim onoga što ne podloži moći svojoj, kad bude zapečatio sve za kraj svega; a trubljenje trubalja sedam anđela priprava je i dovršenje djela njegova, početkom sedmih tisuću godina — priprava puta prije vremena dolaska njegova.

13 P. Kad će se ostvariti ono što je zapisano u 9. poglavlju Otkrivenja?O. To će se ostvariti nakon otvaranja sedmog pečata, prije dolaska Kristova.

14 P. Što trebamo razumjeti pod knjižicom koju Ivan aproguta, kako se spominje u 10. poglavlju Otkrivenja?O. Trebamo razumjeti da to bijaše poslanje njegovo, i uredba, da bsabire plemena Izraelova; gle, to je Ilijas, koji, kako je zapisano, mora doći i cobnoviti sve.

15 P. Što treba razumjeti pod dva asvjedoka, u jedanaestom poglavlju Otkrivenja?O. To su dva proroka koji će biti podignuti bžidovskom narodu u cposljednje dane, u vrijeme dobnove, i koji će prorokovati Židovima nakon što se oni saberu i izgrade grad Jeruzalem u ezemlji otaca svojih.