Sveta pisma
Nauk i savezi 29
Fusnote
Tema

Odsjek 29

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u nazočnosti šestorice starješina u Fayetteu, New York, u rujnu 1830. Ova objava bijaše dana nekoliko dana prije sabora koji otpoče 26. rujna 1830.

1–8, Krist okuplja svoje odabrane; 9–11, Njegov dolazak uvodi Tisućljetnicu; 12–13, Dvanaestorica će suditi cijelom Izraelu; 14–21, Znakovi, pošasti i pustošenja prethodit će Drugom dolasku; 22–28, Zadnje uskrsnuće i posljednji sud slijede nakon Tisućljetnice; 29–35, Sve je duhovno Gospodu; 36–39, Đavao i njegove vojske bijahu istjerani s neba kako bi iskušali čovjeka; 40–45, Pad i Pomirenje donose spasenje; 46–50, Mala su djeca otkupljena kroz Pomirenje.

1 Poslušajte glas Isusa Krista, Otkupitelja svojega, Velikog aJa jesam, čija ruka bmilosrđa cpomiri za grijehe vaše;

2 Koji će asabrati narod svoj baš kao što kvočka skuplja piliće svoje pod krila svoja, i to sve one koji će poslušati glas moj i bponiziti se preda mnom, i prizivati me u žarkoj molitvi.

3 Gle, zaista, zaista, kažem vam da su vam sada grijesi vaši aoprošteni, zato primate ovo; no sjetite se da ne griješite više, kako pogibelji ne bi došle na vas.

4 Zaista, kažem vam da ste izabrani iz svijeta navješćivati evanđelje moje zvukom radovanja, kao aglasom trublje.

5 Uzdignite srca svoja i budite veseli, jer ja sam ameđu vama, i bzagovornik sam vaš kod Oca; i njegova je dobra volja dati vam ckraljevstvo.

6 I kao što je zapisano — Što god azaištete u bvjeri, dok ste cujedinjeni u molitvi prema zapovijedi mojoj, primit ćete.

7 I pozvani ste ostvariti asabiranje bodabranih mojih; jer odabrani moji cčuju glas moj i ne otvrdnjuju dsrca svoja;

8 Dakle, odredba iziđe od Oca da će oni biti asabrani na jedno mjesto na površju ove zemlje, kako bi bpripravili srca svoja i bili pripravni u svemu za dan kad su cnevolja i pustošenje poslani na opake.

9 Jer sat je blizu i dan je uskoro tu kad će zemlja ogreznuti; a svi aoholi i oni što postupaju opako bit će kao bstrn; i ja ću ih cspaliti, govori Gospod nad Vojskama, tako da opačine neće biti na zemlji;

10 Jer sat je blizu, i ono što agovorahu apostoli moji mora se ispuniti; jer onako kako govorahu tako će se dogoditi;

11 Naime, ja ću se objaviti s neba s moću i velikom slavom, sa svim avojskama njegovim, i prebivati u bpravednosti s ljudima na zemlji ctisuću godina, a opaki neće stajati.

12 I opet, zaista, zaista, kažem vam, i iziđe u čvrstoj odredbi, voljom Očevom, da će aapostoli moji, Dvanaestorica što bijahu sa mnom u službeništvu mojemu u Jeruzalemu, stati zdesna meni u dan dolaska mojega u stupu bognjenome, zaodjenuti haljinama pravednosti, s krunama na glavama svojim, u cslavi baš kao što sam ja, da dsude svemu domu Izraelovu, i to svima onima koji me ljubljahu i obdržavahu zapovijedi moje, i nikome drugome.

13 Jer atrublja će zatrubiti i dugo i glasno, baš kao na Gori Sinaju, i sva će se zemlja potresti, a oni će bizići — da, i to cmrtvi koji u meni umriješe, da prime dkrunu pravednosti, te da budu odjeveni, ebaš kao što sam ja, da budu sa mnom, kako bismo bili jedno.

14 No gle, kažem vam, prije nego što taj veliki adan dođe bsunce će biti pomračeno, a mjesec će se pretvoriti u krv, i zvijezde će padati s neba, i bit će većih cznakova na nebu gore i na zemlji dolje;

15 I bit će plač i alelek među vojskama ljudskim;

16 I bit će velika aoluja s tučom poslana da uništi usjeve zemaljske.

17 I dogodit će se, zbog opačine svijeta, da ću ostvariti aosvetu nad bopakima, jer se oni neće pokajati; naime, pehar je jarosti moje pun; jer gle, ckrv ih moja neće očistiti ne budu li me slušali.

18 Stoga ću ja, Gospod Bog, poslati muhe na lice zemlje, koje će zahvatiti žitelje njezine, i jest će meso njihovo, i učinit će da crvi dođu na njih;

19 I jezici će njihovi biti zaustavljeni te oni neće aizustiti protiv mene; a meso će njihovo otpadati s kostiju njihovih, i oči njihove iz šupljina svojih;

20 I dogodit će se da će ih azvijeri šumske i ptice nebeske proždrijeti.

21 A moćna i aodvratna crkva, koja je bbludnica cijele zemlje, bit će bačena dolje cproždirućim ognjem, prema onome što rekoše usta Ezekijela proroka, koji govoraše o tome, što se ne dogodi no zasigurno dmora, života mi mojega, jer odvratnosti neće vladati.

22 I opet, zaista, zaista, kažem vam, kad se atisuću godina završi, i ljudi opet počnu nijekati Boga svojega, tad ću poštedjeti zemlju samo na bkratko vrijeme;

23 I asvršetak će doći, a nebo i zemlja bit će spaljeni i buminut će, i bit će novo nebo i cnova zemlja.

24 Jer sve će staro auminuti, i sve će postati novo, pa i nebo i zemlja, i sva punina njihova, i ljudi i zvijeri, ptice nebeske i ribe morske;

25 I nijedna avlas, niti trunak, neće se izgubiti, jer je to djelo ruke moje.

26 No gle, zaista, kažem vam, prije negoli zemlja umine, aMihael, barkanđeo moj, zatrubit će ctrubljom svojom, i tad će se svi mrtvi dprobuditi, naime, grobovi će njihovi biti otvoreni, a oni će eizići — da, i to svi.

27 I apravedni će biti sabrani meni bzdesna za vječni život; a bit ću posramljen posjedovati pred Ocem opake meni slijeva;

28 Stoga ću im reći — aOdlazite od mene, vi prokleti, u vječni boganj, pripravljen za cđavla i anđele njegove.

29 I evo gle, kažem vam, nikada ni u koje vrijeme ne navijestih iz usta svojih da će se oni vratiti, jer agdje sam ja oni ne mogu doći, jer nemaju moći.

30 No, sjetite se da svi sudovi moji nisu dani ljudima; i kao što riječi iziđoše iz usta mojih upravo će se tako one ispuniti, tako da će aprve biti posljednje, a posljednje će biti prve gledom na sve što god stvorih riječju moći moje, a to je moć Duha mojega.

31 Jer moću Duha svojega astvorih to; da, sve i bduhovno i vremenito —

32 Prvo aduhovno, zatim vremenito, što je početak djela mojega; i opet, prvo vremenito, a zatim duhovno, što je posljednje od djela mojega —

33 Govoreći vama da biste po naravi shvatili; no, za mene djela moja nemaju asvršetka, niti početka; ipak, dano vam je da shvatite, jer zaiskaste to od mene i jedinstveni ste.

34 Stoga, zaista kažem vam da je sve za mene duhovno, i ni u koje vam vrijeme ne dadoh zakon koji bijaše vremenit; niti ijednomu čovjeku, ni djeci ljudskoj; niti Adamu, ocu vašemu, koga stvorih.

35 Gle, dadoh njemu da bude azastupnik sam sebi; i dadoh mu zapovijed, ali nikakve mu vremenite zapovijedi ne dadoh, jer bzapovijedi su moje duhovne; one nisu naravne ni vremenite, niti tjelesne ni sjetilne.

36 I dogodi se da Adam, jer ga napastovaše đavao — jer gle, ađavao bijaše prije Adama, naime, on se bpobuni protiv mene govoreći: Daj mi cčast svoju, što je dmoć moja; i također etreći dio fvojska nebeskih odvrati on od mene zbog gopredjeljivanja njihova;

37 I oni bijahu oboreni, i tako postadoše ađavao i banđeli njegovi;

38 I gle, postoji mjesto pripravljeno za njih od početka, a to je mjesto apakao.

39 I mora svakako biti da đavao anapastuje djecu ljudsku, inače oni ne bi mogli biti zastupnici sami za sebe; jer da nikad ne imahu bgorko ne bi mogli poznavati slatko —

40 Stoga, dogodi se da đavao napastova Adama, i on blagova od zabranjenog aploda i prestupi zapovijed, u čemu postade bpodložan volji đavlovoj, zato što popusti napasti.

41 Stoga ja, Gospod Bog, naredih da bude aizbačen iz bEdenskog vrta, iz nazočnosti moje, zbog prijestupa svojega, u čemu on postade cduhovno mrtav, što je prva smrt, i to ona ista smrt koja je posljednja dsmrt, koja je duhovna, koja će biti proglašena nad opakima kada reknem: Odlazite, vi eprokleti.

42 No gle, kažem vam da ja, Gospod Bog, dadoh Adamu i potomstvu njegovu da neće aumrijeti vremenitom smrću sve dok ja, Gospod Bog, ne pošaljem banđele da im navijeste cpokajanje i dotkupljenje, kroz vjeru u ime eJedinorođenoga Sina mojega.

43 I tako ja, Gospod Bog, odredih čovjeku dane akušnje njegove — tako da bi on naravnom smrću svojom mogao biti buzdignut u cbesmrtnost za dvječni život, i to svi oni koji povjeruju;

44 A oni koji ne vjeruju za vječno aprokletstvo; jer oni ne mogu biti otkupljeni od duhovnoga pada svojega, zato što se ne kaju;

45 Jer oni vole tamu više nego svjetlost, a adjela su njihova zla, i oni primaju bplaću svoju od onoga komu se odaberu pokoravati.

46 No gle, kažem vam da su mala adjeca botkupljena od postanka svijeta kroz Jedinorođenca mojega;

47 Stoga, ona ne mogu griješiti, jer moć nije dana Sotoni da anapastuje malu djecu, sve dok ona ne počnu postajati bodgovorna preda mnom;

48 Jer dano im je onako kako ja želim, prema volji mojoj, da bi se nešto veliko moglo zatražiti iz ruke aotaca njihovih.

49 I opet, kažem vam, kome, tko ima spoznaju, ne zapovjedih da se pokaje?

50 A o onome tko nema ashvaćanja, ostaje na meni da učinim onako kako je zapisano. A sada vam ne navješćujem ništa više ovaj put. Amen.