Sveta pisma
Nauk i savezi 130
Fusnote
Tema

Odsjek 130

Pojedinosti poduke koje dade Joseph Smith, prorok, u Ramusu, Illinois, 2. travnja 1843.

1–3, Otac i Sin mogu se osobno ukazati ljudima; 4–7, Anđeli obitavaju u celestijalnoj sferi; 8–9, Celestijalna zemlja bit će veliki Urim i Tumim; 10–11, Bijeli je kamen dan svima koji uđu u celestijalni svijet; 12–17, Vrijeme Drugog dolaska nije odano proroku; 18–19, Razumnost stečena u ovom životu ustaje s nama u Uskrsnuću; 20–21, Svi blagoslovi dolaze pokoravanjem zakonu; 22–23, Otac i Sin imaju tijela od mesa i kostiju.

1 Kad se Spasitelj aukaže vidjet ćemo ga kakav jest. Vidjet ćemo da je on bčovjek poput nas.

2 I ona ista društvenost koja postoji među nama ovdje postojat će među nama i ondje, samo što će biti združena s avječnom slavom, a tu slavu mi sad ne uživamo.

3 Ivan 14:23 — Ukazivanje aOca i bSina, u tom stihu, osobno je cukazanje; a ideja da Otac i Sin dborave u čovječjem srcu staro je sektaško poimanje, i pogrešna je.

4 Kao odgovor na pitanje — Nije li računanje Božjega avremena, anđeoskog vremena, prorokova vremena i čovjekova vremena u skladu s planetom na kojemu obitavaju?

5 Odgovaram: Da. No, nema aanđela koji poslužuju ovoj zemlji osim onih koji pripadaju ili pripadahu njoj.

6 Anđeli ne obitavaju na planetu poput ove zemlje;

7 Već oni obitavaju u nazočnosti Božjoj, na kugli poput amora staklenoga i bvatrenoga, gdje se sve za slavu njihovu očituje, prošlo, sadašnje, i buduće, i neprestance je pred Gospodom.

8 Mjesto gdje Bog prebiva veliki je aUrim i Tumim.

9 Ova će azemlja, u svom posvećenom i besmrtnom stanju, biti učinjena poput kristala, i ona će biti Urim i Tumim žiteljima koji obitavaju na njoj, kojom će sve što se odnosi na donje kraljevstvo, to jest sva kraljevstva nižega reda, biti očitovano onima koji obitavaju na njoj; i ova će zemlja biti Kristova.

10 Tad će bijeli kamen što se spominje u Otkrivenju 2:17 postati Urim i Tumim svakom pojedincu koji primi jedan, kojim će ono što se odnosi na viši red kraljevstava biti otkriveno;

11 A abijeli je kamen dan svakome od onih koji dođu u celestijalno kraljevstvo, na kojemu je novo bime zapisano, koje nitko ne zna osim onoga koji ga prima. Novo je ime ključna riječ.

12 Prorokujem, u ime Gospoda Boga, da će početak ateškoća koje će prouzročiti mnogo krvoprolića prije dolaska Sina Čovječjega biti u bJužnoj Karolini.

13 To će vjerojatno nastati kroz pitanje ropstva. Ovo mi glas navijesti dok se moljah žarko o toj temi 25. prosinca 1832.

14 Jednom se moljah veoma žarko da saznam vrijeme adolaska Sina Čovječjega, kad začuh glas kako iznosi sljedeće:

15 Josephe, sine moj, poživiš li do osamdeset pet godina starosti, vidjet ćeš lice Sina Čovječjega; dakle, nek to bude dostatno, i ne uznemiruj me više tim pitanjem.

16 Bijah ostavljen tako, bez mogućnosti da odlučim odnosi li se taj dolazak na početak tisućljetnice ili na neko prijašnje ukazanje, ili hoću li umrijeti i tako vidjeti lice njegovo.

17 Vjerujem da dolazak Sina Čovječjega neće biti nimalo prije toga vremena.

18 Koje god načelo arazumnosti dostignemo u ovom životu, ono će ustati s nama u buskrsnuću.

19 I ako osoba stekne više aspoznaje i razumnosti u ovom životu svojom bmarljivošću i cposlušnošću nego neka druga, imat će toliko više dprednosti u svijetu koji će doći.

20 Postoji azakon, neopozivo određen na nebu bprije postanka ovoga svijeta, na kojem su svi cblagoslovi zasnovani —

21 I kad zadobijemo bilo koji blagoslov od Boga, to je poslušnošću onom zakonu na kojem je on zasnovan.

22 aOtac ima btijelo od mesa i kostiju opipljivo kao i čovječje; Sin također; no cDuh Sveti nema tijelo od mesa i kostiju, nego je on biće Duha. Da nije tako, Duh Sveti ne bi mogao boraviti u nama.

23 Čovjek može primiti aDuha Svetoga, i on može sići na njega, a ne ostati s njime.