Sveta pisma
Nauk i savezi 104
Fusnote
Tema

Odsjek 104

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, ili u blizini, 23. travnja 1834., o Ujedinjenoj tvrtci (vidi zaglavlja odsjeka 78 i 82). Prilika vjerojatno bijaše sastanak vijeća članova Ujedinjene tvrtke, na kojem se raspravljaše o hitnim vremenitim potrebama Crkve. Raniji sastanak tvrtke 10. travnja riješio je da organizacija bude raspuštena. Ova objava upućuje da tvrtka umjesto toga bude preustrojena, njezina imovina trebaše se razdijeliti među članovima tvrtke kao njihova upravništva. Pod vodstvom Josepha Smitha izraz »Ujedinjena tvrtka« kasnije u objavi bijaše zamijenjen izrazom »Ujedinjeni red«.

1–10, Sveci koji prestupe protiv ujedinjenog reda bit će prokleti; 11–16, Gospod se skrbi za svoje svece na svoj način; 17–18, Evanđeoski zakon upravlja brigom za siromašne; 19–46, Imenovana su upravništva i blagoslovi razne braće; 47–53, Ujedinjeni red u Kirtlandu i red u Sionu trebaju djelovati odvojeno; 54–66, Sveta riznica Gospodnja uspostavljena je za tiskanje Svetih pisama; 67–77, Opća riznica ujedinjenog reda treba djelovati na temelju zajedničke suglasnosti; 78–86, Oni koji su u ujedinjenom redu trebaju isplatiti sve svoje dugove, i Gospod će ih izbaviti iz novčanog ropstva.

1 Zaista kažem vama, prijatelji moji, dajem vam savjet, i zapovijed, gledom na svu imovinu što pripada redu za koji zapovjedih da bude osnovan i uspostavljen, da bude aujedinjeni red, i vječni red za dobrobit crkve moje, i za spasenje ljudi dok ja ne dođem —

2 Uz obećanje ustaljeno i nepromjenjivo, da će oni kojima zapovjedih, u onoj mjeri u kojoj bijahu vjerni, biti blagoslovljeni mnoštvom blagoslova;

3 No, u onoj mjeri u kojoj ne bijahu vjerni bijahu blizu kletvi.

4 Zato, u onoj mjeri u kojoj neki od slugu mojih ne obdržaše zapovijed, već prekršiše savez alakomošću, i uz himbene riječi, ja ih prokleh vrlo velikom i teškom kletvom.

5 Jer ja, Gospod, odredih u srcu svojemu da će, ukoliko se pronađe da je itko tko pripada redu prijestupnik, ili drugim riječima, ukoliko prekrši savez kojim ste vezani, on biti proklet u životu svojemu, i izgazit će ga onaj za koga ja to htjednem;

6 Jer ja, Gospod, ne dam da mi se arugaju u ovome —

7 A sve to da nevini među vama ne budu osuđeni s nepravednima; i da krivci među vama ne umaknu; zato što ja, Gospod, obećah vama akrunu slave meni zdesna.

8 Zato, ukoliko se pronađe da ste prijestupnici, ne možete umaknuti gnjevu mojemu u životu svojemu.

9 Ukoliko ste aisključeni zbog prijestupa, ne možete umaknuti budaranjima cSotone sve do dana otkupljenja.

10 A sad, dajem vam moć upravo od ovoga časa, ako se pronađe da je itko od vas, iz reda, prijestupnik, i on se ne pokaje za zlo, da ćete ga izručiti udaranjima Sotone; i on neće imati moć da adovede zlo na vas.

11 To je mudrost u meni; zato, zapovijed vam dajem da se sredite i dodijelite svakom čovjeku aupravništvo njegovo;

12 Kako bi mi svaki čovjek mogao dati izvješće o upravništvu što mu je dodijeljeno.

13 Jer potrebno je da ja, Gospod, učinim svakog čovjeka aodgovornim kao bupravitelja nad zemaljskim blagoslovima koje stvorih i pripravih za stvorenja svoja.

14 Ja, Gospod, rasprostrijeh nebesa, i aizgradih zemlju, istinsko bdjelo ruku svojih; i sve je na njima moje.

15 A svrha je moja skrbiti se za svece svoje, jer sve je moje.

16 No, to mora svakako biti učinjeno na moj anačin; i gle, ovo je način koji ja, Gospod, odredih kako bih se skrbio za svece svoje, da će bsiromašni biti uzvišeni, tim što su bogati poniženi.

17 Jer azemlja je puna, i ima dosta, pa i viška; da, ja pripravih sve, i dadoh djeci ljudskoj da budu bzastupnici sami sebi.

18 Zato, ako itko uzme od aizobilja koje stvorih, a ne udijeli dio svoj, u skladu sa bzakonom evanđelja mojega, csiromašnima i potrebitima, on će s opakima podizati oči svoje u dpaklu, i biti u muci.

19 A sad, zaista kažem vam, gledom na imovinu areda —

20 Neka sluzi mojemu Sidneyju Rigdonu bude dodijeljeno mjesto gdje sad obitava, i čestica kožare kao upravništvo njegovo, za uzdržavanje njegovo dok on radi u vinogradu mojemu, onako kako ja hoću, kad mu zapovjedim.

21 I neka sve bude učinjeno u skladu sa savjetom reda, i jedinstvenom suglasnošću ili glasom reda, koji prebiva u zemlji Kirtlandu.

22 A ovo upravništvo i blagoslov, ja, Gospod, podjeljujem sluzi svojemu Sidneyju Rigdonu kao blagoslov njemu, i potomstvu njegovu nakon njega;

23 I umnožit ću blagoslove na njemu, ukoliko on bude ponizan preda mnom.

24 I opet, neka sluzi mojemu Martinu Harrisu bude dodijeljena, kao upravništvo njegovo, čestica zemljišta koju sluga moj John Johnson dobi u zamjenu za prijašnju baštinu svoju, za njega i potomstvo njegovo nakon njega;

25 I ukoliko bude vjeran, umnožit ću blagoslove na njemu i potomstvu njegovu nakon njega.

26 I neka sluga moj Martin Harris posveti novce svoje za proglašavanje riječi mojih, onako kako sluga moj Joseph Smith ml. uputi.

27 I opet, neka sluga moj Frederick G. Williams ima mjesto na kojemu sad prebiva.

28 I neka sluga moj Oliver Cowdery ima česticu što je odvojena, a naslanja se uz kuću, koja treba biti tiskara, a to je čestica broj jedan, i također česticu na kojoj otac njegov obitava.

29 I neka sluge moji Frederick G. Williams i Oliver Cowdery imaju tiskaru i sve što joj pripada.

30 I ovo će biti upravništvo njihovo koje će im biti dodijeljeno.

31 I ukoliko budu vjerni, gle, blagoslovit ću, i umnožiti blagoslove na njima.

32 I ovo je početak upravništva koje dodijelih njima, za njih i potomstvo njihovo nakon njih.

33 I ukoliko budu vjerni, umnožit ću blagoslove na njima i potomstvu njihovu nakon njih, i to mnoštvo blagoslova.

34 I opet, neka sluga moj John Johnson ima kuću u kojoj živi, i baštinu, sve osim zemljišta koje bijaše sačuvano za agradnju domova mojih, koje pripada toj baštini, i onih čestica koje bijahu određene za slugu mojega Olivera Cowderyja.

35 I ukoliko bude vjeran, umnožit ću blagoslove na njemu.

36 I volja je moja da on proda čestice što su odijeljene za izgradnju grada svetaca mojih, u onoj mjeri u kojoj mu to otkrije aglas Duha, i u skladu sa savjetom reda, i glasom reda.

37 I ovo je početak upravništva koje dodijelih njemu, kao blagoslov njemu i potomstvu njegovu nakon njega.

38 I ukoliko bude vjeran, umnožit ću mnoštvo blagoslova na njemu.

39 I opet, neka sluzi mojemu aNewelu K. Whitneyju budu dodijeljene kuće i čestica gdje on sada obitava, te čestica i zgrada u kojoj stoji trgovačka ustanova, i također čestica koja je na uglu južno od trgovačke ustanove, i također čestica na kojoj se nalazi mjesto za pepeljarnicu.

40 I sve ovo ja dodijelih sluzi svojemu Newelu K. Whitneyju kao upravništvo njegovo, da bude blagoslov njemu i potomstvu njegovu nakon njega, u korist trgovačke ustanove reda mojega koji uspostavih za kolčić svoj u zemlji Kirtlandu.

41 Da, zaista, ovo je upravništvo koje dodijelih sluzi svojemu N. K. Whitneyju, i to cijela ova trgovačka ustanova, njemu i azastupniku njegovu, i potomstvu njegovu nakon njega.

42 I ukoliko bude vjeran u obdržavanju zapovijedi mojih, koje mu dadoh, umnožit ću blagoslove na njemu i potomstvu njegovu nakon njega, i to mnoštvo blagoslova.

43 I opet, neka sluzi mojemu Josephu Smithu ml. bude dodijeljena čestica što je odijeljena za gradnju doma mojega, koja je sto i pet hvati duga i trideset široka, i također baština na kojoj otac njegov sada obitava;

44 I ovo je početak upravništva koje dodijelih njemu, kao blagoslov njemu i ocu njegovu.

45 Jer gle, sačuvah baštinu za aoca njegova, za uzdržavanje njegovo; zato će on biti uračunat u dom sluge mojega Josepha Smitha ml.

46 I umnožit ću blagoslove na domu sluge svojega Josepha Smitha ml., ukoliko on bude vjeran, i to mnoštvo blagoslova.

47 A sad, zapovijed vam dajem gledom na Sion, da nećete više biti vezani kao ujedinjeni red s braćom svojom u Sionu, doli na ovaj način —

48 Nakon što se sredite, bit ćete nazvani Ujedinjeni red akolčića sionskoga, u gradu Kirtlandu. A braća vaša, nakon što se srede, bit će nazvana Ujedinjeni red grada Siona.

49 I oni će se srediti pod svojim imenima, i pod svojim imenom; i vodit će posao svoj pod svojim imenom, i pod svojim imenima;

50 A vi ćete voditi posao svoj pod svojim imenom, i pod svojim imenima.

51 I ovo zapovjedih da bude učinjeno za spasenje vaše, i također za spasenje njihovo, kao posljedica toga što bijahu aistjerani, i onoga što će doći.

52 Jer asavezi bijahu prekršeni kroz prijestup, blakomošću i himbenim riječima —

53 Zato ste raspušteni kao ujedinjeni red s braćom vašom, tako da niste vezani uz njih, doli do ovoga časa, doli na ovaj način, kako rekoh, pozajmljivanjem kako se složi ovaj red u vijeću, kako prilike vaše dopuste i glas vijeća odredi.

54 I opet, zapovijed vam dajem gledom na upravništvo vaše koje vam dodijelih.

55 Gle, sva je ova imovina moja, inače je vjera vaša isprazna, i nađeno je da ste licemjeri, a savezi koje sklopiste sa mnom prekršeni su;

56 A ako je imovina moja, tad ste vi aupravitelji; u protivnom niste upravitelji.

57 No, zaista kažem vam, odredih vam da budete upravitelji nad domom mojim, i to uistinu upravitelji.

58 I u ovu vam svrhu zapovjedih da se sredite, i to radi tiskanja ariječi mojih, punine Pisama mojih, objava koje vam dadoh, i koje ću vam, kasnije, s vremena na vrijeme davati —

59 U svrhu izgradnje moje crkve i kraljevstva na zemlji, i radi pripravljanja naroda mojega za avrijeme kad ću ja bprebivati s njima, koje je posve blizu.

60 I pripravit ćete sebi mjesto za riznicu, i posvetiti ga imenu mojemu.

61 I odredit ćete jednoga između sebe da vodi riznicu, i on će biti zaređen za taj blagoslov.

62 I bit će pečat na riznici, i sve svetinje bit će predane u riznicu; i nitko među vama neće nazivati to svojim, ili dio toga, jer će to pripadati svima vama jednodušno.

63 I dajem vam je upravo od ovog časa; a sad se pobrinite za to da krenete i upotrijebite upravništvo koje vam dodijelih, izuzev svetinja, u svrhu tiskanja ovih svetinja kako rekoh.

64 I dobiti od svetinja čuvat će se u riznici, i pečat će biti na tome; i nitko neće to upotrebljavati ni uzimati iz riznice, niti će se pečat driješiti koji će biti stavljen na to, osim glasom reda, ili po zapovijedi.

65 I tako ćete čuvati dobiti od svetinja u riznici, u svete i posvećene svrhe.

66 I to će se zvati sveta riznica Gospodnja; i pečat će se držati na njoj da bi mogla biti sveta i posvećena Gospodu.

67 I opet, bit će pripravljena još jedna riznica, i rizničar postavljen da vodi riznicu, i pečat će biti postavljen na nju;

68 I svi novci koje primite u upravništvima svojim, usavršavajući imovinu koju vam dodijelih, u kućama, ili u zemljištima, ili u stoci, ili u svemu, doli posvećenim i svetim zapisima, koje sačuvah za sebe u posvećene i svete svrhe, stavljat će se u riznicu čim primite novce, u stotinjarkama, ili u pedesetkama ili u dvadesetkama, ili u desetkama, ili u peticama.

69 Ili drugim riječima, ako netko među vama dobije pet dolara neka ih stavi u riznicu; ili ako dobije deset, ili dvadeset, ili pedeset, ili stotinu, neka učini isto;

70 I neka nitko među vama ne kaže da je to njegovo; jer to se neće nazivati njegovim, niti koji dio toga.

71 I neće se nijedan dio toga upotrebljavati, ili uzimati iz riznice, doli glasom i zajedničkom suglasnošću reda.

72 I ovo će biti glas i zajednička suglasnost reda — da netko među vama rekne rizničaru: Potrebno mi je ovo da mi pomogne u upravništvu mojemu —

73 Bude li to pet dolara, ili bude li to deset dolara, ili dvadeset, ili pedeset, ili stotinu, rizničar će mu dati iznos koji mu treba da mu pomogne u upravništvu njegovu —

74 Sve dok se ne pronađe da je prijestupnik, i očituje se pred vijećem reda jasno da je on nevjeran i anerazborit upravitelj.

75 No, dok je god on u punom zajedništvu, i vjeran je i razborit u upravništvu svojemu, to će biti znamen njegov rizničaru da rizničar neće uskratiti.

76 No, u slučaju prijestupa rizničar će biti podložan vijeću i glasu reda.

77 A u slučaju da se pronađe kako je rizničar nevjeran i nerazborit upravitelj, on će biti podložan vijeću i glasu reda, i bit će uklonjen s mjesta svojega, i adrugi će biti postavljen na mjesto njegovo.

78 I opet, zaista kažem vam, gledom na dugove vaše — gle, volja je moja da aisplatite sve bdugove svoje.

79 I volja je moja da se aponizite preda mnom, i zadobijete ovaj blagoslov svojom bmarljivošću i poniznošću i molitvom vjere.

80 I ukoliko budete marljivi i ponizni, i prinesete amolitvu vjere, gle, smekšat ću srca onih prema kojima ste u dugu, sve dok vam ne pošaljem sredstva za izbavljenje vaše.

81 Zato pišite brzo u New York, i pišite u skladu s onim što odredi aDuh moj; i ja ću smekšati srca onih prema kojima ste u dugu, te će im biti uzeto iz uma da dovode nevolju na vas.

82 I ukoliko budete aponizni i vjerni, i budete li prizivali ime moje, gle, dat ću vam bpobjedu.

83 Dajem vam obećanje, da ćete biti izbavljeni ovaj put iz ropstva svojega.

84 Ukoliko vam se pruži prilika da pozajmite novac u stotinama, ili tisućama, sve dok ne pozajmite dovoljno za izbavljenje svoje iz ropstva, to je vaša povlastica.

85 I založite imovinu koju stavih u ruke vaše, ovaj put, dajući imena svoja zajedničkom suglasnošću ili drugačije, kako vam se bude činilo dobro.

86 Dajem vam ovu povlasticu, ovaj put; i gle, krenete li s izvođenjem onoga što izložih pred vama, u skladu sa zapovijedima mojim, sve je ovo moje, a vi ste upravitelji moji, i gospodar neće dopustiti da u kuću njegovu bude provaljeno. Upravo tako. Amen.