Sveta pisma
Nauk i savezi 64
Fusnote
Tema

Odsjek 64

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, starješinama Crkve u Kirtlandu, Ohio, 11. rujna 1831. Prorok se pripremao za preseljenje u Hiram, Ohio, kako bi obnovio svoj rad na prijevodu Biblije, koji bijaše odložen dok on bijaše u Missouriu. Družina braće kojoj bijaše zapovjeđeno da putuje u Sion (Missouri) bijaše marno zauzeta obavljanjem priprema za odlazak u listopadu. U to vrijeme žustrog posla objava bijaše primljena.

1–11, Svecima je zapovjeđeno da opraštaju jedni drugima, da ne bi na njima ostao veći grijeh; 12–22, Neraskajani trebaju biti dovedeni pred Crkvu; 23–25, Onaj koji plaća desetinu neće biti spaljen kod Gospodinovog dolaska; 26–32, Sveci su upozoreni protiv duga; 33–36, Buntovni će biti isključeni iz Siona; 37–40, Crkva će suditi narodima; 41–43, Sion će cvjetati.

1 Gle, ovako govori Gospod Bog vaš vama, o vi starješine crkve moje, poslušajte i čujte, i primite volju moju gledom na vas.

2 Jer zaista kažem vam, hoću da anadvladate svijet; stoga ću imati bsućuti prema vama.

3 Ima onih među vama koji sagriješiše; no zaista kažem, samo ovaj put, radi aslave svoje, i radi spasenja duša, boprostih vam grijehe vaše.

4 Bit ću milosrdan prema vama, jer vam dadoh kraljevstvo.

5 I aključevi otajstava kraljevstva neće biti uzeti od sluge mojega Josepha Smitha ml., na način koji odredih, dok on živi, ukoliko se on bude pokoravao buredbama mojim.

6 Ima onih koji tražahu prigodu protiv njega bez razloga;

7 Ipak, on je sagriješio; no zaista kažem vam, ja, Gospod, aopraštam grijehe onima koji bpriznaju grijehe svoje preda mnom i zatraže oprost, koji ne sagriješiše do csmrti.

8 Učenici moji, u drevne dane, tražahu aprigodu jedan protiv drugoga i ne opraštahu jedan drugomu u srcima svojim; i zbog tog zla oni bijahu ucviljeni i oštro bukoreni.

9 Stoga, kažem vam da trebate aopraštati jedan drugomu; jer onaj koji bne oprosti bratu svojemu prijestupe njegove stoji osuđen pred Gospodom; jer na njemu ostaje veći grijeh.

10 Ja, Gospod, aoprostit ću kome hoću oprostiti, no od vas se traži da bopraštate svim ljudima.

11 I trebate reći u srcima svojim — neka Bog asudi između mene i tebe, i nagradi te prema bdjelima tvojim.

12 A onoga koji se ne pokaje za grijehe svoje, i ne prizna ih, dovest ćete pred acrkvu, i učiniti s njim kako vam Pismo kaže, bilo kroz zapovijed ili kroz objavu.

13 I ovo ćete učiniti da bi Bog bio proslavljen — ne zato što ne opraštate, nemajući sućuti, već da biste bili opravdani u očima zakona, da ne biste uvrijedili onoga koji je zakonodavac vaš —

14 Zaista kažem, iz ovog ćete razloga učiniti to.

15 Gle, ja, Gospod, rasrdih se na onoga koji bijaše sluga moj Ezra Booth, i također na slugu svojega Isaaca Morleyja, jer oni ne obdržavahu zakon, niti zapovijed;

16 Oni tražahu zlo u srcima svojim, i ja, Gospod, uskratih Duha svojega. Oni aosuđivahu kao zlo ono u čemu ne bijaše nikakva zla; ipak, ja oprostih sluzi svojemu Isaacu Morleyju.

17 I također sluga moj aEdward Partridge, gle, on sagriješi, i bSotona nastoji uništiti dušu njegovu; no, kad im se ovo otkrije, i oni se pokaju za zlo, bit će im oprošteno.

18 A sad, zaista kažem, potrebno je po meni da se sluga moj Sidney Gilbert nakon nekoliko tjedana vrati na posao svoj i k zastupništvu svojemu u zemlji Sionu;

19 I da ono što on vidje i ču bude otkriveno učenicima mojim, kako ne bi propali. I iz tog razloga ja izgovorih ovo.

20 I opet, kažem vam, kako sluga moj Isaac Morley ne bi bio anapastovan povrh onoga što može podnijeti, i savjetovao krivo na štetu vašu, dadoh zapovijed da imanje njegovo treba biti prodano.

21 Ne želim da sluga moj Frederick G. Williams proda svoje imanje, jer ja, Gospod, želim zadržati uporište u zemlji Kirtlandu u razdoblju od pet godina, tijekom kojih neću obarati opake, kako bih time spasio neke.

22 A nakon toga dana ja, Gospod, neću držati nikoga akrivim tko uziđe otvorena srca u zemlju Sion; jer ja, Gospod, tražim bsrca djece ljudske.

23 Gle, sada se zove adanas sve do bdolaska Sina Čovječjega, i zaista, to je dan cžrtve, i dan za desetinu od naroda mojega; jer onaj koji dplaća desetinu neće biti espaljen kod dolaska njegova.

24 Jer nakon danas dolazi aspaljivanje — ovo je govoreći na način Gospodnji — jer zaista kažem, sutra će svi boholi i oni koji postupaju opako biti poput strni; i ja ću ih spaliti, jer ja sam Gospod nad Vojskama; i neću poštedjeti nikoga tko ostane u cBabilonu.

25 Stoga, ako mi vjerujete, radit ćete dok se to zove danas.

26 I nije prikladno da sluge moji aNewel K. Whitney i Sidney Gilbert prodaju btrgovinu svoju i posjede svoje ovdje; jer to nije mudrost dok ostatak crkve, koji ostaje na ovom mjestu, ne uziđe u zemlju Sion.

27 Gle, rečeno je u zakonima mojim, to jest zabranjeno, ulaziti u adug kod neprijatelja tvojih;

28 No gle, nije rečeno nikada da Gospod ne treba uzeti kad mu se svidi, i platiti kako mu se čini dobro.

29 Dakle, pošto ste vi zastupnici, na Gospodnjoj ste dužnosti; i što god činite u skladu s voljom Gospodnjom, to je Gospodnji posao.

30 A on vas postavi da se skrbite za svece njegove u ove posljednje dane, kako bi oni mogli zadobiti abaštinu u zemlji Sionu.

31 I gle, ja, Gospod, navješćujem vama, a ariječi su moje sigurne i neće bzakazati, da će je oni zadobiti.

32 No sve se mora dogoditi u vrijeme svoje.

33 Stoga, ne budite aumorni od dobročinstava, jer polažete temelj velikog djela. A iz bmalenog proizlazi ono što je veliko.

34 Gle, Gospod atraži bsrce i voljan um; i voljni i cposlušni jest će dobro zemlje Siona u ove posljednje dane.

35 A abuntovni će biti buklonjeni iz zemlje Siona, i bit će istjerani, i neće baštiniti zemlju.

36 Jer zaista, kažem da buntovni nisu od krvi aEfrajimove, stoga će biti iščupani.

37 Gle, ja, Gospod, načinih crkvu svoju u ovim posljednjim danima poput suca što sjedi na brežuljku, ili na visokom mjestu, kako bi sudila narodima.

38 Jer dogodit će se da će žitelji Siona asuditi o svemu što se odnosi na Sion.

39 I oni će dokazati tko su lažljivci i licemjeri, a oni koji nisu aapostoli ni proroci bit će poznati.

40 Pa čak i abiskup, koji je bsudac, i savjetnici njegovi, ako nisu vjerni u cupravništvima svojim bit će osuđeni, a ddrugi će biti posađeni na mjesto njihovo.

41 Jer gle, kažem vam da će aSion cvjetati, i bslava će Gospodnja biti na njemu;

42 I on će biti abarjak ljudima, i dolazit će k njemu iz svakoga naroda pod nebom.

43 I dan će doći kad će narodi zemaljski adrhtati zbog njega, i bojat će se zbog strašnih njegovih. Gospod reče ovo. Amen.