Sveta pisma
Nauk i savezi 39
Fusnote
Tema

Odsjek 39

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Jamesu Covelu, u Fayetteu, New York, 5. siječnja 1831. James Covel, koji je bio metodistički svećenik oko četrdeset godina, sklopio je savez s Gospodom da će se pokoriti svakoj naredbi koju mu Gospod dadne po Josephu proroku.

1–4, Sveci imaju moć postati sinovi Božji; 5–6, Primiti evanđelje znači primiti Krista; 7–14, Jamesu Covelu zapovjeđeno je da se krsti i radi u Gospodnjem vinogradu; 15–21, Gospodnji sluge trebaju propovijedati evanđelje prije Drugog dolaska; 22–24, Oni koji prime evanđelje bit će sabrani u vremenu i u vječnosti.

1 Poslušaj i čuj glas onoga koji je od sve avječnosti do sve vječnosti, Veliki bJa jesam, to jest Isus Krist —

2 aSvjetlo i život svijeta, svjetlo što sjaji u tami, a tama ga ne razumije;

3 Isti koji dođe za avremenske poludnevice k svojima, a moji me ne primiše;

4 No svima onima koji me primiše dadoh moć da postanu asinovi moji; i isto ću tako dati svima onima koji me prime moć da postanu sinovi moji.

5 I zaista, zaista, kažem ti, onaj koji primi evanđelje moje aprima mene; a onaj koji ne primi evanđelje moje ne prima mene.

6 A ovo je aevanđelje moje — pokajanje i krštenje vodom, a tada dolazi bkrštenje ognjem i Duhom Svetim, to jest Tješiteljem, koji pokazuje sve, i cuči o onome što je mironosno u kraljevstvu.

7 A sad gle, kažem tebi, slugo moj aJamese, gledah na djela tvoja i poznajem te.

8 I zaista, kažem ti, srce je tvoje sada ispravno preda mnom u ovo vrijeme; i gle, udijelih velike blagoslove na glavu tvoju;

9 Ipak, ti vidje veliku žalost, jer me odbaci mnogo puta uslijed oholosti i briga asvjetovnih.

10 No gle, dani izbavljenja tvojega dođoše, poslušaš li glas moj koji ti govori: Ustani i akrsti se, i speri grijehe svoje, prizivajući ime moje, i primit ćeš Duha mojega, i blagoslov toliko veliki kakav nikada nisi poznavao.

11 I učiniš li ovo, pripravih tebe za veće djelo. Propovijedat ćeš puninu evanđelja mojega, koju poslah u ove posljednje dane, savez koji poslah kako bih avratio natrag narod svoj, koji je od doma Izraelova.

12 I dogodit će se da će moć apočivati na tebi; imat ćeš veliku vjeru, i ja ću biti s tobom i ići pred licem tvojim.

13 Pozvan si araditi u vinogradu mojemu, i graditi crkvu moju, i buspostaviti Sion kako bi se on mogao radovati po brežuljcima i ccvjetati.

14 Gle, zaista, zaista, kažem ti, nisi pozvan poći u istočne zemlje, već si pozvan poći u Ohio.

15 I ukoliko se narod moj skupi u Ohiu, ja sačuvah ablagoslov takav kakav nije poznat među djecom ljudskom, i on će biti izliven na glave njihove. I odande će ljudi poći k bsvim cnarodima.

16 Gle, zaista, zaista, kažem vam da me ljudi u Ohiu prizivaju s mnogo vjere, misleći da ću zadržati ruku svoju u sudu narodima, no ne mogu zanijekati riječ svoju.

17 Stoga prionite svom snagom svojom i pozovite vjerne radnike u vinograd moj, kako bi mogao biti aobrezan po posljednji put.

18 I ukoliko se oni pokaju i prime puninu evanđelja mojega, i postanu posvećeni, zadržat ću ruku svoju u asudu.

19 Stoga pođite, vičući jakim glasom, govoreći: Kraljevstvo je nebesko nadomak; vičući: Hosana! Blagoslovljeno budi ime Svevišnjeg Boga.

20 Pođite krsteći vodom, pripravljajući put pred licem mojim za vrijeme adolaska mojega;

21 Jer vrijeme je nadomak; ni adan ni sat nitko bne zna; ali ono će zasigurno doći.

22 A onaj koji prima ovo prima mene; i oni će biti sabrani k meni u vremenu i u vječnosti.

23 I opet, dogodit će se da ćete na sve one koje budete krstili vodom polagati aruke svoje, i oni će primiti bdar Duha Svetoga, i ciščekivat će znakove ddolaska mojega, i poznat će me.

24 Gle, dolazim brzo. Upravo tako. Amen.