Sveta pisma
Nauk i savezi 19
Fusnote
Tema

Odsjek 19

Objava dana po Josephu Smithu u Manchesteru, New York, vjerojatno u ljeto 1829. U svojoj povijesti prorok ju predstavlja kao »zapovijed od Boga, a ne od čovjeka, Martinu Harrisu, koju dade onaj koji je Vječan«.

1–3, Krist ima svu moć; 4–5, Svi se ljudi moraju pokajati ili će trpjeti; 6–12, Vječna je kazna Božja kazna; 13–20, Krist je trpio za sve da oni ne bi trpjeli, ako se pokaju; 21–28, Propovijedaj evanđelje pokajanja; 29–41, Navješćuj radosnu vijest.

1 Ja sam aAlfa i Omega, bKrist Gospodin; da, doista ja sam taj, početak i svršetak, Otkupitelj svijeta.

2 Ja, ostvarivši i adovršivši volju onoga čiji sam, to jest volju Očevu, gledom na mene — učinivši ovo da bih bpodložio sve sebi —

3 Zadržavajući svu amoć, toliko da se bunište Sotona i djela njegova na csvršetku svijeta, i u posljednji veliki dan suda, koji ću izreći nad žiteljima njegovim, dsudeći svakom čovjeku prema edjelima njegovim i činima što ih učini.

4 I zasigurno se svaki čovjek mora apokajati ili će btrpjeti, jer sam ja, Bog, cbeskrajan.

5 Stoga ane opozivam sudove koje ću izreći, već će jadi doći, plač, blelek i škrgut zubi, da, onima koji se nađu meni cslijeva.

6 Ipak, anije pisano da neće biti kraja ovoj muci, već je pisano bbeskrajna muka.

7 Opet, pisano je avječno prokletstvo; stoga, to je izričitije nego druga Pisma, da bi moglo djelovati na srca djece ljudske, posve na slavu imena mojega.

8 Stoga, ja ću vam protumačiti ovo otajstvo, jer prikladno je za vas da znadete baš kao apostoli moji.

9 Govorim vama koji ste izabrani u ovome, i to kao jednome, da biste mogli ući u apočinak moj.

10 Jer gle, aotajstvo božanskog, kako li je veliko! Jer gle, ja sam beskrajan, a kazna koja je dana iz ruke moje beskrajna je kazna, jer bBeskrajni je ime moje. Stoga —

11 aVječna je kazna Božja kazna.

12 Beskrajna je kazna Božja kazna.

13 Stoga, zapovijedam ti da se pokaješ i obdržavaš azapovijedi koje primi rukom sluge mojega Josepha Smitha ml., u ime moje;

14 A mojom ih svemogućom moću ti primi;

15 Dakle, zapovijedam ti da se pokaješ — pokaj se da te ne udarim palicom usta svojih, i gnjevom svojim, i srdžbom svojom, i da apatnje tvoje ne bi bile bolne — kako bolne ne znaš, kako silovite ne znaš, da, kako teške za podnošenje ne znaš.

16 Jer gle, ja, Bog, apretrpjeh ovo za sve, da oni ne bi btrpjeli, ako se cpokaju;

17 No, ako se ne pokaju, moraju atrpjeti kao i ja;

18 A to trpljenje prouzroči da ja, sâm Bog, najveći od svih, uzdrhtim od boli, i krvarim iz svake pore, te trpim i tijelom i duhom — i htjedoh ane piti gorku čašu, i ustuknuti —

19 Ipak, slava budi Ocu, i ja ispih i adovrših priprave svoje za djecu ljudsku.

20 Dakle, zapovijedam ti opet da se pokaješ, inače ću te poniziti svemogućom moću svojom; te da apriznaš grijehe svoje, inače ćeš trpjeti ove kazne o kojima govorah, od kojih najmanje, da, i to u najmanjem stupnju ti okusi u vrijeme kada povukoh Duha svojega.

21 I zapovijedam ti da ane propovijedaš ništa doli pokajanja, i bne pokazuj ovo svijetu dok to ne bude mudrost u meni.

22 Jer oni ne mogu apodnijeti meso sada, ali bmlijeko moraju primati; stoga, oni ne smiju doznati ovo, da ne bi propali.

23 Uči od mene, i slušaj riječi moje; ahodaj u bkrotkosti Duha mojega, i imat ćeš cmir u meni.

24 Ja sam aIsus Krist; dođoh voljom Očevom, i činim volju njegovu.

25 I opet, zapovijedam ti da se ne alakomiš za bženom bližnjega svoga; niti da tražiš život bližnjega svoga.

26 I opet, zapovijedam ti da se ne lakomiš za imetkom svojim, već ga udijeli obilno za tiskanje Mormonove knjige, koja sadrži aistinu i riječ Božju —

27 A ona je riječ moja apoganinu, kako bi uskoro mogla poći k bŽidovu, od koga su Lamanci costatak, kako bi oni mogli povjerovati evanđelju, a ne iščekivati da dMesija dođe koji je već došao.

28 I opet, zapovijedam ti da se amoliš bnaglas kao i u srcu svome; da, pred svijetom kao i u tajnosti, na javnom mjestu kao i u skrovitosti.

29 I anavješćivat ćeš radosnu vijest, da, oglašavati je na gorama, i na svakoj uzvisini, i među svakim narodom koji ti bude dopušteno vidjeti.

30 I činit ćeš to sa svom poniznošću, auzdajući se u me, ne govoreći pogrdno protiv onih koji govore pogrdno.

31 A o asloženim naucima nećeš govoriti, već ćeš navješćivati pokajanje i bvjeru u Spasitelja, i cotpust grijeha dkrštenjem, i eognjem, da, i to fDuhom Svetim.

32 Gle, ovo je velika i posljednja azapovijed koju ću ti dati gledom na to; jer to će biti dostatno za tvoj dnevni hod, sve do svršetka života tvojega.

33 I bijedu ćeš primiti budeš li prezirao ove asavjete, da, i to uništenje svoje i imetka svojega.

34 aPodijeli dio imetka svojega, da, i to dio zemalja svojih, i sve, osim za uzdržavanje obitelji svoje.

35 Isplati adug koji si bugovorio s tiskarom. Oslobodi se cropstva.

36 aNapusti kuću i dom svoj, osim kad zaželiš vidjeti obitelj svoju;

37 I agovori otvoreno svima; da, propovijedaj, potiči, navješćuj bistinu, i to jakim glasom, zvukom radovanja, vičući — Hosana, hosana, blagoslovljeno budi ime Gospoda Boga!

38 aMoli se uvijek, i ja ću bizliti Duh svoj na te, i velik će biti tvoj blagoslov — da, i to više nego da stekneš blaga zemaljska i raspadljivost u obimu njihovom.

39 Gle, možeš li čitati ovo bez radovanja i uzdizanja srca svojega zbog veselja?

40 Ili možeš li trčati naokolo i dalje kao slijepi vodič?

41 Ili možeš li biti aponizan i krotak, i ponašati se mudro preda mnom? Da, bdođi k meni, Spasitelju svojemu. Amen.