Sveta pisma
Nauk i savezi 124
Fusnote
Tema

Odsjek 124

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, 19. siječnja 1841. Uslijed rastućih progonstava i nezakonitih postupaka protiv njih od strane javnih službenika, sveci bijahu prisiljeni napustiti Missouri. Nalog za istrebljenje što ga je izdao Lilburn W. Boggs, guverner Missouria, s datumom 27. listopada 1838., nije im ostavljao drugog izbora. Godine 1841., kada ova objava bijaše dana, sveci bijahu izgradili grad Nauvoo, koji zauzimaše položaj prijašnjeg naselja Commerce, Illinois, i tu sjedište Crkve bijaše uspostavljeno.

1–14, Josephu Smithu je zapovjeđeno da izda svečan proglas evanđelja predsjedniku Sjedinjenih Država, guvernerima, i vladarima svih naroda; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. i drugi među živima i mrtvima blagoslovljeni su zbog svoje čestitosti i kreposti; 22–28, Svecima je zapovjeđeno da izgrade i kuću kao konačište za strance i hram u Nauvoou; 29–36, Krštenja za mrtve trebaju se obavljati u hramovima; 37–44, Gospodnji narod uvijek gradi hramove radi obavljanja svetih uredbi; 45–55, Sveci su oslobođeni gradnje hrama u okrugu Jackson zbog tlačenja njihovih neprijatelja; 56–83, Upute su dane za izgradnju Kuće Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith je pozvan da bude patrijarh, primi ključeve, i stoji na mjestu Olivera Cowderyja; 97–122, William Law i drugi primaju savjete u svojim naporima; 123–145, Imenovani su opći i mjesni službenici, zajedno s njihovim dužnostima i pripadnostima zborovima.

1 Zaista, ovako govori Gospod tebi, slugo moj Josephe Smithe, veoma sam zadovoljan tvojim prinosom i priznanjima, koje učini; naime, s ovim te ciljem podigoh, kako bih pokazao mudrost svoju kroz aono što je slabo na zemlji.

2 Molitve su tvoje prihvatljive preda mnom; i kao odgovor na njih kažem ti da si sad pozvan odmah izdati svečan proglas evanđelja mojega, i o ovome akolčiću što ga usadih da bude ugaoni kamen Siona, što će biti izglačan dotjeranošću koja je na sliku palače.

3 Taj će proglas biti izdan svim akraljevima svijeta, na četiri ugla njegova, časnomu izabranom predsjedniku, i uzvišenim guvernerima naroda u kojem živiš, i svim narodima zemaljskim raspršenima posvuda.

4 Nek on bude zapisan u duhu akrotkosti i moću Duha Svetoga, koji će biti u tebi u vrijeme pisanja njegova;

5 Jer bit će ti dano Duhom Svetim da doznaš volju moju o tim kraljevima i vlastima, i to što će ih snaći u vremenu koje će doći.

6 Jer, gle, uskoro ću ih pozvati da poklone pažnju svjetlu i slavi Siona, jer određeno vrijeme dođe da mu se iskaže naklonost.

7 Pozovi ih, zato, glasnim proglasom, i svjedočanstvom svojim, ne plašeći ih se, jer oni su poput atrave, a sva slava njihova poput cvijeta njezina što ubrzo otpada, kako bi oni bili ostavljeni također bez isprike —

8 I kako bih ih pohodio u dan pohoda, kad ću razotkriti lice pokrova svojega, kako bih dodijelio udio tlačitelju među licemjerima, gdje je aškrgut zubi, odbace li oni sluge moje i svjedočanstvo moje koje im objavih.

9 I opet, pohodit ću ih i smekšati srca njihova, mnoge od njih za dobro vaše, kako biste našli milost u očima njihovim, kako bi oni došli do asvjetla istine, a pogani do uzvišenja ili uzdignuća Siona.

10 Jer dan pohoda mojega dolazi brzo, u ačas kad ne mislite; i gdje će biti sigurnost naroda mojega, i utočište za one što će preostati od njih?

11 Probudite se, o kraljevi zemaljski! Dođite, o dođite, sa zlatom svojim i srebrom svojim, u pomoć narodu mojemu, u dom kćeri sionskih.

12 I opet, zaista kažem ti, nek ti sluga moj Robert B. Thompson pomogne napisati ovaj proglas, jer sam veoma zadovoljan njime, te da će on biti s tobom;

13 Nek on, dakle, posluša savjet tvoj, i ja ću ga blagosloviti mnoštvom blagoslova; nek bude vjeran i pouzdan u svemu od sada nadalje, i bit će velik u očima mojim;

14 No nek se sjeti da ću aupravništvo njegovo tražiti iz ruku njegovih.

15 I opet, zaista kažem ti, blagoslovljen je sluga moj aHyrum Smith; jer ga ja, Gospod, ljubim zbog bčestitosti srca njegova, i zato što on ljubi ono što je pravo preda mnom, govori Gospod.

16 Opet, nek ti sluga moj John C. Bennett pomogne u poslu tvojemu gledom na slanje riječi moje kraljevima i narodu zemaljskomu, i stoji uz tebe, i to tebe slugu mojega Josepha Smitha, u času nevolje; i nagrada njegova neće propasti primi li asavjet.

17 I zbog ljubavi svoje on će biti velik, jer bit će moj učini li ovo, govori Gospod. Vidjeh djelo koje on učini, koje prihvaćam nastavi li, i okrunit ću ga blagoslovima i velikom slavom.

18 I opet, kažem ti, volja je moja da sluga moj Lyman Wight nastavi propovijedati za Sion, u duhu krotkosti, priznavajući me pred svijetom; i ja ću ga ponijeti kao na akrilima orlova; i on će stvoriti slavu i čast sebi i imenu mojemu.

19 Kako bih ga, kad dovrši djelo svoje, mogao primiti k sebi, baš kao što učinih sluzi svojemu aDavidu Pattenu, koji je kod mene upravo sada, i također sluzi svojemu bEdwardu Partridgeu, i također ostarjelom sluzi svojemu cJosephu Smithu st., koji sjedi duz Abrahama zdesna njemu, i blagoslovljen je i svet on, jer je moj.

20 I opet, zaista kažem ti, sluga je moj George Miller bez aprevare; može se pouzdati u nj zbog čestitosti srca njegova; a zbog ljubavi koju on iskazuje prema svjedočanstvu mojemu ja ga, Gospod, ljubim.

21 Zato ti kažem, pečatim na glavi njegovoj službu abiskupstva, kao na sluzi svome Edwardu Partridgeu, kako bi on mogao primati posvećenja doma mojega, kako bi mogao posluživati blagoslove na glave siromašnih iz naroda mojega, govori Gospod. Neka nitko ne prezire slugu mojega Georgea, jer on će me častiti.

22 Neka sluga moj George, i sluga moj Lyman, i sluga moj John Snider, i drugi, izgrade akuću imenu mojemu, takvu kako će im sluga moj Joseph pokazati, na mjestu koje će im on također pokazati.

23 I to će biti kuća za smještaj, kuća u koju stranci mogu doći izdaleka kako bi odsjeli u njoj; zato neka to bude dobra kuća, dostojna svakog prihvaćanja, kako bi umoran aputnik mogao naći zdravlje i sigurnost dok razmatra riječ Gospodnju; i bugaoni kamen koji odredih za Sion.

24 Ova će kuća biti zdravo prebivalište bude li izgrađena imenu mojemu, i ne bude li ravnatelj koji će biti imenovan za nju dopustio da ikakvo onečišćenje dođe na nju. Ona će biti sveta, inače Gospod Bog vaš neće prebivati u njoj.

25 I opet, zaista kažem ti, neka svi sveci moji dođu izdaleka.

26 I pošaljite hitre glasnike, da, izabrane glasnike, i recite im: Dođite, sa svim zlatom svojim, i srebrom svojim, i dragocjenim kamenjem svojim, i sa svim starinama svojim; i sa svima što poznaju starine, koji hoće doći, mogu doći, i donesite šimšira, i jele, i bora, zajedno sa svim dragocjenim stablima zemaljskim;

27 I sa željezom, s bakrom, i s mjedi, i s cinkom, i sa svim svojim dragocjenostima zemaljskim; i izgradite adom imenu mojemu, za Svevišnjega da bprebiva u njemu.

28 Jer ne može se naći mjesto na zemlji kamo on može doći i aobnoviti ponovno ono što bijaše izgubljeno za vas, ili što on oduze, i to puninu svećeništva.

29 Jer akrstionice nema na zemlji, kako bi se oni, sveci moji, mogli bkrstiti za one koji su mrtvi —

30 Naime, ova uredba spada na dom moj, i ne može mi biti prihvatljiva, osim u danima siromaštva vašega, tijekom kojih ne možete izgraditi dom za mene.

31 No zapovijedam vam, svi vi sveci moji, da aizgradite dom za mene, i udjeljujem vam dostatno vremena da izgradite dom za mene; a tijekom tog vremena krštenja će mi vaša biti prihvatljiva.

32 No gle, po svršetku tog roka krštenja vaša za mrtve vaše neće mi biti prihvatljiva; i ne budete li činili ovo po svršetku roka bit ćete odbačeni kao crkva, s mrtvima svojim, govori Gospod Bog vaš.

33 Jer zaista kažem vam, nakon što imaste dostatno vremena izgraditi dom meni, u koji uredba krštenja za mrtve pripada, i za koji ona bijaše utemeljena otprije postanka svijeta, krštenja vaša za mrtve vaše ne mogu mi biti prihvatljiva;

34 Jer u njemu se aključevi svetog svećeništva zaređuju, kako biste vi mogli primiti čast i slavu.

35 I nakon ovoga vremena krštenja vaša za mrtve, od onih koji su raspršeni posvuda, nisu prihvatljiva meni, govori Gospod.

36 Jer određeno je da će u Sionu, i u kolčićima njegovim, i u Jeruzalemu, ona mjesta koja odredih kao autočište biti mjesta za krštenja vaša za mrtve vaše.

37 I opet, zaista kažem vam, kako će mi apranja vaša biti prihvatljiva, osim ako ih ne obavljate u domu koji izgradiste imenu mojemu?

38 Naime, iz ovog razloga zapovjedih Mojsiju da izgradi ašator, da ga oni nose sa sobom u divljini, te da izgradi bdom u zemlji obećanoj, kako bi one uredbe bile objavljene, koje bijahu skrivene otprije nego što svijet postade.

39 Zato, zaista kažem vam, da su apomazanja vaša, i pranja vaša, i bkrštenja vaša za mrtve, i csvečana zborovanja vaša, i spomen-čini vaši za džrtve vaše pomoću sinova Levijevih, i za objave vaše na enajsvetijim mjestima vašim po kojima primate razgovore, i propisi vaši i sudovi, za početak objava i utemeljenje Siona, i za slavu, čast i podarivanje svih građana njegovih, određeni uredbom svetoga doma mojega, za koji je narodu mojemu uvijek zapovjeđeno da ga gradi svetomu imenu mojemu.

40 I zaista kažem vam, nek ovaj dom bude izgrađen imenu mojemu, kako bih mogao objaviti uredbe svoje u njemu narodu svojemu;

41 Jer smatram prikladnim aobjaviti crkvi svojoj ono što bijaše čuvano bskrivenim otprije postanka svijeta, ono što spada u rasporedbu cpunine vremenā.

42 I apokazat ću sluzi svojemu Josephu sve što se odnosi na ovaj dom, i svećeništvo njegovo, i mjesto na kojem će on biti izgrađen.

43 I izgradit ćete ga na mjestu gdje ga pomišljaste izgraditi, jer to je mjesto koje vam izabrah da ga izgradite.

44 Budete li radili svom snagom svojom, posvetit ću to mjesto tako da će biti učinjeno asvetim.

45 I bude li narod moj slušao glas moj, i glas aslugu mojih koje postavih da vode narod moj, gle, zaista kažem vam, oni neće biti pomaknuti s mjesta svojega.

46 No, ne budu li slušali glas moj, ni glas ovih ljudi koje postavih, neće biti blagoslovljeni, zato što kaljaju sveta zemljišta moja, i svete uredbe moje, i povelje, i svete riječi moje koje im dajem.

47 I dogodit će se, izgradite li dom imenu mojemu, a ne budete li činili ono što ja kažem, neću izvršiti aprisegu koju vam polažem, niti ispuniti obećanja koja očekujete iz ruku mojih, govori Gospod.

48 Naime, aumjesto blagoslova, vi, djelima svojim, navlačite kletve, gnjev, jarost, i sudove na vlastite glave svoje, ludostima svojim, i svim odvratnostima svojim, koje činite preda mnom, govori Gospod.

49 Zaista, zaista, kažem vam, kad dadem zapovijed bilo kome od sinova ljudskih da učine djelo imenu mojemu, pa ti sinovi ljudski krenu svom snagom svojom i sa svime što imaju kako bi izvršili to djelo, i ne zaustave amarljivost svoju, a neprijatelji njihovi navale na njih i spriječe ih u izvršenju toga djela, gle, po volji mi je bne tražiti više to djelo iz ruku tih sinova ljudskih, već prihvatiti od prinosa njihovih.

50 A bezakonje i prijestup svetih zakona i zapovijedi mojih ja ću apohoditi na glavama onih koji spriječiše djelo moje, sve do trećeg i četvrtog bnaraštaja, dok se god ne ckaju, i dok me mrze, govori Gospod Bog.

51 Zato, iz tog razloga prihvatih prinose onih kojima zapovjedih da izgrade grad i adom imenu mojemu, u okrugu bJackson, Missouri, a spriječiše ih neprijatelji njihovi, govori Gospod Bog vaš.

52 I uzvratit ću asud, gnjev, i jarost, lelek, i patnju, i škrgut zubi na glave njihove, sve do trećeg i četvrtog naraštaja, dok se god ne kaju, i dok me mrze, govori Gospod Bog vaš.

53 I od ovoga vam činim primjer, za utjehu vašu gledom na sve one kojima bijaše zapovjeđeno da učine neko djelo, a spriječiše ih ruke neprijatelja njihovih, i tlačenje, govori Gospod Bog vaš.

54 Jer ja sam Gospod Bog vaš, i spasit ću sve one od braće vaše koji bijahu ačisti u srcu, a bijahu bubijeni u zemlji Missouri, govori Gospod.

55 I opet, zaista kažem vam, zapovijedam vam ponovno da izgradite adom imenu mojemu, i to na ovome mjestu, kako biste se bdokazali meni da ste vjerni u svemu što vam god zapovjedim, kako bih vas blagoslovio, i okrunio čašću, besmrtnošću i vječnim životom.

56 A sad vam kažem, gledom na asvratište moje koje vam zapovjedih da izgradite za smještaj stranaca, nek bude izgrađeno imenu mojemu, i nek ime moje bude navedeno na njemu, i nek sluga moj Joseph i dom njegov imaju mjesto u njemu, iz naraštaja u naraštaj.

57 Jer ovo pomazanje stavih na glavu njegovu, da će blagoslov njegov također biti stavljen na glavu potomstva njegova nakon njega.

58 I kao što rekoh aAbrahamu gledom na plemena zemaljska, isto tako kažem sluzi svojemu Josephu: U tebi i u bpotomstvu tvojemu pleme će zemaljsko biti blagoslovljeno.

59 Zato, nek sluga moj Joseph i potomstvo njegovo nakon njega imaju mjesto u toj kući, iz naraštaja u naraštaj, u vijeke vjekova, govori Gospod.

60 I nek ime te kuće bude nazvano Kuća Nauvoo; i nek ona bude ugodno prebivalište za čovjeka, i odmorište za umorna putnika, kako bi on mogao razmatrati slavu Siona, i slavu ovoga ugaonog kamena njegovoga;

61 Kako bi mogao također primiti savjet od onih koje postavih da budu kao abilje glasovito, i kao bstražari na zidinama njegovim.

62 Gle, zaista kažem vam, nek se sluga moj George Miller, i sluga moj Lyman Wight, i sluga moj John Snider, i sluga moj Peter Haws, srede, i postave jednoga od njih da bude predsjednik nad zborom njihovim u svrhu gradnje te kuće.

63 I oni će sastaviti ustav, po kojemu mogu primati kapital za gradnju te kuće.

64 I oni neće primiti manje od pedeset dolara za jednu dionicu u toj kući, i bit će im dopušteno primiti petnaest tisuća dolara od jednog čovjeka za dionice u toj kući.

65 No neće im biti dopušteno primiti više od petnaest tisuća dolara kapitala od jednog čovjeka.

66 I neće im biti dopušteno primiti manje od pedeset dolara za dionicu u toj kući od jednog čovjeka.

67 I neće im biti dopušteno primiti ikoga, kao dioničara u toj kući, osim ako taj ne uplati kapital svoj u ruke njihove u trenutku kada primi dionice;

68 I razmjerno iznosu kapitala koji on uplati u ruke njihove primit će dionice u toj kući; no, ne uplati li ništa u ruke njihove neće primiti nikakve dionice u toj kući.

69 I ako netko uplati kapital u ruke njihove to će biti za dionice u toj kući, za njega samog, i za potomstvo njegovo nakon njega, iz naraštaja u naraštaj, dok god on i nasljednici njegovi budu držali te dionice, i ne budu prodali ili prenijeli dionice iz svojih ruku svojom slobodnom voljom i činom, želite li činiti moju volju, govori Gospod Bog vaš.

70 I opet, zaista kažem vam, ako sluga moj George Miller, i sluga moj Lyman Wight, i sluga moj John Snider, i sluga moj Peter Haws, prime ikakav kapital u ruke svoje, u novcima, ili u imovini po kojoj prime pravu vrijednost novaca, oni neće odrediti nijedan dio tog kapitala u bilo koju drugu svrhu, doli za tu kuću.

71 A ako oni odrede bilo koji dio tog kapitala bilo gdje drugdje, doli za tu kuću, bez pristanka dioničara, i ne naplate četverostruko za kapital koji odrede bilo gdje drugdje, doli za tu kuću, bit će prokleti, i bit će pomaknuti s mjesta svojega, govori Gospod Bog; jer ja, Gospod, jesam Bog, i ne dam da mi se arugaju ni u čemu od ovoga.

72 Zaista kažem vam, neka sluga moj Joseph uplati kapital u ruke njihove za izgradnju te kuće, kako mu se čini dobro; no sluga moj Joseph ne može uplatiti više od petnaest tisuća dolara kapitala u tu kuću, ni manje od pedeset dolara; niti to može itko drugi, govori Gospod.

73 A ima drugih također koji žele doznati volju moju o sebi, jer oni zaiskaše to iz ruku mojih.

74 Zato, kažem vam o sluzi svojemu Vinsonu Knightu, bude li on činio volju moju neka uloži kapital u tu kuću za sebe, i za potomstvo svoje nakon sebe, iz naraštaja u naraštaj.

75 I nek uzdiže glas svoj dugo i glasno, posred naroda, kako bi azastupao stvar siromašnih i potrebitih; i neka ne iznevjeri, i nek srce njegovo ne klone; i ja ću bprihvatiti prinose njegove, jer oni mi neće biti poput prinosa Kajinovih, jer on će biti moj, govori Gospod.

76 Nek se obitelj njegova raduje i nek odvrati srca svoja od patnje; jer izabrah njega i pomazah ga, i on će biti čašćen posred doma svojega, jer ću oprostiti sve grijehe njegove, govori Gospod. Amen.

77 Zaista kažem vam, neka sluga moj Hyrum uloži kapital u tu kuću kako mu se čini dobro, za sebe i potomstvo svoje nakon sebe, iz naraštaja u naraštaj.

78 Neka sluga moj Isaac Galland uloži kapital u tu kuću; jer ga ja, Gospod, ljubim zbog djela koje učini, i oprostit ću sve grijehe njegove; zato, nek bude spomenut radi udjela u toj kući iz naraštaja u naraštaj.

79 Neka sluga moj Isaac Galland bude postavljen među vama, i neka ga sluga moj William Marks zaredi, i neka ga blagoslovi, da pođe sa slugom mojim Hyrumom ostvariti djelo koje će im sluga moj Joseph naznačiti, i oni će biti obilno blagoslovljeni.

80 Neka sluga moj William Marks uplati kapital u tu kuću, kako mu se čini dobro, za sebe i potomstvo svoje, iz naraštaja u naraštaj.

81 Neka sluga moj Henry G. Sherwood uplati kapital u tu kuću, kako mu se čini dobro, za sebe i potomstvo svoje nakon sebe, iz naraštaja u naraštaj.

82 Neka sluga moj William Law uplati kapital u tu kuću, za sebe i potomstvo svoje nakon sebe, iz naraštaja u naraštaj.

83 Bude li on činio volju moju nek ne vodi obitelj svoju u istočne krajeve, i to u Kirtland; ipak, ja ću, Gospod, izgraditi Kirtland, no ja, Gospod, imam bič pripravljen za žitelje njegove.

84 A kod sluge mojega Almona Babbitta ima mnogo toga čime nisam zadovoljan; gle, on teži uspostaviti svoj savjet umjesto savjeta koji ja odredih, i to savjeta Predsjedništva Crkve moje; i on postavlja azlatno tele za štovanje naroda mojega.

85 Neka nitko ne aode iz ovoga mjesta tko dođe ovamo nastojeći obdržavati zapovijedi moje.

86 Žive li ovdje neka žive meni; i umiru li neka umiru meni; jer će aotpočinuti od svih napora svojih ovdje, i nastavit će djela svoja.

87 Zato, neka sluga moj William stavi uzdanje svoje u me, i nek se prestane plašiti za obitelj svoju, uslijed bolesti u zemlji. Ako me aljubite, obdržavajte zapovijedi moje; i bolest u zemlji bokrenut će se na slavu vašu.

88 Neka sluga moj William pođe i proglasi vječno evanđelje moje jakim glasom, i s velikom radošću, kako ga pokrene aDuh moj, žiteljima Warsawa, i također žiteljima Carthagea, i također žiteljima Burlingtona, i također žiteljima Madisona, i neka čeka strpljivo i marljivo daljnje upute na općem saboru mojemu, govori Gospod.

89 Bude li činio volju moju neka odsele sluša savjet sluge mojega Josepha, i svojim sredstvima podupre astvar siromašnih, i objavi bnovi prijevod svete riječi moje žiteljima zemaljskim.

90 I učini li ovo ablagoslovit ću ga mnoštvom blagoslova, tako da neće biti odbačen, niti će se potomstvo njegovo naći kako bprosi kruha.

91 I opet, zaista kažem vam, neka sluga moj William bude postavljen, zaređen, i pomazan za savjetnika sluzi mojemu Josephu, umjesto sluge mojega Hyruma, kako bi sluga moj Hyrum mogao preuzeti službu svećeništva i apatrijarha, koju mu odredi otac njegov, blagoslovom i također po pravu;

92 Kako bi odsele obnašao ključeve apatrijarhalnih blagoslova na glavama svega naroda mojega,

93 Kako bi svatko koga blagoslovi bio blagoslovljen, i svatko koga aprokune bio proklet; kako bi sve što bsveže na zemlji bilo svezano na nebu; i sve što razriješi na zemlji bilo razriješeno na nebu.

94 I od ovog časa nadalje određujem mu da bude prorok, i avidjelac, i objavitelj crkvi mojoj, kao i sluga moj Joseph;

95 Kako bi mogao djelovati u slozi također sa slugom mojim Josephom; i da prima savjet od sluge mojega Josepha, koji će mu pokazati aključeve pomoću kojih može iskati i primati, i biti okrunjen istim blagoslovom, i slavom, i čašću, i svećeništvom, i darovima svećeništva, što jednom bijahu stavljeni na onoga koji bijaše sluga moj bOliver Cowdery;

96 Kako bi sluga moj Hyrum mogao posvjedočiti o onomu što ću mu pokazati, kako bi se ime njegovo sačuvalo u časnoj uspomeni iz naraštaja u naraštaj, u vijeke vjekova.

97 Neka sluga moj William Law također primi ključeve pomoću kojih može iskati i primati blagoslove; neka bude aponizan preda mnom, i bez bprevare, i primit će od Duha mojega, i to cTješitelja, koji će mu očitovati istinu o svemu, i dat će mu, upravo u onaj čas, što će reći.

98 I ovi će ga aznaci pratiti — biscjeljivat će bolesne, istjerivat će đavle, i bit će izbavljen od onih koji bi mu poslužili smrtonosan otrov;

99 I bit će vođen stazama gdje azmija otrovnica ne može uhvatiti petu njegovu, i uspinjat će se u bpredodžbi misli svojih kao na krilima orlova.

100 I što ako ja želim da on uskrisuje mrtve, nek ne susteže glasa svojega.

101 Zato, neka sluga moj William viče glasno i ne štedi se, s radošću i radovanjem, i s hosanama onomu koji sjedi na prijestolju u vijeke vjekova, govori Gospod Bog vaš.

102 Gle, kažem vam, imam poslanje spremljeno za slugu svojega Williama, i slugu svojega Hyruma, i samo za njih; i neka sluga moj Joseph ostane kod kuće, jer je potreban. Ostatak ću vam pokazati poslije. Upravo tako. Amen.

103 I opet, zaista kažem vam, želi li sluga moj aSidney služiti meni i biti savjetnik sluzi mojemu Josephu, nek ustane i pristupi i stoji u službi poziva svojega, i ponizi se preda mnom.

104 I prinese li mi on prihvatljiv prinos, i priznanja, i ostane li uz narod moj, gle, ja ću ga, Gospod Bog vaš, iscijeliti tako da će biti iscijeljen; i on će uzdizati glas svoj ponovno po gorama, i biti agovornik pred licem mojim.

105 Neka dođe i smjesti obitelj svoju u susjedstvo u kojem sluga moj Joseph obitava.

106 I na svim putovanjima svojim neka uzdiže glas svoj kao zvukom trublje, i opominje žitelje zemaljske da bježe od gnjeva što će doći.

107 Neka pomogne sluzi mojemu Josephu, i također neka sluga moj William Law pomogne sluzi mojemu Josephu, u izdavanju svečanog aproglasa kraljevima zemaljskim, onako kako vam prije rekoh.

108 Bude li sluga moj Sidney činio volju moju, neka ne seli obitelj svoju u aistočne krajeve, već neka promijeni prebivalište njihovo, onako kako rekoh.

109 Gle, nije volja moja da on nastoji naći sigurnost i utočište izvan grada koji vam dodijelih, i to grada aNauvooa.

110 Zaista kažem vam, upravo sada, bude li on slušao glas moj, bit će dobro s njime. Upravo tako. Amen.

111 I opet, zaista kažem vam, neka sluga moj Amos Davies uplati kapital u ruke onih koje postavih da izgrade kuću za smještaj, to jest Kuću Nauvoo.

112 Ovo neka učini želi li imati udio; i neka posluša savjet sluge mojega Josepha, i radi vlastitim rukama svojim kako bi stekao pouzdanje ljudi.

113 A kad se dokaže da je vjeran u svemu što bude povjereno brizi njegovoj, da, i u malo stvari, bit će učinjen avladarom nad mnogo toga;

114 Neka se stoga aponizi kako bi mogao biti uzvišen. Upravo tako. Amen.

115 I opet, zaista kažem vam, želi li se sluga moj Robert D. Foster pokoriti glasu mojemu, neka izgradi kuću za slugu mojega Josepha, prema ugovoru koji sklopi s njime, kad mu se god vrata otvore s vremena na vrijeme.

116 I nek se pokaje za svu ludost svoju, i odjene se adobrotvornošću; i prestane činiti zlo, i odloži sve oštre govore svoje;

117 I uplati kapital također u ruke zbora Kuće Nauvoo, za sebe i za potomstvo svoje nakon sebe, iz naraštaja u naraštaj;

118 I posluša savjet slugu mojih Josepha, i Hyruma, i Williama Lawa, i vlasti koje pozvah da polože temelj Sionu; i bit će dobro s njime u vijeke vjekova. Upravo tako. Amen.

119 I opet, zaista kažem vam, neka nijedan čovjek ne uplaćuje kapital zboru Kuće Nauvoo osim ako ne vjeruje u Mormonovu knjigu, i objave koje vam dadoh, govori Gospod Bog vaš;

120 Jer ono što je aviše ili manje od toga dolazi od zla, i bit će popraćeno kletvama, a ne blagoslovima, govori Gospod Bog vaš. Upravo tako. Amen.

121 I opet, zaista kažem vam, neka zbor Kuće Nauvoo primi pravičnu naknadu u plaći za sve napore svoje koje čine pri gradnji Kuće Nauvoo; i neka plaća njihova bude kako se dogovore međusobno, gledom na cijenu njezinu.

122 I neka svatko tko uplati kapital snosi svoj dio plaće njihove, mora li svakako biti, za uzdržavanje njihovo, govori Gospod; u protivnom, napori će im se njihovi računati kao kapital u toj kući. Upravo tako. Amen.

123 Zaista kažem vam, sada vam dajem aslužbenike što pripadaju svećeništvu mojemu, kako biste mogli obnašati bključeve njegove, i to svećeništvu koje je prema redu cMelkisedekovu, koje je prema redu Jedinorođenoga Sina mojega.

124 Prvo vam dajem Hyruma Smitha da vam bude apatrijarh, da obnaša blagoslove bpečaćenja crkve moje, i to Svetoga Duha cobećanja, kojim ste dzapečaćeni za dan otkupljenja, kako ne biste pali unatoč ečasu iskušenja koji može doći na vas.

125 Dajem vam slugu svojega Josepha da bude predsjedavajući starješina nad cijelom crkvom mojom, da bude prevoditelj, objavitelj, avidjelac, i prorok.

126 Dajem njemu za savjetnike slugu svojega Sidneyja Rigdona i slugu svojega Williama Lawa, kako bi oni mogli tvoriti zbor i Prvo predsjedništvo, kako bi primali aobjave za cijelu crkvu.

127 Dajem vam slugu svojega aBrighama Younga da bude predsjednik nad putujućim vijećem Dvanaestorice;

128 A ta aDvanaestorica obnašaju ključeve za otvaranje ovlasti kraljevstva mojega na četiri ugla zemlje, i nakon toga za bslanje riječi moje svakomu stvorenju.

129 Oni su: Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 aDavida Pattena buzeh k sebi; gle, svećeništvo njegovo nitko ne uzima od njega; no, zaista kažem vam, drugi može biti postavljen na isti poziv.

131 I opet, kažem vam, dajem vam aveliko vijeće, kao ugaoni kamen Siona —

132 Naime, Samuela Benta, Henryja G. Sherwooda, Georgea W. Harrisa, Charlesa C. Richa, Thomasa Grovera, Newela Knighta, Davida Dorta, Dunbara Wilsona — Seymura Brunsona uzeh k sebi; nitko ne uzima svećeništvo njegovo, no, drugi može biti postavljen u isto svećeništvo umjesto njega; i zaista kažem vam, neka sluga moj Aaron Johnson bude zaređen za ovaj poziv umjesto njega — Davida Fullmera, Alpheusa Cutlera, Williama Huntingtona.

133 I opet, dajem vam Dona C. Smitha da bude predsjednik nad zborom velikih svećenika;

134 A ta je uredba uspostavljena u svrhu osposobljavanja onih koji će biti postavljeni za stalne predsjednike ili službenike nad različitim akolčićima raspršenim posvuda;

135 I oni mogu putovati također ako izaberu, no radije su zaređeni za stalne predsjednike; ovo je služba poziva njihova, govori Gospod Bog vaš.

136 Dajem njemu Amasu Lymana i Noaha Packarda za savjetnike, kako bi oni mogli predsjedavati nad zborom velikih svećenika crkve moje, govori Gospod.

137 I opet, kažem vam, dajem vam Johna A. Hicksa, Samuela Williamsa i Jessea Bakera, a to svećeništvo treba predsjedavati nad zborom astarješina, i taj je zbor uspostavljen za stalne službenike; međutim, oni mogu putovati, ipak, zaređeni su da budu stalni službenici crkvi mojoj, govori Gospod.

138 I opet, dajem vam Josepha Younga, Josiaha Butterfielda, Daniela Milesa, Henryja Herrimana, Zeru Pulsiphera, Levija Hancocka, Jamesa Fostera, da predsjedavaju nad zborom asedamdesetoricā;

139 A taj je zbor uspostavljen za putujuće starješine da svjedoče o imenu mojemu po svem svijetu, gdje ih god putujuće veliko vijeće, apostoli moji, pošalje da priprave put pred licem mojim.

140 Razlika između ovoga zbora i zbora starješina jest da jedan treba putovati neprestance, a drugi treba predsjedavati nad crkvama s vremena na vrijeme; jedan ima odgovornost predsjedavanja s vremena na vrijeme, a drugi nema odgovornost predsjedavanja, govori Gospod Bog vaš.

141 I opet, kažem vam, dajem vam Vinsona Knighta, Samuela H. Smitha, i Shadracha Roundyja, htjedne li on to primiti, da predsjedavaju nad abiskupstvom; znanje o navedenom biskupstvu dano vam je u knjizi bNauk i savezi.

142 I opet, kažem vam, Samuela Rolfea i savjetnike njegove za svećenike, i predsjednika učitelja i savjetnike njegove, i također predsjednika đakona i savjetnike njegove, i također predsjednika kolčića i savjetnike njegove.

143 Navedene službe dadoh vama, i ključeve njihove, kao pomoć i kao upravu, za djelo službeništva i ausavršavanje svetaca mojih.

144 I zapovijed vam dajem da ispunite sve ove službe i aodobrite ona imena koja spomenuh, ili ih, naprotiv, ne odobrite na općem saboru mojemu;

145 I da pripravite prostorije za sve ove službe u domu mojemu kad ga izgradite imenu mojemu, govori Gospod Bog vaš. Upravo tako. Amen.