Sveta pisma
Nauk i savezi 10
Fusnote
Tema

Odsjek 10

Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, vjerojatno oko travnja 1829. iako su dijelovi možda primljeni još u ljeto 1828. U njoj Gospod obavještava Josepha o izmjenama koje opaki ljudi načiniše na 116 stranica rukopisa iz prijevoda knjige Lehijeve, u Mormonovoj knjizi. Ove se stranice rukopisa bijahu izgubile iz posjeda Martina Harrisa, kojemu arci bijahu privremeno povjereni (vidi zaglavlje odsjeka 3). Zla namisao bijaše pričekati očekivano novo prevođenje građe koju pokrivaju ukradene stranice, i tad osramotiti prevoditelja pokazujući nesuglasja stvorena izmjenama. Da je ovu opaku namjeru zamislio zli, i da je ona bila poznata Gospodu još dok Mormon, drevni nefijski povjesničar, bijaše izrađivao svoj sažetak sakupljenih ploča, pokazano je u Mormonovoj knjizi (vidi Riječi Mormonove 1:3–7).

1–26, Sotona podjaruje opake ljude da se protive Gospodnjem djelu; 27–33, On nastoji uništiti duše ljudske; 34–52, Evanđelje treba ići Lamancima i svim narodima kroz Mormonovu knjigu; 53–63, Gospod će uspostaviti svoju Crkvu i svoje evanđelje među ljudima; 64–70, On će sabrati raskajane u svoju Crkvu i spasit će poslušne.

1 Evo gle, kažem ti, zato što ti predade one zapise, za koje ti bijaše moć dana da ih prevodiš putem aUrima i Tumima, u ruke bopaka čovjeka, ti ih izgubi.

2 I ti također izgubi dar svoj u istom trenutku, i aum tvoj postade pomračen.

3 Ipak, on ti je sada avraćen ponovno; zato gledaj da budeš vjeran i nastaviš dalje do dovršenja ostatka djela prevođenja kao što ga započe.

4 Ne trči abrže niti radi više nego što imaš bsnage i sredstava pribavljenih da ti omoguće prevoditi; već budi cmarljiv do svršetka.

5 aMoli se uvijek, da bi mogao izaći kao pobjednik; da, da bi mogao pobijediti Sotonu, i da bi mogao umaknuti iz ruku slugu Sotoninih koji podržavaju djelo njegovo.

6 Gle, oni te nastojahu auništiti; da, čak i bčovjek u koga se ti pouzda nastojaše te uništiti.

7 I iz tog razloga rekoh da je on opak čovjek, jer on nastojaše oduzeti ono što tebi bijaše povjereno; i on također nastojaše uništiti dar tvoj.

8 I zato što ti predade zapise u ruke njegove, gle, opaki ti ih ljudi oduzeše.

9 Dakle, ti ih predade, da, ono što je sveto, opačini.

10 I gle, aSotona stavi to u srca njihova da izmijene riječi koje ti učini da budu zapisane, to jest koje ti prevede, koje otiđoše iz ruku tvojih.

11 I gle, kažem ti, zato što oni izmijeniše riječi, one se čitaju drugačije od onoga što ti prevede i učini da bude zapisano;

12 I na ovaj način đavao nastojaše skovati lukav naum, da bi mogao uništiti ovo djelo;

13 Jer on stavi u srca njihova da učine ovo, kako bi lažući mogli reći da te auhvatiše u riječima koje se ti pretvaraše da prevodiš.

14 Zaista, kažem ti, neću dopustiti da Sotona ostvari zlu namisao svoju u ovome.

15 Jer gle, on stavi to u srca njihova da navedu tebe da iskušaš Gospoda Boga svojega, ištući da prevedeš to nanovo.

16 A tad, gle, oni kažu i misle u srcima svojim — vidjet ćemo dade li mu Bog moć prevođenja; ako je tako, on će mu također dati moć ponovno;

17 A ako mu Bog dade moć ponovno, to jest ako on prevede ponovno, ili, drugim riječima, ako iznese iste riječi, gle, mi imamo iste kod sebe, a mi ih izmijenismo;

18 Zato se one neće podudarati, a mi ćemo reći da on slaga u riječima svojim, i da nema dara, i da nema moći;

19 Zato ćemo ga uništiti, a također i djelo; i učinit ćemo to da ne budemo postiđeni na kraju, i da zadobijemo slavu svjetsku.

20 Zaista, zaista, kažem ti da Sotona veoma obuze srca njihova; on ih apodjaruje na bbezakonje protiv onoga što je dobro;

21 A srca su njihova apokvarena, i puna bopačine i odvratnostī; i oni cvole dtamu više nego svjetlost, zato što su edjela njihova zla; zato oni neće iskati od mene.

22 aSotona ih podjaruje, da bi mogao bodvesti duše njihove u uništenje.

23 I tako on skova lukav naum misleći uništiti djelo Božje; no, ja ću to zatražiti iz ruku njihovih, i to će se okrenuti na sramotu i osudu njihovu u dan asuda.

24 Da, on podjaruje srca njihova na srdžbu protiv ovoga djela.

25 Da, on im kaže: Obmanjujte i ležite u zasjedi da biste uhvatili, kako biste mogli uništiti; gle, tu nema štete. I tako im on laska i govori im da nije grijeh alagati kako bi uhvatili čovjeka u laži, da bi ga uništili.

26 I tako im on laska, i avodi ih dalje sve dok ne odvuče duše njihove dolje u bpakao; i tako ih on navodi da uhvate sami sebe u vlastitu czamku svoju.

27 I on tako ide gore i dolje, atamo i amo zemljom, nastojeći buništiti duše ljudske.

28 Zaista, zaista, kažem ti, jao onomu tko laže kako bi aobmanuo, zato što pretpostavlja da drugi laže kako bi obmanuo, jer takvi neće biti izuzeti od bpravde Božje.

29 Evo gle, oni izmijeniše ove riječi zato što im Sotona govori: On vas obmanu — i tako ih on laskanjem zavodi da čine bezakonje, kako bi tebe naveo da aiskušavaš Gospoda Boga svojega.

30 Gle, kažem ti da ne prevodiš ponovno one riječi koje otiđoše iz ruku tvojih;

31 Jer gle, oni neće ostvariti zle namisli svoje lažući protiv tih riječi. Jer gle, ako izneseš iste riječi oni će reći da si lagao i da si se pretvarao da prevodiš, ali da si protuslovio sam sebi.

32 I gle, oni će razglasiti ovo, a Sotona će otvrdnuti srca ljudi da ih podjari na srdžbu protiv tebe, tako da ne povjeruju riječima mojim.

33 Tako aSotona misli nadvladati svjedočanstvo tvoje u ovom naraštaju, kako djelo ne bi izašlo na vidjelo u ovom naraštaju.

34 No gle, ovdje je mudrost, i zato što ti pokazujem amudrost, i dajem ti zapovijed o tomu, što ćeš činiti, ne pokazuj to svijetu sve dok ne dovršiš djelo prevođenja.

35 Ne čudi se što ti rekoh: Ovdje je mudrost, ne pokazuj to svijetu — jer ja rekoh, ne pokazuj to svijetu, da bi ti bio sačuvan.

36 Gle, ne kažem da ne pokazuješ to pravednima;

37 No, pošto ne možeš uvijek prosuditi apravednoga, to jest ne možeš uvijek razlučiti opakoga od pravednoga, zato ti kažem, budi btih dok ne budem smatrao prikladnim da se sve otkrije svijetu o tomu.

38 A sad, zaista kažem ti da je izvješće o aonome što ti napisa, što otiđe iz ruku tvojih, urezano na bpločama Nefijevim;

39 Da, i sjećaš se kako bijaše rečeno u onim zapisima da podrobnije izvješće bijaše dano o tomu na pločama Nefijevim.

40 A sad, zato što je izvješće koje je urezano na pločama Nefijevim podrobnije gledom na ono što bih ja, u mudrosti svojoj, želio dovesti do spoznaje ljudi ovim izvješćem —

41 Zato, prevodit ćeš ureze koji su na apločama Nefijevim, nadalje sve dok ne dođeš do vladavine kralja Benjamina, to jest dok ne dođeš do onoga što si preveo, što si zadržao;

42 I gle, objavit ćeš to kao zapis Nefijev; i tako ću ja postidjeti one koji izmijeniše riječi moje.

43 Neću dopustiti da oni unište djelo moje; da, pokazat ću im da je mudrost moja veća od lukavosti đavlove.

44 Gle, oni imaju samo dio, to jest sažetak izvješća Nefijeva.

45 Gle, ima mnogo toga urezanog na pločama Nefijevim što pruža veće uvide u evanđelje moje; zato, mudrost je u meni da prevedeš ovaj prvi dio ureza Nefijevih, i objaviš ga u ovom djelu.

46 I gle, sav ostatak ovoga adjela sadrži sve one dijelove bevanđelja mojega za koje sveti proroci moji, da, a i učenici moji, cpoželješe u molitvama svojim da dođu ovome narodu.

47 I ja im rekoh da će im biti audijeljeno u skladu s bvjerom njihovom u molitvama njihovim;

48 Da, a ovo bijaše vjera njihova — da bi evanđelje moje, koje im dadoh kako bi mogli propovijedati u dane svoje, moglo doći braći njihovoj aLamancima, i također svima koji bijahu postali Lamanci uslijed odmetanja svojega.

49 Evo, ovo nije sve — vjera njihova u molitvama njihovim bijaše da ovo evanđelje bude otkriveno također, bude li moguće da drugi narodi zaposjednu ovu zemlju;

50 I tako oni ostaviše blagoslov na ovoj zemlji u molitvama svojim, da tko god povjeruje u ovo evanđelje u ovoj zemlji može imati vječni život;

51 Da, da ona može biti slobodna za sve iz kojega god naroda, plemena, jezika ili puka oni bili.

52 A sad gle, u skladu s vjerom njihovom u molitvama njihovim dovest ću ovaj dio evanđelja svojega do spoznaje naroda svojega. Gle, ne dovodim ga da uništim ono što oni primiše, već da to nadogradim.

53 I iz tog razloga rekoh: Ne otvrdne li ovaj naraštaj srca svoja, uspostavit ću crkvu svoju među njima.

54 Evo, ne kažem ovo da bih uništio crkvu svoju, već kažem ovo da bih izgradio crkvu svoju;

55 Zato, tko god pripada crkvi mojoj ne treba se abojati, jer takvi će bbaštiniti ckraljevstvo nebesko.

56 No, oni koji me se ne aboje, niti obdržavaju zapovijedi moje već grade bcrkve za sebe radi stjecanja cdobitka, da, i svi oni koji postupaju opako i izgrađuju kraljevstvo đavlovo — da, zaista, zaista, kažem ti da su oni ti koje ću uznemiriti, i učiniti da uzdrhte i potresu se do srži.

57 Gle, ja sam Isus Krist, aSin Božji. Dođoh k svojima, a moji me ne primiše.

58 Ja sam asvjetlo što sjaji u tami, a tama ga ne razumije.

59 Ja sam onaj koji reče — aDrugih bovaca imam koje nisu iz ovog stada — učenicima svojim, i mnogo ih bijaše koji me ne crazumješe.

60 I pokazat ću ovome narodu da imah drugih ovaca, i da one bijahu ogranak adoma Jakovljeva;

61 I iznijet ću na svjetlo čudesna djela njihova, koja one učiniše u ime moje;

62 Da, i također ću iznijeti na svjetlo evanđelje svoje koje im bijaše posluživano, i gle, oni neće zanijekati ono što ti primi, već će to nadograditi, i iznijet će na svjetlo istinite pojedinosti anauka mojega, da, i jedinog nauka koji je u meni.

63 A to činim da bih mogao uspostaviti evanđelje svoje, da ne bi bilo toliko sukobljavanja; da, aSotona podjaruje srca ljudi na bsukobljavanje o pojedinostima nauka mojega; a u tome oni griješe, jer ciskrivljuju Pisma i ne razumiju ih.

64 Zato ću im razotkriti ovo veliko otajstvo;

65 Jer gle, askupit ću ih kao što kvočka skuplja piliće svoje pod krila svoja, ne otvrdnu li oni srca svoja;

66 Da, htjednu li doći, mogu, i piti od avoda života slobodno.

67 Gle, ovo je nauk moj — tko se god pokaje i adođe k meni, taj je bcrkva moja.

68 Tko god anavješćuje više ili manje od ovoga, taj nije od mene, već je bprotiv mene; zato on nije od crkve moje.

69 A sad gle, tko je god od crkve moje, i ustraje u crkvi mojoj do svršetka, njega ću uspostaviti na astijeni svojoj, i bvrata pakla neće ih nadvladati.

70 A sad, sjeti se riječi onoga koji je život i asvjetlo svijeta, Otkupitelja svojega, bGospoda svojega i Boga svojega. Amen.