Skrifterne
Lære og Pagter 90


Afsnit 90

Åbenbaring til profeten Joseph Smith givet i Kirtland, Ohio, den 8. marts 1833. Denne åbenbaring er næste skridt i etableringen af Det Første Præsidentskab (se indledningen til afsnit 81); som følge heraf blev de nævnte rådgivere ordineret den 18. marts 1833.

1-5: Nøglerne til riget er overdraget til Joseph Smith og gennem ham til kirken. 6-7: Sidney Rigdon og Frederick G. Williams skal tjene i Det Første Præsidentskab. 8-11: Evangeliet skal prædikes for Israels folk, for ikke-jøderne og for jøderne, for enhver skal høre det på sit eget tungemål. 12-18: Joseph Smith og hans rådgivere skal sætte kirken i orden. 19-37: Forskellige personer bliver af Herren rådet til at vandre retsindigt og tjene i hans rige.

1 Så siger Herren: Sandelig, sandelig siger jeg dig, min søn: Dine synder er dig atilgivet i overensstemmelse med din bøn, for dine bønner og dine brødres bønner er steget op for mine ører.

2 Derfor skal du være velsignet fra nu af, du som bærer arigets nøgler, som er givet dig; hvilket brige er ved at blive oprettet for sidste gang.

3 Sandelig siger jeg dig: Nøglerne til dette rige skal aldrig blive taget fra dig, mens du er i verden, ej heller i den tilkommende verden;

4 dog skal aoraklerne gives til en anden gennem dig, ja, til kirken.

5 Og alle de, som modtager Guds orakler, lad dem være apåpasselige med, hvorledes de agter på dem, så de ikke bliver regnet for noget ringe og de derved bliver bragt under fordømmelse og snubler og falder, når stormene kommer og vindene blæser og bregnen falder og slår mod deres hus.

6 Og videre, sandelig siger jeg til dine brødre Sidney Rigdon og Frederick G. Williams: Deres synder er også tilgivet dem, og de er at regne for lige med dig med hensyn til at besidde nøglerne til dette sidste rige,

7 ligesom også, ved din forvaltning, nøglerne til aprofeternes skole, som jeg har befalet skulle organiseres;

8 så de derved kan blive fuldkommengjort i deres tjenestegerning til frelse for Zion og for Israels folkeslag og for ikke-jøderne, så mange som vil tro;

9 så de, ved din forvaltning, må modtage ordet, og så ordet ved deres forvaltning må udgå til jordens ender, aførst til bikke-jøderne, og derefter, se, skal de vende sig til jøderne.

10 Og da kommer den dag, da aHerrens arm skal blive åbenbaret med kraft for at overbevise folkeslagene, de hedenske folkeslag, bJosefs hus, om evangeliet om deres frelse.

11 For det skal ske på den dag, at enhver skal ahøre evangeliets fylde på sit eget tungemål og på sit eget sprog gennem dem, som bliver bordineret til denne cmagt ved dTalsmandens betjening, han som bliver udgydt over dem for at åbenbare Jesus Kristus.

12 Og se, sandelig siger jeg jer: Jeg giver jer den befaling, at I skal fortsætte i atjenestegerningen og præsidentskabet.

13 Og når I har færdiggjort oversættelsen af profeterne, skal I fra da af apræsidere over kirkens anliggender og over bskolen

14 og fra tid til anden, sådan som det skal blive tilkendegivet af Talsmanden, modtage aåbenbaringer for at udfolde brigets hemmeligheder

15 og sætte menighederne i orden og astudere og blære og blive bekendt med alle gode bøger og med csprog, tungemål og folk.

16 Og dette skal være jeres arbejde og mission hele jeres liv: At præsidere i råd og sætte alle denne kirkes og dette riges anliggender i orden.

17 aSkam jer ikke, og lad jer ikke beskæmme; men lad jer formane i al jeres hovmod og bstolthed, for det sætter en snare for jeres sjæl.

18 Sæt jeres hus i orden; hold aladhed og burenhed langt væk fra jer.

19 Se, sandelig siger jeg dig: Lad der så hurtigt som muligt blive stillet et sted til rådighed for din rådgiver og skriver Frederick G. Williams’ familie.

20 Og lad min alderstegne tjener, aJoseph Smith sen., blive med sin familie på det sted, hvor han nu bor; og lad det ikke blive solgt, førend Herrens mund siger til.

21 Og lad min rådgiver, ja, aSidney Rigdon, blive der, hvor han nu bor, indtil Herrens mund siger til.

22 Og lad biskoppen søge flittigt for at finde en aagent, og lad det være en mand, der er bbemidlet – en mand, der tjener Gud og har stærk tro –

23 så han derved kan blive i stand til at indfri al gæld; så Herrens forrådshus ikke skal komme i vanry i folkets øjne.

24 Søg aflittigt, bbed altid, og hav tro, så skal calting virke sammen til gavn for jer, hvis I vandrer retsindigt og erindrer den dpagt, som I har indgået med hinanden.

25 Lad jeres ahusstande være små, især min alderstegne tjener Joseph Smith sen., hvad angår dem, der ikke tilhører jeres familier;

26 så det, der bliver stillet til rådighed for jer, for at I kan udføre mit værk, ikke bliver taget fra jer og givet dem, som er uværdige –

27 og I af den grund bliver forhindret i at udføre det, som jeg har befalet jer.

28 Og videre, sandelig siger jeg jer: Det er min vilje, at min tjenerinde Vienna Jaques skal have penge til afholdelse af sine udgifter og drage op til Zions land;

29 og at resten af pengene bliver helliget mig, og at hun bliver belønnet, når jeg anser tiden for at være inde.

30 Sandelig siger jeg jer, at det er ret i mine øjne, at hun skal drage op til Zions land og få en arvelod af biskoppens hånd;

31 så hun kan bosætte sig i fred, for så vidt som hun er trofast, og ikke være doven i sine dage fra da af.

32 Og se, sandelig siger jeg jer, at I skal nedskrive denne befaling og sige til jeres brødre i Zion med kærlig hilsen, at jeg også har kaldet jer til at apræsidere over Zion, når jeg anser tiden for at være inde.

33 Lad dem derfor holde op med at trætte mig med denne sag.

34 Se, jeg siger jer, at jeres brødre i Zion begynder at omvende sig, og englene fryder sig over dem.

35 Dog er der meget, som jeg ikke har behag i; og jeg har ikke behag i min tjener aWilliam E. McLellin, ej heller i min tjener Sidney Gilbert; og også biskoppen og andre har meget at omvende sig fra.

36 Men sandelig siger jeg jer, at jeg, Herren, vil strides med aZion og bønfalde hendes stærke mænd og brevse hende, indtil hun sejrer og er cren i mine øjne.

37 For hun skal ikke blive fjernet fra sit sted. Jeg, Herren, har talt det. Amen.