Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 84
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 84

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 22 mo e 23 Sepitema 1832 (History of the Church, 1:286–295). Naʻe kamata ʻi he māhina ko Sepitemá ke foki mai ʻa e kaumātuʻá mei heʻenau ngaahi ngāue fakafaifekaú ʻi he ngaahi siteiti fakahahaké pea ke fai ʻenau fakamatala ki he anga ʻo ʻenau ngaahi ngāué. Naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení lolotonga ʻenau fakataha ʻi he taimi ko ʻeni ʻo e fiefia. Naʻe ui ia ʻe he Palōfitá ko e fakahā ki he fakataulaʻeikí.

1–5, ʻE langa ʻa e Selūsalema Foʻoú mo e temipalé ʻi Mīsuli; 6–17, ʻOku fakahā mai ʻa e hokohoko ʻo e mafaí meia Mōsese ʻo aʻu kia ʻĀtama; 18–25, ʻOku maʻu ʻe he lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé ʻa e kī ʻo e ʻilo ki he ʻOtuá; 26–32, ʻOku maʻu ʻe he lakanga fakataulaʻeiki māʻulalo angé ʻa e kī ki he tauhi mai ʻa e kau ʻāngeló mo e ongoongolelei teuteuʻangá; 33–44, ʻOku maʻu ʻe he tangatá ʻa e moʻui taʻengatá tuʻunga ʻi he fuakava mo e fakapapau ʻo e lakanga fakataulaʻeikí; 45–53, ʻOku hanga ʻe he Laumālie ʻo Kalaisí ʻo fakamāmaʻi ʻa e tangatá, pea ʻoku nofo ʻa e māmaní ʻi he angahala, 54–61, Kuo pau ke fakamoʻoni ʻa e Kāingalotú ki he ngaahi meʻa ko ia kuo nau maʻú; 62–76, Kuo pau ke nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí, pea ʻe muimui ʻiate kinautolu ʻa e ngaahi fakaʻilonga; 77–91, Kuo pau ke ʻalu atu ʻa e kaumātuʻa taʻe ʻi ai ha kato paʻanga pe kato fononga, pea ʻe tokonaki ʻe he ʻEikí maʻa ʻenau ngaahi fie maʻú; 92–97, ʻOku tatali mai ʻa e ngaahi mahaki fakaʻauha mo e ngaahi fakamalaʻiá kiate kinautolu ʻoku ʻikai te nau tali ʻa e ongoongoleleí; 98–102, ʻOku fakahā mai ʻa e hiva foʻou ʻo e huhuʻi ʻo Saioné, 103–110, Tuku ke tuʻu ʻa e tangata taki taha ʻi hono lakanga ʻoʻoná pea ngāue ʻi he lakanga ʻoʻoná; 111–120, Kuo pau ke fakahā ʻe he kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí ʻa e fakaʻauha ʻo e anga-fakalielia ʻo e ngaahi ʻaho fakaʻosí.

1 Ko ha fakahā ʻa Sīsū Kalaisi ki heʻene tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo e kaumātuʻa ʻe toko ono, lolotonga ʻenau fakatahatahaʻi honau lotó, pea ahiki hake honau leʻó ki ʻolunga.

2 ʻIo, ko e folofola ʻa e ʻEikí ʻo kau ki hono siasí, ʻa ia kuo fokotuʻu ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí ki hono afakafoki ʻo hono kakaí, ʻo hangē ko ia kuó ne folofola ʻaki ʻi he ngutu ʻo ʻene kau bpalōfitá, pea ki hono tānaki ʻo ʻene kau cmāʻoniʻoní ke nau tutuʻu ʻi he dMoʻunga ko Saioné, ʻa ia ʻe hoko ko e kolo ko eSelūsalema Foʻoú.

3 ʻA ia ko e kolo ʻe langa, ʻo kamata mei he konga kelekele ʻe langa ai ʻa e atemipalé, ʻa ia kuo vaheʻi ʻe he louhiʻi toʻukupu ʻo e ʻEikí, ʻi he ngaahi ngataʻanga fakahihifo ʻo e Siteiti ko Mīsulí, pea fakatapui ʻi he nima ʻo Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, pea mo e niʻihi kehe ʻa ia naʻe hōifua lahi ki ai ʻa e ʻEikí.

4 Ko e moʻoni, ko e folofola ʻeni ʻa e ʻEikí, ʻe langa ʻa e kolo ko aSelūsalema Foʻoú ʻi he tānaki mai ʻo e kau māʻoniʻoní, ʻo kamata mei he feituʻú ni, ʻio ʻa e feituʻu ʻo e btemipalé, ʻa ia ko e fale temipale ʻe langa hake ʻi he toʻu tangata ko ʻení.

5 He ko e moʻoni ʻe ʻikai mole atu hono kotoa ʻo e toʻu tangatá ni kae ʻoua kuo langa ha fale ki he ʻEikí, pea ʻe nofo ki ai ha ʻao, pea ko e ʻao ko iá ko e anāunau ia ʻo e ʻEikí, ʻa ia ʻe fakafonu ʻa e falé.

6 Pea ko e ngaahi foha ʻo Mōsesé, ʻo fakatatau ki he Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻoniʻoní ʻa ia naʻá ne maʻu ʻi he anima ʻo ʻene tamai-ʻi-he-fono, ko bSeteloó;

7 Pea naʻe maʻu ia ʻe Setelō ʻi he nima ʻo Kēlepí;

8 Pea maʻu ia ʻe Kēlepi ʻi he nima ʻo ʻĪlaihuú;

9 Pea maʻu ia ʻe ʻĪlaihū ʻi he nima ʻo Sēlemí;

10 Pea maʻu ia ʻe Sēlemi ʻi he nima ʻo Katí;

11 Pea maʻu ia ʻe Kati ʻi he nima ʻo ʻĒsaiasí;

12 Pea maʻu ia ʻe ʻĒsaiasi ʻi he toʻukupu ʻo e ʻOtuá.

13 Naʻe moʻui foki ʻa ʻĒsaiasi ʻi he ngaahi ʻaho ʻo ʻĒpalahamé, pea naʻe tāpuakiʻi ia ʻe ia—

14 ʻA ia ko aʻĒpalahame naʻá ne maʻu ʻa e lakanga fakataulaʻeikí meia bMelekisēteki, ʻa ia naʻá ne maʻu ia ʻi he tukufakaholo mai ʻi he hako ʻo ʻene ngaahi tamaí, ʻio ʻo aʻu kia cNoa;

15 Pea meia Noa ʻo aʻu kia aʻĪnoke, ʻo fou ʻi he hako ʻo ʻena ngaahi tamaí;

16 Pea meia ʻĪnoke kia aʻĒpeli, ʻa ia naʻe tāmateʻi ʻi he balea fufū ʻa hono tokouá, ʻa ia naʻá ne cmaʻu ʻa e lakanga fakataulaʻeikí ʻi he ngaahi fekau ʻa e ʻOtuá, ʻi he nima ʻo ʻene tamai ko dʻĀtamá, ʻa ia ko e ʻuluaki tangatá—

17 ʻA ia ko e alakanga fakataulaʻeiki ʻoku hokohoko mai ʻi he siasi ʻo e ʻOtuá ʻi he ngaahi toʻu tangata kotoa pē, pea ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo hono ngaahi ʻahó pe ngataʻanga ʻo hono ngaahi taʻú.

18 Pea naʻe fakamaʻu ʻe he ʻEikí ha alakanga fakataulaʻeiki foki kia bʻĒlone mo hono hakó, ʻi honau ngaahi toʻu tangatá kotoa pē, ʻa ia ko e lakanga fakataulaʻeiki ʻoku hokohoko atu ai pē pea cnofo maʻu ʻo taʻengata fakataha mo e lakanga fakataulaʻeiki ʻoku fakatatau ki he lakanga fungani toputapu ʻo e ʻOtuá.

19 Pea ko e lakanga fakataulaʻeiki lahi ange ko ʻení ʻoku puleʻi ʻe ia ʻa e ongoongoleleí pea ʻokú ne maʻu ʻa e kī ʻo e ngaahi ameʻa lilo ʻo e bpuleʻangá, ʻio ʻa e kī ʻo e ʻiloʻi ʻo e ʻOtuá.

20 Ko ia, ʻoku fakahā ʻi hono ngaahi aouaú ʻa e mālohi ʻo e anga faka-ʻOtuá.

21 Pea ʻi he ʻikai ke ʻi ai hono ngaahi ouaú, mo e amafai ʻo e lakanga fakataulaʻeikí, ʻoku ʻikai ke fakahā ʻa e mālohi ʻo e anga faka-ʻOtuá ki he tangatá ʻi he kakanó;

22 He ko e taʻe ʻi ai ʻení ʻoku ʻikai lava ai ʻe ha atangata ʻo mamata ki he fofonga ʻo e ʻOtuá, ʻio ʻa e Tamaí, pea moʻui.

23 Pea naʻe akoʻi ʻeni ʻe aMōsese ʻo fuʻu mahinongofua ki he fānau ʻo ʻIsilelí ʻi he toafá, ʻo ne feinga faivelenga ke bfakamāʻoniʻoniʻi ʻa hono kakaí koeʻuhí ke nau lava ʻo cmamata ki he fofonga ʻo e ʻOtuá;

24 Ka naʻa nau afakafefeka honau lotó ʻo ʻikai te nau malava ke kātakiʻi ʻa e nofo ʻi hono ʻaó; ko ia, naʻe fuakava ai ʻa e ʻEikí ʻi hono bhouhaú, he naʻe tupu ʻa hono houhaú kiate kinautolu, ʻe ʻikai te nau c ki hono mālōlōʻangá lolotonga ʻenau ʻi he toafá, ʻa ia ko e mālōlōʻanga ko iá ko e kakato ʻo hono nāunaú.

25 Ko ia, naʻá ne toʻo atu ai ʻa aMōsese mei honau lotolotongá, pea mo e bLakanga Fakataulaʻeiki Toputapú foki;

26 Pea naʻe hoko atu ʻa e alakanga fakataulaʻeiki māʻulalo angé, ʻa ia ko e lakanga fakataulaʻeiki ʻokú ne maʻu ʻa e b ʻo e ctauhi mai ʻa e kau ʻāngeló pea mo e ongoongolelei teuteuʻangá;

27 ʻA ia ko e ongoongolelei ia ko e ongoongolelei ʻo e afakatomalá pea mo e bpapitaisó, pea mo e cfakamolemole ʻo e angahalá, pea mo e dfono ʻo e ngaahi efekau fakatuʻasinó, ʻa ia naʻe pule ʻe he ʻEikí ʻi hono houhaú ke hokohoko atu ʻi he fale ʻo ʻĒloné, ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa ʻIsilelí ʻo aʻu kia fSione, ʻa ia naʻe fokotuʻu hake ʻe he ʻOtuá, kuo gfonu ia ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní mei he manava ʻo ʻene faʻeé.

28 He naʻe papitaiso ia lolotonga ʻene kei siʻí, pea naʻe fakanofo ia ʻe he ʻāngelo ʻa e ʻOtuá ʻi he taimi naʻá ne ʻaho valu aí ke maʻu ʻa e mālohí ni, ke ikunaʻi ʻa e puleʻanga ʻo e kau Siú, pea ke afakatonutonu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí ki muʻa ʻi he ʻao ʻo hono kakaí ke teuteuʻi ʻa kinautolu ki he hāʻele mai ʻa e ʻEikí, ʻa ia kuo tuku ki hono toʻukupú ʻa e mālohi bkotoa pē.

29 Pea ko e tahá, ko e ongo lakanga ʻo e kaumātuʻá mo e pīsopé ko e ongo akonga mahuʻinga ia ʻoku kau ki he lakanga fakataulaʻeiki māʻolungá.

30 Pea ko e tahá, ko e ongo lakanga ʻo e akonakí mo e tīkoní ko e ongo konga mahuʻinga ia ʻoku kau ki he lakanga fakataulaʻeiki siʻí ʻa ia ko e lakanga fakataulaʻeiki naʻe fakamaʻu kia ʻĒlone mo hono ngaahi fohá.

31 Ko ia, hangē ko ʻeku lau ʻo kau ki he ngaahi foha ʻo Mōsesé—he ʻe fai ʻe he ngaahi foha ʻo Mōsesé mo e ngaahi foha ʻo ʻĒloné ha afoaki mo e feilaulau lelei ʻi he fale ʻo e ʻEikí, ʻa ia ko e fale ʻe langa ki he ʻEikí ʻi he toʻu tangatá ni, ʻi he bpotu kuo fakatapuí ʻo hangē ko ʻeku tuʻutuʻuní—

32 Pea ʻe fakafonu ʻa e ngaahi foha ʻo Mōsesé mo ʻĒloné ʻaki ʻa e anāunau ʻo e ʻEikí, ʻi he bMoʻunga ko Saioné ʻi he fale ʻo e ʻEikí, ʻa ia ko hona ngaahi fohá ʻa kimoutolu; kae ʻumaʻā foki mo e tokolahi kuó u ui mo fekauʻi atu ke langa hake hoku csiasí.

33 He ʻilonga ʻa kinautolu ʻoku afaivelenga ʻo aʻu ki hono maʻu ʻa e ongo blakanga fakataulaʻeikí ni kuó u lau ki aí, pea mo hono fakaongoongoleleiʻi ʻo honau lakangá, ʻoku cfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālié ki hono fakafoʻou ʻo honau sinó.

34 ʻOku nau hoko ko e ngaahi foha ʻo Mōsese pea mo ʻĒlone pea ko e ahako ʻo bʻĒpalahame, pea ko e siasi mo e puleʻanga pea mo e ckakai fili ʻo e ʻOtuá.

35 Pea ko kinautolu kotoa pē foki ʻoku maʻu ʻa e lakanga fakataulaʻeiki ko ʻení ʻoku nau maʻu au, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí;

36 He ko ia ia ʻokú ne tali ʻeku kau tamaioʻeikí, ʻokú ne atali au;

37 Pea ko ia ia ʻokú ne atali aú ʻokú ne tali ʻeku Tamaí;

38 Pea ko ia ia ʻokú ne tali ʻeku Tamaí ʻokú ne maʻu ʻa e puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí; ko ia ko e meʻa akotoa pē ʻoku maʻu ʻe heʻeku Tamaí, ʻe foaki ia kiate ia.

39 Pea ʻoku fakatatau ʻeni ki he afakapapau mo e fuakava ʻoku kau ki he lakanga fakataulaʻeikí.

40 Ko ia, ko kinautolu kotoa pē ʻoku maʻu ʻa e lakanga fakataulaʻeikí, ʻoku nau tali ʻa e fakapapau mo e fuakava ko ʻení mei heʻeku Tamaí, ʻa ia ʻoku ʻikai te ne lava ʻo maumauʻi, pea ʻoku ʻikai lava foki ke ueʻi ia.

41 Kae ʻilonga ia ʻe amaumauʻi ʻa e fuakavá ni hili ʻene tali iá, peá ne tafoki ʻaupito mei aí, ʻe bʻikai te ne maʻu ha fakamolemole ʻo e ngaahi angahalá ʻi he māmani ko ʻení, pe ʻi he maama ka hoko maí.

42 Pea ʻe hoko ʻa e malaʻia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai te nau haʻu ki he lakanga fakataulaʻeikí ni kuo mou maʻú, ʻa ia ʻoku ou fakamaʻu ʻeni kiate kimoutolu ʻoku ʻi heni ʻi he ʻaho ní, ʻaki hoku leʻo pē ʻoʻokú mei he ngaahi langí; pea kuó u tuʻutuʻuni ʻe au foki ki he kakai taʻefaʻalaua ʻo e langí mo ʻeku kau aʻāngeló ke nau tokangaʻi ʻa kimoutolu.

43 Pea ko ʻeni ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau ke mou vakai telia ʻa kimoutolu, ke mou atokanga faivelenga ki he ngaahi folofola ʻo e moʻui taʻengatá.

44 He kuo pau ke mou amoʻui ʻo fakatatau ki he folofola kotoa pē ʻoku ʻalu atu mei he fofonga ʻo e ʻOtuá.

45 He ko e afolofola ʻa e ʻEikí ko e moʻoní ia, pea ʻilonga ʻa e bmoʻoní ko e māmá ia, pea ʻilonga ha maama ko e Laumālié ia, ʻio ʻa e Laumālie ʻo Sīsū Kalaisí.

46 Pea ʻoku foaki ʻe he Laumālié ʻa e amaama ki he tangata bkotoa pē ʻoku haʻu ki he māmaní; pea ʻoku fakamaama ʻe he Laumālié ʻa e tangata kotoa pē ʻi he māmaní, ʻa ia ʻokú ne tokanga ki he leʻo ʻo e Laumālié.

47 Pea ko e tangata kotoa pē ʻoku tokanga ki he leʻo ʻo e Laumālié ʻokú ne haʻu ki he ʻOtuá, ʻio ko e Tamaí.

48 Pea ʻoku aakoʻi ia ʻe he Tamaí ʻi he bfuakava kuó ne fakafoʻou mo fakamaʻu kiate kimoutolú, ʻa ia ʻoku fakamaʻu kiate kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou leleí, pea ʻikai koeʻuhí ko hoʻomou lelei ʻamoutolú pē, ka koeʻuhi ko e lelei ʻa e māmaní kotoa pē.

49 Pea ʻoku nofo ʻa e amāmaní kotoa pē ʻi he angahala, mo toʻe ʻi he bfakapoʻuli pea ʻi he nofo pōpula ki he angahalá.

50 Pea te mou lava ʻo ʻilo ʻi he meʻá ni ʻoku nau moʻulaloa ʻi he anofo pōpula ki he bangahalá, koeʻuhí he ʻoku ʻikai te nau haʻu kiate au.

51 He ko ia ia ʻoku ʻikai haʻu kiate aú ʻokú ne moʻulaloa ʻi he nofo pōpula ki he angahalá.

52 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai ke tali ʻa hoku leʻó ʻoku ʻikai te ne maheni mo ahoku leʻó, pea ʻoku ʻikai ʻaʻaku ia.

53 Pea te mou lava ʻo ʻiloʻi ʻi he meʻá ni ʻa e kau māʻoniʻoní mei he kau fai angahalá, pea ʻoku atoʻe ʻa e bmāmaní kotoa ʻi he cangahalá mo e fakapoʻulí, ʻio ʻi he lolotongá ni.

54 Pea kuo fakapoʻuliʻi ʻa homou ʻatamaí ʻi he ngaahi taimi kuo hilí koeʻuhi ko e ataʻetuí, pea koeʻuhi ko hoʻomou fakavaʻivaʻinga ʻaki ʻa e ngaahi meʻa kuo mou maʻú—

55 ʻA ia ko e afakavaʻivaʻinga mo e taʻetui kuo ʻomi ai ʻa e siasí kotoa ki he fakahalaia.

56 Pea ko e fakahalaia ko ʻení ʻoku nofo ia ʻi he fānau ʻo Saioné, ʻio, ʻa hono kotoa.

57 Pea te nau moʻulaloa ki he fakahalaia ko ʻení kae ʻoua ke nau fakatomala pea manatuʻi ʻa e afuakava foʻoú, ʻio, ʻa e bTohi ʻa Molomoná mo e ngaahi fekau ʻi cmuʻa naʻá ku ʻoange kiate kinautolú, ʻo ʻikai ke lea ʻaki pē ia, ka ke dfai ʻo fakatatau ki he meʻa kuó u tohí—

58 Koeʻuhí ke nau lava ʻo fakatupu ʻa e fua ʻoku ngali mo e puleʻanga ʻo ʻenau Tamaí; ka ʻikai pea ʻoku kei toe ha tautea mo e fakamaau ke lilingi hifo ki he fānau ʻo Saioné.

59 He ʻe ʻuliʻi koā ʻe he fānau ʻo e puleʻangá ʻa hoku fonua toputapú? Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻE ʻikai.

60 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku fanongó ni ki heʻeku ngaahi aleá, ʻa ia ko hoku leʻó, ʻoku mou monūʻia ʻo fakatatau ki hoʻomou tali ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení;

61 He te u afakamolemoleʻi ʻa kimoutolu ʻi hoʻomou ngaahi angahalá ʻaki ʻa e fekaú ni—koeʻuhí ke mou tuʻu maʻu ʻi homou ʻatamaí ʻi he banga-fakamātoato mo e laumālie ʻo e lotu, ʻi hono fakamoʻoniʻi ki he māmaní kotoa pē ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuo fakahā kiate kimoutolú.

62 Ko ia, ke aʻalu atu ʻa kimoutolu ki he māmaní kotoa pē; pea ko e feituʻu kotoa pē ʻoku ʻikai te mou lava ʻo ʻalu ki aí ke mou fekauʻi atu, koeʻuhí ke ʻalu atu ʻa e fakamoʻoní meiate kimoutolu ki he māmaní kotoa pē ki he kakai fulipē.

63 Pea hangē ko ʻeku lea ki heʻeku kau ʻaposetoló, ʻoku ou lea pehē kiate kimoutolu, he ko ʻeku kau aʻaposetolo ʻa kimoutolu, ʻio ko e kau taulaʻeiki lahi ʻa e ʻOtuá; ko kimoutolu ia ʻa e faʻahinga kuo bfoaki kiate au ʻe heʻeku Tamaí; ko hoku ngaahi ckaumeʻa ʻa kimoutolu;

64 Ko ia, hangē ko ʻeku lea ki heʻeku kau ʻaposetoló ʻoku pehē ʻeku toe lea kiate kimoutolú, ko e alaumālie kotoa pē ʻe btui ki hoʻomou ngaahi leá, pea papitaiso ʻi he vaí ki he cfakamolemole ʻo e ngaahi angahalá, te ne maʻu ʻa e dLaumālie Māʻoniʻoní.

65 Pea ʻe muimui ʻa e ngaahi afakaʻilonga ko ʻení ʻiate kinautolu ʻoku tuí—

66 Te nau fai ʻi hoku hingoá ʻa e ngaahi angāue fakaofo lahi;

67 Te nau kapusi ʻi hoku ahingoá ʻa e kau tēvolo;

68 Te nau afakamoʻui ʻi hoku hingoá ʻa e mahakí;

69 Te nau fakaʻā ʻi hoku hingoá ʻa e mata ʻo e kuí, pea fakaava ʻa e telinga ʻo e tulí;

70 Pea ʻe lea ʻa e ʻelelo ʻo e noá;

71 Pea kapau ʻe ʻoange ʻe ha tangata ha ameʻa fakakona kiate kinautolu, ʻe ʻikai kovi ia kiate kinautolu;

72 Pea ʻe ʻikai maʻu ʻe he kona ʻo ha ngata ha mālohi ke fakahoko ha kovi kiate kinautolu.

73 Ka ʻoku ou fai ha fekau kiate kinautolu, ke ʻoua naʻa nau apōlepole ʻa kinautolu ʻi he ngaahi meʻá ni, pea ʻoua foki ʻe lea ʻaki ia ʻi he ʻao ʻo e māmaní; he ʻoku foaki ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolú ke ʻaonga kiate kimoutolu pea mou maʻu ai ʻa e fakamoʻuí.

74 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko kinautolu ʻoku ʻikai ke tui ki hoʻomou ngaahi leá, pea ʻikai te nau apapitaiso ʻi he vaí ʻi hoku hingoá, ke fakamolemoleʻi ʻenau ngaahi angahalá, koeʻuhí ke nau maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní, te nau bmalaʻia, pea ʻe ʻikai te nau haʻu ki he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí, ʻa ia ʻokú ʻafio ai ʻeku Tamaí mo Au.

75 Pea ko e fakahā ko ʻeni kiate kimoutolú, mo e fekaú, ʻoku haʻisia ki ai ʻa e māmaní kotoa pē ʻo fai atu mei he houa ko ʻení, pea ʻoku ʻoatu ʻa e ongoongoleleí kiate kinautolu kotoa pē ʻoku teʻeki ai ke nau maʻu iá.

76 Kā, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kinautolu kotoa pē kuo foaki ki ai ʻa e puleʻangá—kuo pau ke malanga ʻaki atu ia kiate kinautolu meiate kimoutolu, koeʻuhí ke nau fakatomala mei heʻenau ngaahi ngāue kovi ʻi muʻá; he kuo pau ke valokiʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko honau loto ʻuli ʻo e taʻetuí, pea mo homou kāinga ʻi Saioné koeʻuhi ko ʻenau angatuʻu kiate kimoutolu ʻi he taimi naʻá ku fekauʻi atu ai ʻa kimoutolú.

77 Pea ko tahá ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe hoku ngaahi kaumeʻa, heʻe kamata mei heni te u ui ʻa kimoutolu ko e ngaahi kaumeʻa, ʻoku ʻaonga ke u fai kiate kimoutolu ʻa e fekaú ni, koeʻuhí ke mou hoko ʻo tatau mo hoku ngaahi kaumeʻa ʻi he ngaahi ʻaho naʻá ku ʻiate kinautolu aí, ʻo nau fononga atu ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi hoku mālohí;

78 He naʻe ʻikai te u tuku ke nau maʻu ha akato paʻanga pe kato fononga pe ha kofu tuʻa ʻe ua.

79 Vakai, ʻoku ou fekauʻi atu ʻa kimoutolu ke siviʻi ʻa e māmaní, pea ʻoku taau mo e tangata ngāué ke ne maʻu haʻane atotongi.

80 Pea ʻilonga ha tangata ʻe ʻalu ʻo amalanga ʻaki ʻa e bongoongoleleí ni ʻo e puleʻangá, pea ʻikai tuku ʻene fai atu ʻa e faivelenga ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē, ʻe ʻikai te ne ongosia ʻi he ʻatamai, pe fakapoʻuliʻi ia, ʻi he sino, pe ʻi he kupuʻi sino, pe hokotanga hui; pea ʻe ʻikai tō ha tuʻoni clouʻulu mei hono ʻulú ki he kelekelé taʻe-fakatokangaʻi. Pea ʻe ʻikai te nau fiekaia pe fieinua.

81 Ko ia, ʻoua naʻa mou atokanga ki he ʻapongipongí, ki ha meʻa ke mou kai, pe ha meʻa ke mou inu, pe ko ha meʻa ke mou tui.

82 Fakakaukau ki he ngaahi lile ʻo e ngoué, ki he anga ʻo ʻenau tupú, ʻoku ʻikai te nau ngāue, pea ʻikai foki te nau filo; pea ko e ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní, ʻi honau nāunau kotoa pē, ʻoku ʻikai te nau fakaʻofoʻofa ʻo hangē ko ha taha ʻiate kinautolu ní.

83 He ʻoku aʻafioʻi ʻe hoʻomou bTamai, ʻoku ʻi he langí, ʻoku mou fie maʻu ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē.

84 Ko ia, tuku ke atokanga ʻa e ʻapongipongí ki hono ngaahi meʻa ʻoʻoná.

85 ʻOua foki te mou tomuʻa fakakaukau pe ako e hā te mou leaʻakí; kae bmataʻikoloa ʻaki maʻu ai pē ʻi homou ʻatamaí ʻa e ngaahi folofola ʻo e moʻuí, pea ʻe cfoaki kiate kimoutolu ʻi he houa pē ko iá ʻa e konga ko ia ʻe tufaki atu ki he tangata taki tahá.

86 Ko ia tuku ke ʻoua naʻa ʻave ʻe ha tangata ʻiate kimoutolu ha kato paʻanga pe ha kato fononga, ʻo fai atu mei he houa ko ʻení ʻi heʻene ʻalu atu ke malanga ʻaki ʻa e ongongoleleí ni ʻo e puleʻangá, he ko e fekaú ni ʻoku fai ia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku afaivelenga ʻa ia kuo ui ʻe he ʻOtuá ʻi he siasí ki he ngāue fakafaifekaú.

87 Vakai, ʻoku ou afekauʻi atu ʻa kimoutolú ke valokiʻi ʻa e māmaní ʻi heʻenau ngaahi ngāue taʻe-māʻoniʻoni kotoa pē, pea ke akoʻi ʻa kinautolu ki ha fakamaau ʻa ia ʻe hoko mai.

88 Pea ʻilonga ia ʻe atali ʻa kimoutolú, te u ʻi ai foki mo au, he te u muʻomuʻa ʻi homou ʻaó. Te u ʻi homou nima toʻomataʻú pea ʻi homou toʻohemá, pea ʻe ʻi homou lotó ʻa hoku Laumālié, pea ʻe takatakai ʻa kimoutolu ʻe he ʻeku kau bʻāngeló, ke poupouʻi hake ʻa kimoutolu.

89 ʻIlonga ia ʻokú ne tali ʻa kimoutolú ʻokú ne tali au; pea te ne fafanga ʻa kimoutolu, mo fakakofuʻi ʻa kimoutolu, pea foaki kiate kimoutolu ha paʻanga.

90 Pea ko ia ia ʻe fafanga ʻa kimoutolú, pe fakakofuʻi ʻa kimoutolú pe foaki kiate kimoutolu ha paʻangá, ʻe ʻikai teitei amole ʻene totongí.

91 Pea ko ia ia ʻe ʻikai te ne fai ʻa e ngaahi meʻa ní, ʻoku ʻikai ko aʻeku ākonga ia; te mou lava ke ʻiloʻi ʻi he meʻá ni ʻa ʻeku kau ākongá.

92 Ko ia ia ʻoku ʻikai te ne tali ʻa kimoutolú, mou ʻalu meiate ia ʻo nofo ʻiate kimoutolu pē, pea afufulu homou vaʻé ʻio ʻaki ʻa e vai, ko e vai maʻa, neongo pē ʻi he māfana pe ʻi he momoko, pea fakamoʻoni ʻo kau ki ai ki hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí, pea ʻoua ʻe toe foki ki he tangata ko iá.

93 Pea ke mou fai pehē pē ʻi ha kiʻi kolo, pe ko ha kolo lahi, ʻa ia te mou hū ki ai.

94 Ka neongo iá, fekumi faivelenga pea ʻoua ʻe tuku; pea ʻe malaʻia ʻa e fale pe ko e kiʻi kolo pe ko e kolo lahi ʻa ia ʻe fakasītuʻaʻi ʻa kimoutolú, pe ko hoʻomou ngaahi leá, pe ko hoʻomou fakamoʻoni ʻo kau kiate aú.

95 ʻOku ou toe pehē, ʻe malaʻia ʻa e fale, pe ko e kiʻi kolo, pe ko e kolo lahi ʻa ia ʻe fakasītuʻaʻi ʻa kimoutolú, pe ko hoʻomou ngaahi leá, pe ko hoʻomou fakamoʻoni kiate aú;

96 He ko au, ko e aMāfimafí, kuó u hili hoku nimá ki he ngaahi puleʻangá, ke btauteaʻi ʻa kinautolu koeʻuhi ko ʻenau cfai angahalá.

97 Pea ʻe ʻalu atu ʻa e ngaahi mahaki fakaʻauha, pea ʻe ʻikai toʻo atu ia mei māmaní kae ʻoua kuó u fakaʻosi ʻa ʻeku ngāué, ʻa ia ʻe afakanounouʻi ʻi he māʻoniʻoni—

98 Kae ʻoua ke ʻiloʻi au ʻe he kakai kotoa pē, ʻa ia ʻe toé, ʻo fai mei he siʻi tahá ʻo aʻu ki he lahi tahá, pea ʻe fakafonu ʻa kinautolu ʻaki ʻa e ʻilo ki he ʻEikí, pea te nau amamata ko e mata ki he mata, pea ʻe hiki hake honau leʻó, pea nau bhiva fakataha ʻi he leʻo pē taha ʻaki ʻa e hiva foʻoú ni, ʻo pehē:

99 Kuo toe ʻomi ʻe he ʻEikí ʻa Saione;Kuo ahuhuʻi ʻe he ʻEikí ʻa hono kakai, ko bʻIsilelí,ʻO fakatatau ki hono cfili ʻi he daloʻofá,ʻA ia naʻe fakahoko ʻi he tuíMo e efuakava ʻa ʻenau ngaahi tamaí.

100 Kuo huhuʻi ʻe he ʻEikí ʻa hono kakaí;Pea kuo ahaʻi ʻa Sētane, pea ʻoku ʻikai toe ʻa e taimí.Kuo tānaki ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ke btaha.Kuo ʻohifo ʻe he ʻEikí ʻa cSaione mei ʻolunga.Kuo dʻohake ʻe he ʻEikí ʻa Saione mei lalo.

101 Kuo langā ʻa e amāmaní mo fanauʻi hono mālohí;Pea kuo fokotuʻu maʻu ʻa e moʻoní ʻi hono lotó;Pea kuo malimali kiate ia ʻa e ngaahi langí;Pea kuo fakakofuʻi ia ʻaki ʻa e bnāunau ʻo hono ʻOtuá;He ʻokú ne ʻafio ʻi he lotolotonga ʻo hono kakaí.

102 Ko e nāunau, mo e lāngilangi, mo e mālohi, mo e māfimafi,Ke lau ia ki hotau ʻOtuá; he ʻoku fonu Ia ʻi he aʻaloʻofa,Mo e fakamaau totonu, mo e angaʻofa mo e moʻoni, mo e bmelino,ʻO taʻengata pea taʻengata, ʻĒmeni.

103 Pea ko e tahá, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku taau mo e tangata kotoa pē ʻoku ʻalu atu ke malanga ʻaki ʻeku ongoongolelei taʻengatá, kapau ʻoku ʻi ai hanau ngaahi fāmili, pea nau maʻu ha paʻanga ʻi ha meʻaʻofa, ʻoku totonu ke nau ʻoatu ia kiate kinautolu pe ngāue ʻaki ia ke ʻaonga kiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa e ʻEikí kiate kinautolú, he ʻoku hā ngalingali lelei ia kiate au.

104 Pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai hanau fāmilí, ʻa ia ʻoku nau maʻu mai ha apaʻangá, tuku ke nau ʻoatu ia ki he pīsope ʻi Saioné, pe ki he pīsope ʻi ʻOhaioó, koeʻuhí ke fakatapui ia ki hono ʻomai ʻo e ngaahi fakahaá pea mo hono paaki iá, pea ki hono fokotuʻu ʻo Saioné.

105 Pea kapau ʻe foaki ʻe ha tangata ki he taha ʻiate kimoutolu ha kofu tuʻa pe ha ngaahi kofu, ke ke toʻo ʻa e kofu motuʻá pea ʻoange ia ki he kakai amasivá, pea ʻalu atu ʻi ho halá ʻo fiefia.

106 Pea kapau ʻoku ʻi ai ha taha ʻiate kimoutolu ʻoku mālohi ʻi he Laumālie, tuku ke ne aʻave mo ia ʻa e tokotaha ʻoku vaivaí, koeʻuhí ke fakamāʻoniʻoniʻi ia ʻi he bangamalū kotoa pē, koeʻuhi ke ne hoko ʻo mālohi foki.

107 Ko ia, ke ʻave mo kimoutolu ʻa kinautolu kuo fakanofo ki he lakanga fakataulaʻeiki asiʻí, pea fekauʻi atu ʻa kinautolu ki muʻa ʻiate kimoutolu ke fokotuʻu ʻa e ngaahi meʻa ʻe faí, pea ke teuteu ʻa e halá, pea fai ʻa e ngaahi meʻa kuo fokotuʻu ke faí ʻa ia ʻoku ʻikai te mou lava ʻo fai ʻe kimoutolu peé.

108 Vakai, ko e founga ʻeni naʻe langa hake ai ʻe heʻeku kau ʻaposetolo, ʻi he ngaahi ʻaho ʻi muʻá, ʻa hoku siasí kiate aú.

109 Ko ia, tuku ke tuʻu ʻa e tangata taki taha ʻi hono lakanga ʻoʻoná, pea ngāue ʻi hono lakanga ʻoʻoná; pea ke ʻoua naʻa pehē ʻe he ʻulú ki he vaʻé ʻoku ʻikai ʻaonga ʻa e vaʻé kiate ia; he ʻe lava tuʻu fēfē ʻa e sinó taʻe ʻi ai ʻa e vaʻé?

110 ʻOku fie maʻu foki ʻe he sinó ʻa e akupu kotoa pē, koeʻuhí ke fakamāmaʻi kotoa pē, koeʻuhí ke tauhi ke haohaoa ʻa e sinó.

111 Pea vakai, ʻoku totonu ke fononga ʻa e kau ataulaʻeiki lahí, pea mo e kaumātuʻá mo e kau taulaʻeiki bsiʻí foki; ka ʻoku totonu ke fokotuʻu ʻa e kau ctīkoní mo e kau dakonakí ke eleʻohi ʻa e siasí, ke nau hoko ko e kau faifekau nofo maʻu ki he siasí.

112 Pea ʻoku totonu ke fononga holo foki mo e pīsope, ko Niueli K. Uitenií, pea ʻi he ngaahi potu siasi kotoa pē, ʻo kumi ki he kakai masivá ke atokoni ki he ngaahi meʻa ʻoku nau fie maʻú ʻi hono bfakavaivaiʻi ʻo e kakai maʻu meʻá mo e pōlepolé.

113 ʻOku totonu foki ke ne ngāue ʻaki ha afakafofonga ke tokangaʻi mo fai ʻene ngaahi ngāue fakatuʻasinó ʻo fakatatau ki heʻene fekaú.

114 Ka neongo iá, tuku ke ʻalu ʻa e pīsopé ki he kolo ko Niu ʻIoké, kae ʻumaʻā foki mo e kolo ko ʻAlapanií, kae ʻumaʻā foki mo e kolo ko Positoní, pea fakatokanga ki he kakai ʻo e ngaahi kolo ko iá ʻaki ʻa e leʻo ʻo e ongoongoleleí, ʻi ha leʻo-lahi, ʻo kau ki he afakaʻauha mo e maumauʻi ke ʻosiʻosingamālie ʻa ia ʻoku tatali mai kiate kinautolú ʻo kapau te nau siʻaki ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení.

115 He kapau te nau siʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni ʻoku tuʻunuku mai ʻa e houa ʻo honau tauteaʻí, pea ʻe tuku ʻa honau falé ke alala kiate kinautolu.

116 Tuku ke ne afalala kiate au pea ʻe ʻikai ke bveuveuki ia; pea ʻe ʻikai tō ha tuʻoni clouʻulu mei hono ʻulú ki he kelekelé kae taʻe-fakatokangaʻi ia.

117 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻa hono toe ʻo ʻeku kau tamaioʻeikí, mou ʻalu atu ʻo fakatatau mo e meʻa te mou lava ʻo faí, ʻi homou ngaahi lakanga kehekehé, ki he ngaahi kolo lalahi mo tuʻu-ki-muʻá mo e fanga kiʻi kolo īkí, pea valokiʻi ʻa e māmani ʻi he māʻoniʻoni ʻi heʻenau ngaahi ngāue taʻe-māʻoniʻoni mo taʻe faka-ʻOtua kotoa pē, ʻo fakahā ke hā lelei mo mahino ʻa e fakaʻauha ʻo e anga-fakalieliá ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí.

118 He, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki Māfimafí, te u afakaʻauha ʻiate kimoutolu ʻa honau ngaahi puleʻangá; ʻe ʻikai ngata ʻi heʻeku bluluʻi ʻa e māmaní, ka ʻe tetetete mo e ngaahi langi fetuʻuá.

119 He ko au, ko e ʻEikí, kuo mafao atu hoku nimá, ke ueʻi hake ʻa e ngaahi mālohi ʻo e langí; ʻe ʻikai te mou lava ʻo mamata ki ai ʻi he taimí ni, ka ʻe toe siʻi pē pea te mou toki mamata ki ai, pea ʻilo ʻoku ou ʻi ai, pea te u ahaʻu pea bpule fakataha mo hoku kakaí.

120 Ko au ko e aʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ko e kamataʻangá mo e ngataʻangá. ʻĒmeni.