Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 16
kimuʻa hoko


Vahe 16

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Pita Uitemā, ko e Siʻí, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829 (History of the Church, 1:51). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ʻo e vahe 14.) Naʻe hoko ʻa Pita Uitemā, ko e Siʻí, ki mui ko e toko taha ʻo e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Valu ki he Tohi ʻa Molomoná.

1–2, ʻOku mafao atu ʻa e toʻukupu ʻo e ʻEikí ki he māmaní kotoa; 3–6, Ko e meʻa mahuʻinga tahá ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí mo fakamoʻui ʻa e ngaahi laumālié.

1 aTokanga mai, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Pitá, pea fanongo ki he ngaahi lea ʻa Sīsū Kalaisi, ko ho ʻEikí pea ko ho Huhuʻí.

2 He vakai, ʻoku ou lea māsila mo mālohi kiate koe, he kuo mafao atu ʻa hoku nimá ki he māmaní kotoa pē.

3 Pea te u fakahā kiate koe ʻa e meʻa ʻoku ʻikai ʻiloʻi ʻe ha tangata ʻe toko taha, ka ko au pē mo koe—

4 He kuo tuʻo lahi ʻa hoʻo fehuʻi kiate au ke ʻiloʻi ʻa e meʻa ʻe mahuʻinga taha kiate koé.

5 Vakai, ʻokú ke monūʻia koe koeʻuhi ko e meʻá ni, pea koeʻuhi ko hoʻo lea ʻaki ʻa ʻeku ngaahi lea kuó u tuku kiate koe ʻo fakatatau mo ʻeku ngaahi fekaú.

6 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ko e meʻa ʻe mahuʻinga taha kiate koé ko hoʻo malanga ʻaki ʻa e fakatomalá ki he kakaí ni, koeʻuhí ke ke ʻomai ʻa e ngaahi laumālie kiate au, koeʻuhí ke mou mālōlō mo kinautolu ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí. ʻĒmeni.

      • Vakai ki he T&F 15:1–6 ke maʻu mei ai ha ngaahi potufolofola tatau.