Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 102
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 102

Ko e ngaahi miniti ʻo hono fokotuʻu ʻo e ʻuluaki fakataha alēlea māʻolunga ʻo e Siasí, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 17 Fēpueli 1834 (History of the Church, 2:28–31). Naʻe hiki ʻa e ngaahi ʻuluaki minití ʻe ʻEletā ʻŌliva Kautele mo ʻEletā ʻOasoni Haiti. Naʻe ʻosi mei ai ha ʻaho ʻe ua pea naʻe fakatonutonu ʻa e minití ʻe he Palōfitá, pea lau ia ki he fakataha alēlea māʻolungá, pea tali ia ʻe he fakataha alēleá. ʻOku fekauʻaki ʻa e veesi 30 ki he 32 mo e Fakataha Alēlea ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá, pea naʻe tānaki mai ia ʻe he Palōfita ko Siosefa Sāmitá ʻi he 1835 ʻi he taimi naʻá ne teuteuʻi ai ʻa e vahe ko ʻení ke pulusi ʻi he Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá.

1–8, ʻOku fili ha fakataha alēlea māʻolunga ke nau fakaleleiʻi ha ngaahi faingataʻa mahuʻinga ʻoku hoko ʻi he Siasí; 9–18, ʻOku fokotuʻu mai ha ngaahi founga ki hono fakakaukauʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku hokó; 19–23, ʻOku fakahoko ʻe he palesiteni ʻo e fakataha alēleá ʻa e tuʻutuʻuní; 24–34, ʻOku fokotuʻu mai ʻa e founga ki hono fai ʻo ha tangi koeʻuhí ko e tuʻutuʻuni naʻe faí.

1 Ko e ʻaho ní naʻe fakataha ai ha fakataha alēlea lahi ʻo e kau taulaʻeiki lahi ʻe toko uofulu mā fā ʻi he fale ʻo Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ʻi he fakahā, pea nau kamata ke fokotuʻu ʻa e afakataha alēlea māʻolunga ʻo e siasi ʻo Kalaisí, ʻa ia ʻe kau ki ai ʻa e kau taulaʻeiki lahi ʻe toko hongofulu mā ua, pea mo ha palesiteni ʻe toko taha pe toko tolu ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe fie maʻú.

2 Naʻe fili ʻa e fakataha alēlea māʻolungá ʻi he fakahā ko hono taumuʻá ke fakaleleiʻi ʻa e ngaahi faingataʻa mahuʻinga ʻa ia ʻe hoko ʻi he siasí, ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke fakaleleiʻi ʻe he siasí pe ko e afakataha alēlea ʻa e pīsopé ʻi ha founga ke fiemālie ai ʻa e ongo faʻahí.

3 Naʻe tali ʻa Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, Sitenei Likitoni, mo Feletiliki G. Uiliamisi ke nau hoko ko e kau palesiteni ʻi he leʻo ʻo e fakataha alēleá; pea naʻe fili ʻa Siosefa Sāmita, ko e Lahí, Sione Sāmita, Siosefa Kō, Sione Sionisoni, Māteni Hālisi, Sione S. Kaata, Sēleti Kaata, ʻŌliva Kautele, Samuela H. Sāmita, ʻOasoni Haiti, Silivesitā Sāmita, mo Luke Sionisoni, ʻa ia ko e kau taulaʻeiki lahi, ke hoko ko e fakataha alēlea tuʻu maʻu ki he siasí, ʻi he loto-taha ʻa e fakatahá.

4 Naʻe fehuʻi leva ki he kau fakataha alēlea kuo fakahā atu ʻi ʻolungá pe ʻoku nau tali honau fatongiá, pea te nau ngāue ʻi he lakanga ko iá ʻo fakatatau ki he fono ʻo e langí, pea naʻa nau tali kotoa pē ki ai ʻo pehē ʻoku nau tali honau fatongiá pea te nau fai honau ngaahi lakangá ʻo fakatatau ki he ʻaloʻofa ʻa e ʻOtuá ʻa ia kuo foaki kiate kinautolú.

5 Ko e tokolahi ʻo e fakataha alēleá, ʻa ia naʻe hikinima ʻi he hingoa ʻo e siasí pea maʻá e siasí, ʻi he fili ʻo e kau fakataha alēlea kuo fakahā atu ʻi ʻolungá ko e toko fāngofulu mā tolu, ʻo hangē ko ʻení: ko e kau taulaʻeiki lahi ʻe toko hiva, kaumātuʻa ʻe toko hongofulu mā fitu, kau taulaʻeiki ʻe toko fā, mo e kāingalotu ʻe toko hongofulu mā tolu.

6 Naʻe hikinimaʻi ʻo pehē: ʻe ʻikai lava ke maʻu ha mafai ʻe he fakataha alēlea māʻolungá ke fai ha meʻa taʻe ʻi ai ha toko fitu ʻo e kau fakataha alēlea kuo fakahā atu ʻi ʻolungá, pe ko honau kau fetongi totonu kuo filí.

7 ʻE maʻu ʻe he toko fitu ko ʻení ʻa e mālohi ke fili ha kau taulaʻeiki lahi kehe, ʻa ia ʻoku nau pehē ʻoku feʻunga mo ivi feʻunga ke ngāue ʻo fetongi ʻa e kau fakataha alēlea ʻoku ʻikai maʻu ʻa e fakatahá.

8 Naʻe hikinimaʻi ʻo pehē: ʻo ka ʻi ai ha lakanga ʻoku ava ko e tupu mei ha pekia, pe ko e fakahifo mei he lakangá koeʻuhi ko e maumau-fono, pe ko e hiki mei he ngaahi ngataʻanga ʻo e feituʻu ʻoku pule ki ai ʻa e potu siasi ko ʻení ha taha ʻo e kau fakataha alēlea kuo fakahā atu ʻi ʻolungá, ʻe fokotuʻu ha fetongi ki ai ʻi he fokotuʻu ha hingoa ʻe he palesitení pe ko e kau palesitení, pea fakapapauʻi ia ʻi he leʻo ʻo ha fakataha alēlea lahi ʻo e kau taulaʻeiki lahí, ʻa ia ʻe tuʻutuʻuni ke fakataha ʻo fakataumuʻa ke fai ʻa e meʻa ko iá, ke ngāue ʻi he hingoa ʻo e siasí.

9 Ko e palesiteni ʻo e siasí, ʻa ia ko e palesiteni foki ʻo e fakataha alēleá, ʻoku fokotuʻu ia ʻi he afakahā, pea btali ʻa ʻene pulé ʻe he leʻo ʻo e siasí.

10 Pea ʻoku hoa mo e lāngilangi ʻo hono lakangá ke ne pule ki he fakataha alēlea ʻo e siasí; pea ko hono faingamālie ke tokoni kiate ia ha palesiteni ʻe toko ua kehe, ʻa ia kuo fili ʻi he founga tatau mo e founga naʻe fili ai iá.

11 Pea kapau ʻe mamaʻo ha toko taha pe toko ua ʻo kinaua kuo fakanofo ke tokoni kiate iá, ʻokú ne maʻu ʻa e mafai ke pule ki he fakataha alēleá taʻe ʻi ai hano tokoni; pea kapau ʻoku mamaʻo ia, ʻoku maʻu ʻa e mafai ʻe he ongo palesiteni ko eé ke pule ʻo fetongi ia, ʻe kinaua fakatouʻosi pe ko ha taha pē ʻiate kinaua.

12 Ko e taimi ko ia ʻoku fokotuʻu totonu ai ha fakataha alēlea māʻolunga ʻo e siasi ʻo Kalaisí, ʻo fakatatau ki he sīpinga ʻoku hā atu ʻi ʻolungá, ʻe hoko ko e fatongia ʻo e kau alēlea māʻolunga ʻe toko hongofulu mā uá ke nau talotalo fakafika, pea fakapapauʻi ai pe ko hai ʻi he toko hongofulu mā uá ʻe fua leá, ʻo kamata ʻaki ʻa e fika ʻuluakí ʻo fai hokohoko pehē atu ʻo aʻu ki hono fika hongofulu mā uá.

13 Ko e taimi ko ia ʻe fakataha ai ʻa e fakataha alēleá ni ke fakamāuʻi ha meʻá, ʻe fakakaukauʻi leva ʻe he kau alealeá pe ko e meʻa faingataʻa ia pe ʻikai; kapau ʻoku ʻikai, ʻe lea ʻa e toko ua pē ʻo e kau fakataha alēleá ʻo kau ki ai, ʻo fakatatau ki he founga kuo tohi ʻi ʻolungá.

14 Ka ʻo kapau ʻe pehē ʻoku faingataʻa ia, ʻe fili leva ʻa e toko fā; pea kapau ʻoku faingataʻa ange, ʻe toko ono; ka ʻe ʻikai pē ke fili ha tokolahi hake ʻi he toko onó ke lea.

15 ʻI he ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku fakamāuʻí, ʻoku ʻi ai ʻa e totonu ʻo e fakaʻiloá ki he vaeua ʻo e fakataha alēleá, ke taʻofi ai ha lea taʻefeʻunga pe ha fai taʻetotonu.

16 Pea ko e kau fakataha alēlea kuo fili ke lea ʻi he ʻao ʻo e fakataha alēleá, ʻoku totonu ke nau fakahā ʻa e ngaahi meʻa ʻo e fakatonutonu ʻoku faí, ʻi he hili hono siviʻi ʻo e ngaahi fakamoʻoní, ʻi hono anga-moʻoní ʻi he ʻao ʻo e fakataha alēleá; pea ʻoku totonu ke lea ʻa e tangata kotoa pē ʻo hoa mo e taʻe-filifilimānakó mo e afakamaau totonú.

17 Ko e kau fakataha alēlea ko ia ʻe maʻu ʻa e ngaahi fika tauhoá, ʻa ia ko e 2 mo e 4 mo e 6 mo e 8 mo e 10 mo e 12, ko kinautolu ia ʻe tuʻu hake ʻo taukapoʻi ʻa e fakaʻiloá, ʻo taʻofi ha lea taʻefeʻunga pe ha fai taʻetotonu.

18 ʻI he ngaahi fakatonutonu kotoa pē ʻe maʻu ʻe he talatalaakí mo e fakaʻiloá ha faingamālie ke lea maʻanaua pē ʻi he ʻao ʻo e fakataha alēleá, ʻi he hili hono fanongoa ʻo e ngaahi fakamoʻoní pea mo hono fakaʻosi ʻenau ngaahi leá ʻe he kau fakataha alēlea kuo fili ke lea ʻo kau ki he meʻa ʻoku fakamāuʻí.

19 Hili ʻa e fanongo ki he ngaahi fakamoʻoní, mo e lea ʻa e kau fakataha alēleá mo e talatalaakí mo e fakaʻiloá, ʻe tala tuʻutuʻuni ʻe he palesitení ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku mahino kiate ia ʻo kau ki he fakatonutonú, pea ui ki he kau fakataha alēlea ʻe toko hongofulu mā uá ke felotoi ki ai ʻi haʻanau hiki hake honau nimá.

20 Ka ʻo kapau ʻe ʻilo ʻe hono toe ʻo e kau fakataha alēlea kuo teʻeki ai ke leá, pe ha taha ʻiate kinautolu, ʻi he hili ʻa e fanongo ki he ngaahi fakamoʻoní mo e ngaahi taukapó ʻi he taʻe-filifilimānako, ha meʻa ʻoku hala ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e palesitení, ʻe lelei ke nau fakahā ia, pea ʻe toe fai ʻa e fakatonutonú.

21 Pea hili hano toe fakamāuʻi fakalelei, kapau ʻe mahino ha toe meʻa ʻo kau ki he fakatonutonu ʻoku faí, ʻe liliu ʻa e tuʻutuʻuní ʻo fakatatau mo ia.

22 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai ke fakahā mai ha toe ʻilo kehe, ʻe tuʻu pē ʻa e ʻuluaki tuʻutuʻuní, pea ʻe maʻu ʻa e mafai ʻe he tokolahi ʻo e fakataha alēleá ke fakapapauʻi ʻa e meʻa ko iá.

23 Kapau ʻe ʻi ai ha meʻa mahinongataʻa ʻo kau ki ha tefitoʻi atokāteline pe tefitoʻi moʻoni, ʻo kapau kuo ʻikai ke tohi ha meʻa feʻunga ke fakamahinoʻi ʻa e meʻa ʻo e fakatonutonú ki he loto ʻo e fakataha alēleá, ʻe ngofua ke fehuʻi ʻe he palesitení ʻo maʻu ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ʻi he bfakahā.

24 ʻOku maʻu ʻa e mālohi ʻe he kau taulaʻeiki lahí ʻo ka nau ka ʻi ha feituʻu mamaʻo, ke ui mo fokotuʻu ha fakataha alēlea ʻo fakatatau ki he sīpinga ʻo e meʻa ʻoku hā atu ʻi ʻolunga ní, ke fakaleleiʻi ʻa e ngaahi faingataʻá, ʻo ka fie maʻu ia ʻe he ongo faʻahí pe ʻe he faʻahi ʻe taha ʻiate kinaua.

25 Pea ʻe maʻu ʻa e mafai ʻe he fakataha alēlea ko ia ʻo e kau taulaʻeiki lahí ke fakanofo hanau tokotaha ke pule ki he fakataha alēlea ko iá ʻi he taimi pē ko iá.

26 Ko e fatongia ʻo e fakataha alēlea ko iá ke ʻoatu leva hano tatau ʻo e ngaahi meʻa naʻa nau faí, fakataha mo ha fakamatala fakaʻāuliliki ki he ngaahi fakamoʻoni ʻoku ʻoatu fakataha mo ʻenau tuʻutuʻuní, ki he fakataha alēlea māʻolunga ʻo e nofoʻanga ʻo e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo e Siasí.

27 Kapau ʻe taʻe-fiemālie ʻa e ongo faʻahí, pe ha taha ʻiate kinaua, ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e fakataha ko iá, ʻe ngofua ke na tangi ki he fakataha alēlea māʻolunga ʻo e nofoʻanga ʻo e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo e Siasí pea fai hano toe fakamāuʻi, ʻa ia ko e fakatonutonú ʻe fai ʻi ai ʻo fakatatau ki he muʻaki sīpinga kuo tohí, ʻo hangē nai naʻe ʻikai ha tuʻutuʻuni pehē kuo ʻosi fai.

28 Ko e fakataha alēleá ni ʻo e kau taulaʻeiki lahi ʻi he ngaahi feituʻu mamaʻó ʻoku totonu ke toki ui pē ia ʻi he ngaahi fakatonutonu afaingataʻa taha pē ʻo e ngaahi meʻa fakasiasí; pea ʻe ʻikai feʻunga ha meʻa ʻoku faʻa hoko pē, pe ʻoku hoko tavale pē, ke ui ai ha fakataha alēlea pehē.

29 ʻOku ʻi he kau taulaʻeiki lahi ʻoku fononga pe nofo maʻu ʻi he ngaahi potu mamaʻó ha mālohi ke pehē pe ʻoku ʻaonga ke ui ha fakataha pehē pe ʻikai.

30 ʻOku ʻi ai ha faikehekehe ʻi he fakataha alēlea māʻolunga pe kau taulaʻeiki ʻoku fononga ʻi he ngaahi feituʻu mamaʻó pea mo e fakataha alēlea māʻolunga afai fonongá ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e kau bʻaposetolo ʻe toko hongofulu mā uá, ʻi heʻenau ngaahi tuʻutuʻuní.

31 ʻOku lava ke fai ha tangi mei he tuʻutuʻuni ʻa e ʻuluakí; ka ʻoku ʻikai lava ke fai pehē mei he tuʻutuʻuni ʻa ē ki muí.

32 ʻOku lava ke ui ʻo fakamāuʻi ʻa e ki muí ʻe he kau taki māʻolunga pē ʻo e siasí ʻo kapau ʻe ʻi ai ha maumau-fono.

33 Naʻe aleaʻi papau: ʻE ʻi he palesiteni pe kau palesiteni ʻo e nofoʻanga ʻo e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo e Siasí ʻa e mālohi ke fakapapauʻi pe ʻoku feʻunga moʻoni ha meʻa ʻe tangi ke toe fakamāuʻi, hili ʻenau sivi ʻa e tohi tangí mo e ngaahi fakamoʻoní mo e ngaahi fakamatala ʻoku ʻoatu fakataha mo iá.

34 Naʻe hoko atu leva e kau fakataha alēlea māʻolunga ʻe toko hongofulu mā uá ke talotalo pe hikinima ke fakapapauʻi pe ko hai ʻe fua leá, pea ko e meʻa ʻeni naʻe mahinó, ʻa ia: 1, ko ʻŌliva Kautele; 2, ko Siosefa Kō; 3, ko Samuela H. Sāmita; 4, ko Luke Sionisoni; 5, ko Sione S. Kaata; 6, ko Silivesitā Sāmita; 7, ko Sione Sionisoni; 8, ko ʻOasoni Haiti; 9, ko Sēleti Kaata; 10, ko Siosefa Sāmita, ko e Lahí; 11, ko Sione Sāmita; 12, ko Māteni Hālisi. Hili ʻa e lotu naʻe tutuku ʻa e konifelenisí.

ʻŌliva Kautele,

ʻOasoni Haiti,

Ko e ongo kalake