Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 25
kimuʻa hoko

Vahe 25

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ʻo e vahe 24.) ʻOku fakahā mai ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí kia ʻEma Sāmita, ko e uaifi ʻo e Palōfitá.

1–6, Ko ʻEma Sāmita, ko ha fefine kuo fili, naʻe ui ke tokoniʻi mo fakafiemālieʻi hono husepānití; 7–11, Naʻe toe ui foki ia ke fai tohi, ke fakamatalaʻi ʻa e folofolá, mo fili ʻa e ngaahi himi; 12–14, Ko e hiva ʻa e māʻoniʻoní ko e lotu ia ki he ʻEikí; 15–16, ʻOku ʻaonga ki he kakai kotoa pē ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e talangofuá ʻi he fakahā ko ʻení.

1 Tokanga ki he leʻo ʻo e ʻEiki ko ho ʻOtuá, kau lea kiate koe, ʻe ʻEma Sāmita, ko hoku ʻofefine; he ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ko kinautolu kotoa pē ʻoku atali ʻa ʻeku ongoongoleleí ko e ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine ʻa kinautolu ʻi hoku bpuleʻangá.

2 Ko ha fakahā ʻeni ʻoku ou foaki kiate koe ʻo kau ki hoku lotó; pea kapau te ke faivelenga pea aʻaʻeva ʻi he ngaahi hala ʻo e bangamaʻa ʻi hoku ʻaó, te u maluʻi ʻa hoʻo moʻuí, pea te ke maʻu ha ctofiʻa ʻi Saione.

3 Vakai, kuo fakamolemoleʻi kiate koe ʻa hoʻo ngaahi aangahalá, pea ko e fefine koe kuo fili, ʻa ia kuó u bui.

4 ʻOua te ke lāunga koeʻuhi ko e ngaahi meʻa kuo ʻikai te ke mamata ki aí, he kuo taʻofi ia meiate koe pea mei he māmaní, ʻa ia ko e poto ʻiate au ki he kahaʻú.

5 Pea ko e fatongia ʻo ho lakangá ke hoko ko e afakafiemālie ki heʻeku tamaioʻeiki, ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ko ho husepānití, ʻi hono ngaahi faingataʻaʻiá, ʻaki ʻa e ngaahi lea fakafiemālie, ʻi he laumālie ʻo e angamalū.

6 Pea ke ke ʻalu mo ia ʻo ka ne ka ʻalu, pea hoko ko e fefine fai tohi kiate ia, lolotonga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha taha ke hoko ko e tangata tohi kiate iá, koeʻuhi ke u lava ʻo fekauʻi atu ʻa ʻeku tamaioʻeiki, ko ʻŌliva Kautelé, ki he feituʻu kotoa pē ʻoku ou loto ki aí.

7 Pea ʻe afakanofo koe ʻi hono nimá ke fakamatalaʻi ʻa e ngaahi folofolá, pea ke ekinaki ki he siasí, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe foaki kiate koe ʻe hoku Laumālié.

8 He te ne hilifaki hono animá kiate koe, pea te ke maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní, pea ʻe fakafemoʻuekinaʻi ʻa ho taimí ki he fai tohi, pea ke ako lahi.

9 Pea ʻoku ʻikai ʻaonga ke ke manavahē, koeʻuhí he ʻe poupouʻi koe ʻe ho husepānití ʻi he siasí; he kuo aui ia ke ngāue kiate kinautolu, koeʻuhí ke bfakahā kiate kinautolu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku ou loto ki aí, ʻo fakatatau ki heʻenau tuí.

10 Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe ke ke liʻaki ʻa e ngaahi ameʻa ʻo e bmāmaní, pea cfekumi ki he ngaahi meʻa ʻo ha maama lelei ange.

11 Pea ʻe tuku kiate koe foki, ke ke fili ha ngaahi ahimi toputapu, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe fakahā kiate koé, ʻa ia ʻoku fakafiemālie kiate aú, ke maʻu ia ʻi hoku siasí.

12 He ʻoku fiefia ʻa hoku laumālié ʻi he ahiva ʻo e blotó; ʻio, ko e hiva ʻa e kau māʻoniʻoní ko e lotu ia kiate au, pea ʻe tali ia ʻaki ʻa e tāpuaki ki honau ʻulú.

13 Ko ia, hiki hake ho lotó ʻo fiefia, pea pīkitai ki he ngaahi fuakava ʻa ia kuó ke faí.

14 Fai atu ʻi he laumālie ʻo e aangamalū, pea vakai telia ʻa e bloto-hīkisiá. Tuku ke fiefia ʻa ho laumālié ʻi ho husepānití, pea mo e lāngilangi ʻe hoko mai kiate iá.

15 Tauhi ʻeku ngaahi fekaú maʻu ai pē, pea te ke maʻu ha akalauni ʻo e bmāʻoniʻoni. Pea kapau ʻe ʻikai te ke fai ʻeni, ʻe cʻikai te ke lava ʻo haʻu ki he feituʻu ʻoku ou ʻi aí.

16 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ko hoku aleʻo ʻeni ki he kakai kotoa pē. ʻĒmeni.