Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 80
kimuʻa hoko

Vahe 80

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257).

1–5, ʻOku ui ʻa Sitīveni Puaneti mo ʻĪteni Sāmita ke na malanga ʻi ha feituʻu pē ʻokú na loto ki ai.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitīveni Puanetí: Ke ke ʻalu, ke ke ʻalu atu ki he māmaní pea amalanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ki he kakai kotoa pē ʻe ongo atu ki ai ho leʻó.

2 Pea ʻe fakatatau ki hoʻo fie maʻu ha hoa ngāué, te u foaki kiate koe ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko ʻĪteni Sāmitá.

3 Ko ia, ke mo ʻalu pea malanga ʻaki ʻeku ongoongoleleí, neongo pē ki he tokelaú pe ki he tongá, pe ki he hahaké pe ki he hihifó, ʻoku tatau ai pē, he ʻoku ʻikai te mo lava ke fai hala.

4 Ko ia, fakahā ʻa e ngaahi meʻa kuó mo fanongo ki aí, mo tui moʻoni ki ai, pea aʻiloʻi ʻoku moʻoní.

5 Vakai, ko e finangalo ʻeni ʻo ia ʻa ia kuó ne aui ʻa kimouá, ko homo Huhuʻí, ʻio ko Sīsū Kalaisi. ʻĒmeni.