peesi talamuʻaki
  Footnotes

  Ko e
  Tokāteline
  mo e
  Ngaahi Fuakava

  ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
  ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  ʻOku tuʻu ʻi ai ʻa e Ngaahi Fakahā ʻa ia Naʻe Fai Kia
  Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá
  Fakataha mo e Ngaahi Meʻa ʻe Niʻihi Naʻe Fakalahi ki ai
  ʻe Kinautolu naʻa Nau Fetongi ia
  ʻi he Lakanga Fakapalesiteni ʻo e Siasí

  Pulusi ʻe he
  Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
  ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  Sōleki Siti, ʻIutā, USA