Ngaahi Folofola
peesi talamuʻaki
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Ko e
Tokāteline
mo e
Ngaahi Fuakava

ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

ʻOku tuʻu ʻi ai ʻa e Ngaahi Fakahā ʻa ia Naʻe Fai Kia
Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá
Fakataha mo e Ngaahi Meʻa ʻe Niʻihi Naʻe Fakalahi ki ai
ʻe Kinautolu naʻa Nau Fetongi ia
ʻi he Lakanga Fakapalesiteni ʻo e Siasí

Pulusi ʻe he
Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Sōleki Siti, ʻIutā, USA