Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 79
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 79

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257).

1–4, ʻOku ui ʻa Sēleti Kaata ke malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he Fakafiemālié.

1 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hoku lotó ke toe ʻalu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sēleti Kātá ki he ngaahi fonua fakahahaké, mei he feituʻu ki he feituʻu, pea mei he kolo ki he kolo, ʻi he mālohi ʻo e fakanofo ʻa ia kuo afakanofo ai iá, ʻo malanga ʻaki ʻa e ngaahi ongoongo fakafiefia ʻo e fiefia lahi, ʻio ʻa e ongoongolelei taʻengatá.

2 Pea te u fekau atu kiate ia ʻa e aFakafiemālié, ʻa ia te ne akoʻi kiate ia ʻa e moʻoní pea mo e hala ke ne fou aí;

3 Pea ʻe fakatatau ki heʻene faivelengá, te u toe fakakalauni ʻaki ia ha ngaahi haʻinga uite.

4 Ko ia, tuku ke fiefia ho lotó, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sēleti Kātá pea ʻoua ʻe amanavahē, ʻoku folofola ʻe ho ʻEikí, ʻio ko Sīsū Kalaisí. ʻĒmeni.