Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 60
kimuʻa hoko

Vahe 60

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:201–202). Naʻe tupu hono fai mai ʻo e fakahā ko ʻení ʻi he fie ʻilo ʻa e kaumātuʻa ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ke foki ki he Hahaké pe ʻe anga-fēfē haʻanau ʻalú pea ko e fē ʻa e hala ke nau fou aí pea te nau fononga fēfē.

1–9, ʻOku fekau ki he kaumātuʻa ke nau malanga ʻaki ʻa e ongoongoleleí ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá; 10–14, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa nau maumauʻi honau taimí ʻi he nofo noa, pe tanu honau ngaahi talēnití; 15–17, Te nau lava ʻo fufulu honau vaʻé ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa kinautolu ʻoku ʻikai te nau tali ʻa e ongoongoleleí.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻa e ʻEikí ki he kaumātuʻa ʻo hono siasí, ʻa ia te nau foki fakatoʻotoʻo atu ki he fonua naʻa nau haʻu mei aí: Vakai, ʻoku fakafiefia kiate au, ʻa hoʻomou haʻu ki hení;

2 Ka ʻoku ʻi ai ha niʻihi ʻoku ʻikai te u loko leleiʻia ai, he ʻoku ʻikai te nau fie fakaava honau angutú, ka ʻoku nau bfufuuʻi ʻa e talēniti ʻa ia kuó u foaki kiate kinautolú koeʻuhi ko e cilifia ki he tangatá. ʻE malaʻia ʻa kinautolu peheé, he kuo tupu hake ʻa ʻeku ʻitá kiate kinautolu.

3 Pea ʻe hoko ʻo pehē, kapau ʻe ʻikai te nau faivelenga ʻo lahi ange kiate au, ʻe atoʻo atu ia, ʻio ʻa e meʻa kuo nau maʻú.

4 He ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou pule ʻi he ngaahi langí ʻi ʻolunga, pea ʻi he ngaahi akau tau ʻo e māmaní; pea ʻi he ʻaho te u teuteuʻi ai ʻeku ngaahi bsiuelí, ʻe ʻiloʻi ai ʻe he kakai kotoa pē ʻa e meʻa ʻokú ne fakahā ʻa e mālohi ʻo e ʻOtuá.

5 Ka, ko e moʻoni, te u lea kiate kimoutolu ʻo kau ki hoʻomou fononga ki he fonua naʻa mou haʻu mei aí. Tuku ke foʻu ha vaka, pe fakatau mai, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻe hā ngali lelei kiate kimoutolú, ʻoku tatau ai pē kiate au, pea fai fakatoʻotoʻo ʻa hoʻomou fononga ki he potu ʻa ia ʻoku ui ko Sā Luisí.

6 Pea tuku ke fai mei ai ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki, ko Sitenei Likitoní, Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo ʻŌliva Kautele, ʻa ʻenau fononga ki Sinisinatí;

7 Pea tuku ke nau hiki hake honau leʻó ʻi he potú ni pea fakahā ʻa ʻeku leá ʻaki ʻa e leʻo-lahi, taʻe ʻi ai ha ʻita pe fakataʻetaʻetui, pea hiki hake ʻa e ngaahi nima māʻoniʻoni kiate kinautolu. He ʻoku ou mafai ke ngaohi ʻa kimoutolu ke amāʻoniʻoni, pea kuo bfakamolemoleʻi hoʻomou ngaahi angahalá kiate kimoutolu.

8 Pea tuku hono toé ke fai atu ʻenau fonongá mei Sā Luisi, ʻo tautau toko ua, pea malanga ʻaki ʻa e folofolá, ʻo ʻikai ʻi he fakavavevave, ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá, kae ʻoua ke nau aʻu atu ki he ngaahi potu siasi ʻa ia naʻa nau haʻu mei aí.

9 Pea ke fai ʻa ʻeni kotoa pē koeʻuhí ko e lelei ʻa e ngaahi potu siasí; he ko e ʻuhinga ʻeni kuó u fekauʻi atu ai ʻa kinautolú.

10 Pea tuku ke foaki ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí mei he paʻanga ʻa ia kuó u tuku kiate iá, ha konga ki heʻeku kaumātuʻa ʻa ia kuo fekauʻi ke foki atú;

11 Pea ko ia ʻe lavá, tuku ke ne fakafoki ia ʻi he fakafofongá; pea ko ia ia ʻe ʻikai lavá, ʻoku ʻikai ke ʻekeʻi ia meiate ia.

12 Pea ko ʻeni, ʻoku ou lea ki he toenga ʻe haʻu ki he fonua ko ʻení.

13 Vakai, kuo fekauʻi atu ʻa kinautolu ke malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá; ko ia, ʻoku ou fai kiate kinautolu ha fekau, ʻo peheni: ʻOua naʻá ke amaumauʻi ho taimí ʻi he nofo noa, pea ʻoua foki te ke tanu ʻa ho btalēnití koeʻuhí ke ʻoua ʻe ʻiloʻi ia.

14 Pea ka hili hoʻo ʻalu hake ki he fonua ko Saioné, pea kuó ke malanga ʻaki ʻa ʻeku leá, ke ke foki fakatoʻotoʻo leva, pea malanga ʻaki ʻeku leá ʻi he ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá, ʻo ʻikai ʻi he fakavavevave, pe ʻi he aʻita, pe ʻi he fakakikihi.

15 Pea tūtuuʻi ʻa e aefú mei ho vaʻé ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻa kinautolu ʻoku ʻikai ke tali koé, ʻo ʻikai ʻi honau ʻaó, telia naʻá ke fakatupu ʻenau ʻitá, ka ʻi he lilo; pea fufulu ho vaʻé, ko e fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻaho fakamāú.

16 Vakai, ʻoku feʻunga ʻeni kiate kimoutolu, pea ko e finangalo ia ʻo ia ʻa ia kuó ne fekauʻi atu ʻa kimoutolú.

17 Pea ʻe fakahā ʻi he ngutu ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí ʻa e meʻa ʻoku kau kia Sitenei Likitoni mo ʻŌliva Kautelé. Ko hono toé ʻe fakahā atu ʻamui. ʻE pehē. ʻĒmeni.