Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 23
kimuʻa hoko


Vahe 23

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Manisesitā, ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻEpeleli 1830, kia ʻŌliva Kautele; Hailame Sāmita; Samuela H. Sāmita; Siosefa Sāmita, ko e Lahí; mo Siosefa Naiti, ko e Lahí (History of the Church, 1:80). Ko e tupu ʻi he kole fakamātoato ʻa e kau tangatá ni ʻe toko nima ʻa ia kuo lau ki aí ke nau ʻilo ki honau ngaahi fatongia fakafoʻituituí, ko ia naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí, peá ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–7, ʻOku ui ʻa e kau ākonga ko ʻeni ʻi muʻá ke malanga, akonaki, mo fakamālohiʻi ʻa e Siasí.

1 Vakai, ʻoku ou lea kiate koe, ʻe ʻŌliva, ʻi ha ngaahi lea siʻi. Vakai, ʻokú ke monūʻia, pea ʻoku ʻikai ke fakahalaiaʻi koe ʻi ha meʻa. Kae vakai telia ʻa e aloto-hīkisiá, telia naʻá ke tō ki he bʻahiʻahí.

2 Fakahā ʻa ho lakangá ke ʻiloʻi ʻe he siasí, pea ʻi he ʻao ʻo e māmaní foki, pea ʻe fakaava ʻa ho lotó ke malanga ʻaki ʻa e moʻoní ʻo fai atu ai pē mei heni ʻo taʻengata. ʻĒmeni.

3 Vakai, ʻoku ou lea kiate koe, ʻe Hailame, ʻi ha ngaahi lea siʻi, he ʻoku ʻikai foki ke fakahalaiaʻi koe ʻi ha meʻa, pea ʻoku fakaava ho lotó pea kuo vete mo ho ʻeleló; pea ko ho uí ke ke enginakiʻi, pea ke afakamālohiʻi ʻa e siasí maʻu ai pē. Ko ia ko ho fatongiá ke ngāue maʻá e siasí ʻo taʻengata, pea ʻoku pehē iá koeʻuhí ko ho fāmilí. ʻĒmeni.

4 Vakai, ʻoku ou lea ʻi ha ngaahi lea siʻi kiate koe, ʻe aSamuela; he ʻoku ʻikai foki ke fakahalaiaʻi koe ʻi ha meʻa, pea ko ho uí ke enginakiʻi, pea ke fakamālohiʻi ʻa e siasí; pea ʻoku teʻeki ai ui koe ke malanga ʻi he ʻao ʻo e māmaní. ʻĒmeni.

5 Vakai, ʻoku ou lea ʻi ha ngaahi lea siʻi kiate koe, ʻe Siosefa; he ʻoku ʻikai foki ke fakahalaiaʻi koe ʻi ha meʻa, pea ko ho uí foki ke ke enginakiʻi, pea ke fakamālohiʻi ʻa e siasí; pea ko ho fatongiá ʻeni ʻo fai atu ai pē mei heni ʻo taʻengata. ʻĒmeni.

6 Vakai, ʻoku ou fakahā kiate koe, ʻe Siosefa Naiti, ʻi he ngaahi lea ko ʻení, kuo pau ke ke toʻo hake ʻa ho akolosí, ʻa ia ke ke blotu ai ʻaki ʻa e cleʻó ʻi he ʻao ʻo e māmaní pea ʻi he liló foki, pea ʻi ho fāmilí, pea ʻi he ʻao ʻo ho ngaahi kaumeʻá, pea ʻi he ngaahi feituʻu kotoa pē.

7 Pea, vakai, ko ho fatongiá ke ke akau ki he siasi moʻoní, pea ke fai hoʻo leá ʻi he akonaki maʻu ai pē, koeʻuhí ke ke maʻu ʻa e totongi ʻo e tangata ngāué. ʻĒmeni.