Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 120
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 120

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hihifo Mamaʻo, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 8 Siulai 1838, ʻo fakahā mai ai ʻa e meʻa ʻe fai ki he ngaahi koloa kuo ʻomai ʻi he totongi vahehongofulú ʻo hangē ko ia naʻe fakahā mai ʻi he fakahā kuo toki hilí, ko e vahe 119 (History of the Church, 3:44).

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, kuo hokosia ʻeni ʻa e taimi, ʻe tufaki atu aia ʻe ha fakataha alēlea, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e Kau Palesiteni ʻUluaki ʻo hoku Siasí, pea mo e pīsopé mo ʻene fakataha alēleá, pea mo ʻeku fakataha alēlea māʻolungá; pea mo hoku leʻo ʻoʻokú kiate kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí. ʻE pehē. ʻĒmeni.