Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 54
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 54

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Niueli Naiti, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:180–181). Naʻe loto kehekehe ʻa e kāingalotu ʻi he kolo ko Tomasoní, ʻi ʻOhaiō, ʻo kau ki ha ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo hono fakatapui ʻo e ngaahi koloá. Naʻe hā mai ʻa e siokitá mo e mānumanú, pea naʻe maumauʻi ʻe Liani Kopelī ʻa ʻene fuakava ke fakatapui ha konga lahi ʻo ʻene fāmá ke hoko ko ha tofiʻa ʻo e Kāingalotu ʻoku hiki mai mei Kolesivili, Niu ʻIoké. Naʻe kau foki mo ʻĒsela Teia ʻi he faingataʻa ko iá. Naʻe tupu ai ʻa e haʻu ʻa Niueli Naiti (ko e palesiteni ʻo e kolo ʻi Tomasoní) mo ha niʻihi ʻo e kaumātuʻá ki he Palōfitá ʻo fehuʻi kiate ia pe ko e hā te nau faí. Naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo ne maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení. (Vakai foki ki he vahe 56, ʻa ia ko hano hoko atu ia ʻo e meʻa ko ʻení).

1–6, Kuo pau ke tauhi ʻe he Kāingalotú ʻa e fuakava ʻo e ongoongoleleí ke nau maʻu ʻa e ʻaloʻofá; 7–10, Kuo pau ke nau faʻa kātaki ʻi he faingataʻá.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ʻa ia ko e aʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ʻa e kamataʻangá mo e ngataʻangá, ʻio ko ia ia naʻe bkalusefai koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní—

2 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Niueli Naití, ke ke tuʻu maʻu ʻi he lakanga ʻa ia kuó u fili koe ki aí.

3 Pea kapau ʻoku loto ʻa ho kāingá ke nau hao mei honau ngaahi filí, tuku ke nau fakatomala mei heʻenau ngaahi angahala kotoa pē, pea hoko ʻo aloto-fakatōkilalo moʻoni ʻi hoku ʻaó mo loto-fakatomala.

4 Pea ko e meʻa ʻi he maumauʻi ʻo e afuakava naʻa nau fai mo aú, ko ia kuo fakataʻeʻaongaʻi ia pea kuo hoko pē ʻo btaʻeʻaonga.

5 Pea ʻe malaʻia ia ʻa ia ʻoku tupu mei ai ʻa e afakahala ní, he naʻe lelei ange kiate ia ʻo kapau naʻe melemo ia ʻi he loto moaná.

6 Ka ʻoku monūʻia ʻa kinautolu ʻa ia naʻa nau tauhi ʻa e fuakavá mo tauhi ʻa e fekaú, he te nau maʻu ʻa e aʻaloʻofa.

7 Ko ia, mou ʻalu atu pea hola leva mei he fonuá, telia naʻa haʻu kiate kimoutolu ʻa homou ngaahi filí; pea fai hoʻomou fonongá, pea fili ʻa ia ʻoku mou loto ke hoko ko homou takimuʻá, pea ke maʻu mo totongi ʻa e paʻanga maʻamoutolu.

8 Pea ʻe pehē hoʻomou fai hoʻomou fononga ki he ngaahi potu ʻi he feituʻu fakahihifó, ki he fonua ko aMīsulí, ki he ngaahi ngataʻanga fonua ʻo e kau Leimaná.

9 Pea ʻi he hili hoʻomou fonongá, vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ke mou ngāue ke maʻu haʻamou amoʻui ʻo hangē ko e anga ʻo e kakaí, kae ʻoua ke u teuteu ha potu moʻomoutolu.

10 Pea ko e tahá, ke mou afaʻa kātaki ʻi he faingataʻá kae ʻoua ke u bhaʻu; pea vakai, ʻoku ou haʻu vave, pea ko ʻeku totongí ʻoku ʻiate au, pea ko kinautolu kuo nau ckumi vave kiate aú te nau ʻilo ʻa e dfiemālie ki honau laumālié. ʻE pehē. ʻĒmeni.