Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 130
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 130

Ko e ngaahi fakahinohino ʻeni naʻe fai ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Leimasi, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 2 ʻEpeleli 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, ʻOku lava ke hā tonu mai ʻa e Tamaí mo e ʻAló ki he tangatá; 4–7, ʻOku nofo ʻa e kau ʻāngeló ʻi ha maama fakasilesitiale; 8–9, ʻE hoko ʻa e māmani fakasilesitialé ko ha fuʻu ʻŪlimi mo e Tūmemi lahi; 10–11, ʻOku foaki ha foʻi maka hinehina kiate kinautolu kotoa pē ʻoku nau hū ki he maama fakasilesitialé; 12–17, ʻOku ʻikai fakahā ki he Palōfitá ʻa e taimi ʻo e Hāʻele ʻAnga Uá; 18–19, Ko e poto ko ia ʻe maʻu ʻi he moʻui ko ʻení ʻe tuʻu ia mo kitautolu ʻi he Toetuʻú; 20–21, ʻOku maʻu ʻa e ngaahi tāpuaki kotoa pē ʻi he talangofua ki he fonó; 22–23, ʻOku maʻu ʻe he Tamaí mo e ʻAló ʻa e sino ʻo e kakano mo e hui.

1 ʻO ka a mai ʻa e Fakamoʻuí te tau mamata kiate ia ʻo hangē ko hono angá. Te tau vakai ko e btangata ia ʻoku tatau mo kitautolu.

2 Pea ko e feohi fakakāinga ʻa ia ʻoku ʻiate kitautolu ʻi hení ʻe ʻiate kitautolu ia ʻi ai, ka ʻe ō fakataha ia mo e nāunau ataʻengatá, ʻa ia ko e nāunau ʻoku ʻikai ke tau fiefia ai ʻi he taimí ni.

3 Sioné 14:23—Ko e hā mai ʻa e aTamaí mo e bʻAló ʻi he veesi ko iá, ko ha c mai fakaesino ia; pea ko e fakakaukau ʻo pehē ʻoku dʻafio ʻa e Tamaí mo e ʻAló ʻi he loto ʻo ha tangatá ko ha fakakaukau motuʻa fakaesiasi ia, pea ʻoku hala.

4 Ko e tali ki he fehuʻí—He ʻikai koā ʻoku ai ʻa e lau ataimi ʻa e ʻOtuá, mo e lau taimi ʻa e kau ʻāngeló, mo e lau taimi ʻa e kau palōfitá, mo e lau taimi ʻa e tangatá, ʻo fakatatau ki he maama ʻoku nau nofo aí?

5 Ko ʻeku tali ki aí, ʻIo. Ka ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha kau aʻāngelo ʻoku ngāue mai ki he maama ko ʻení ka ko kinautolu pē ʻoku nau kau pe kuo nau kau ki aí.

6 ʻOku ʻikai ke nofo ʻa e kau ʻāngeló ʻi ha palanite ʻo hangē ko e māmaní;

7 Ka ʻoku nau nofo ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, ʻi ha kolope ʻoku hangē ko e atahi sioʻata mo e bafi, ʻa ia ʻoku fakahā ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē koeʻuhi ko honau nāunaú, ʻa e kuohilí, lolotongá, mo e kahaʻú, pea ʻoku nau ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí maʻu ai pē.

8 Ko e potu ʻoku ʻafio ai ʻa e ʻOtuá ko ha fuʻu aʻŪlimi mo e Tūmemi lahi.

9 Ko e amāmani ko ʻení, ʻi hono tuʻunga fakamāʻoniʻoniʻi mo taʻe-faʻa-maté, ʻe ngaohi ia ke hangē ko e kilisitala pea ʻe hoko ia ko ha ʻŪlimi mo e Tūmemi ki he kakai ʻoku nofo ʻi aí, ʻa ia ʻe fakahā ai kiate kinautolu ʻoku nofo aí, ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki ha puleʻanga māʻulalo ange, pe ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻoku māʻulalo ange; pea ʻe ʻa Kalaisi ʻa e māmaní.

10 Pea ʻe hoko leva ʻa e maka hinehina ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi he Fakahā 2:17, ko ha ʻŪlimi mo e Tūmemi ki he tangata taki taha ʻokú ne maʻu ha maká, ʻa ia ʻe fakahā mai ai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku kau ki ha faʻahinga puleʻanga māʻolunga ange;

11 Pea ʻoku foaki ha maka ahinehina kiate kinautolu kotoa pē ʻa ia ʻoku nau hū ki he puleʻanga fakasilesitialé, ʻa ia kuo tohi ai ha bhingoa foʻou, ʻa ia ʻoku ʻikai ke ʻiloʻi ʻe ha tangata ka ko ia pē ʻokú ne maʻu iá. Ko e hingoa foʻoú ko e foʻi lea fakaʻilongá ia.

12 ʻOku ou kikite ʻi he huafa ʻo e ʻEiki ko e ʻOtuá, ʻe hoko ʻa e kamataʻanga ʻo e ngaahi afaingataʻa ʻa ia ʻe tupunga ai ʻa e lilingi toto lahi ʻi he teʻeki ai ke hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá pea ʻe hoko ia ʻi bKalolaina Saute.

13 ʻOku ngalingali ʻe tupu ia ʻi he fakakikihi ʻo kau ki he kau pōpulá. Naʻe fakahā ʻeni kiate au ʻe ha leʻo lolotonga ʻeku lotu fakamātoato ʻo kau ki he tefito ko iá, ʻi Tīsema 25, 1832.

14 Naʻá ku lotu fakamātoato ʻi ha ʻaho ʻe taha ke u ʻilo ʻa e taimi ʻo e ahāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá, peá u fanongo ki ha leʻo ʻokú ne folofola ʻaki ʻeni:

15 ʻE Siosefa, ko hoku foha, kapau te ke moʻui ʻo aʻu ki he taʻu valungofulu mā nima ʻo ho motuʻá, te ke mamata ki he fofonga ʻo e Foha ʻo e Tangatá; ko ia tuku ke feʻunga pē ʻeni, pea ʻoua ʻe toe fakahohaʻa mai kiate au ʻi he meʻá ni.

16 Naʻe tuku pehē au, ʻo ʻikai te u lava ke fakapapauʻi pe ko e hāʻele mai ko ʻení ʻoku ʻuhinga ia ki he kamataʻanga ʻo e taʻu ʻe taha afé pe ki ha hāʻele mai ki muʻa, pe te u mate ʻo mamata pehē ki hono fofongá.

17 ʻOku ou tui ʻe ʻikai hoko ki muʻa ʻi he taimi ko iá ʻa e hāʻele mai ʻa e Foha ʻo e Tangatá.

18 ʻIlonga ha tefito ʻo e apotó ʻoku tau lava ʻo maʻu ʻi he moʻui ko ʻení, te tau toe tuʻu hake pē mo ia ʻi he btoetuʻú.

19 Pea kapau ʻe maʻu ʻe ha tokotaha ʻi heʻene afaivelengá mo e btalangofuá ha cʻilo mo e poto lahi ange ʻi ha tokotaha kehe, te ne maʻu ha dtuʻunga māʻolunga lahi ange pehē ʻi he maama ka haʻú.

20 ʻOku ʻi ai ha afono naʻe tuʻutuʻuni pau ʻi he langí bki muʻa ʻi he teʻeki ai ke ʻai ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e māmaní, ʻa ia ʻoku makatuʻunga ki ai ʻa e ngaahi ctāpuaki kotoa pē—

21 Pea ʻo ka tau ka maʻu ha tāpuaki mei he ʻOtuá, ʻoku tupunga ia ʻi he talangofua ki he fono ʻa ia ʻoku makatuʻunga ia ki aí.

22 ʻOku maʻu ʻe he aTamaí ʻa e bsino ʻo e kakano mo e hui ʻoku ongoʻingofua tatau mo e sino ʻo e tangatá; pehē foki mo e ʻAló; ka ʻoku ʻikai maʻu ʻe he cLaumālie Māʻoniʻoní ʻa e sino ʻo e kakano mo e hui, ka ko e tokotaha ia ko e Laumālié pē. Ka ne ʻikai ke pehē, ʻe ʻikai lava ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní ke nofoʻia ʻa kitautolu.

23 ʻE lava ke maʻu ʻe ha tangata ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní, pea ʻe lava ʻo maliu hifo ia kiate ia, ka ʻe ʻikai nofo ia ʻiate ia maʻu ai pē.