Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 7
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 7

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia ʻi ʻEpeleli 1829, ʻi heʻena fehuʻi ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí pe naʻe moʻui ʻa Sione, ko e ākonga ʻofeina, ʻi he kakanó, pe naʻá ne mate. Ko e fakahā ko ʻení ko hano liliu ia ʻo e tohi naʻe fai ʻi he kiliʻimanu ʻe Sione peá ne fufuuʻi ia ʻe ia (History of the Church, 1:35–36).

1–3, ʻE moʻui ʻa Sione ko e ʻOfeiná kae ʻoua ke hāʻele mai ʻa e ʻEikí; 4–8, ʻOku maʻu ʻe Pita, Sēmisi, mo Sione ʻa e ngaahi kī ʻo e ongoongoleleí.

1 Pea naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au: ʻE Sione, ko hoku aʻofaʻanga, ko e hā ʻokú ke bfie maʻú? He kapau te ke kole ha meʻa pē ʻokú ke fie maʻú, ʻe foaki ia kiate koe.

2 Pea naʻá ku pehē ange kiate ia: ʻE ʻEiki, foaki mai muʻa kiate au ʻa e mālohi ki he amaté, koeʻuhí ke u moʻui pea ʻomai ʻa e ngaahi laumālie kiate koe.

3 Pea folofola mai kiate au ʻa e ʻEikí: Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ko e meʻa ʻi hoʻo fie maʻu ʻení, te ke atatali kae ʻoua ke u haʻu ʻi hoku bnāunaú, pea te ke ckikite ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga, ngaahi faʻahinga, ngaahi lea mo e kakai.

4 Pea koeʻuhi ko e meʻá ni naʻe folofola ai ʻa e ʻEikí kia Pita: Kapau ko hoku lotó ke tatali ia kae ʻoua ke u haʻu, ko e hā ia kiate koe? He naʻá ne kole kiate au ke ne ʻomi ʻa e ngaahi laumālie kiate au, ka naʻá ke kole koe ke ke haʻu vave kiate au ʻi hoku apuleʻangá.

5 ʻOku ou pehē kiate koe, ʻe Pita, ko e holi lelei ʻeni; ka kuo holi ʻa hoku ʻofaʻangá ke ne fai ha meʻa lahi hake, pe ko ha ngāue lahi ange ʻi he lotolotonga ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá ʻi he meʻa kuó ne fai ki muʻá.

6 ʻIo, kuó ne fai ha ngāue lahi ange; ko ia te u ngaohi ia ke tatau mo e afi ʻoku ulo mo e aʻāngelo tauhi; te ne ngāue maʻanautolu ʻe hoko ko e kau bʻea-hoko ki he fakamoʻui ʻa ia ʻoku nofo ʻi he cmāmaní.

7 Pea te u ngaohi koe ke ke tauhi maʻana pea ki ho tokoua ko Sēmisí; pea te u ʻoatu ʻa e mālohí ni kiate kimoutolu toko tolu mo e ngaahi a ʻo e ngāué ni kae ʻoua ke u haʻu.

8 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua, te mo maʻu fakatouʻosi ʻo fakatatau ki hoʻomo ngaahi holí, he ʻokú mo afiefia fakatouʻosi ʻi he meʻa kuó mo kolé.