Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 99
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 99

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Sione Moataki, ʻi ʻAokosi 1832, ʻi Hailame, ʻOhaiō. Neongo naʻe hā atu ʻi he ngaahi pulusi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ʻo kamata mei he 1876 naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi Ketilani, ʻi ʻAokosi 1883, ka ʻoku hanga ʻe he ngaahi pulusi ki muʻa atú mo e ngaahi lekooti fakahisitōlia kehé ʻo fakamoʻoniʻi hono totonu ʻo e fakamatala ko ʻení.

1–8, ʻOku ui ʻa Sione Moataki ke malangaʻaki ʻa e ongoongoleleí, pea ko kinautolu ʻoku nau tali iá ʻoku nau tali ʻa e ʻEikí pea te nau maʻu ʻa e ʻaloʻofá.

1 Vakai, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí ki heʻeku tamaioʻeiki ko Sione Moatakí—ʻoku ui koe ke ke ʻalu ki he ngaahi fonua fakahahaké mei he fale ki he fale, pea mei he kiʻi kolo ki he kiʻi kolo, pea mei he kolo lahi ki he kolo lahi, ke malanga ʻaki ʻeku ongoongolelei taʻengatá ki hono kakaí, ʻi he lotolotonga ʻo e afakatanga mo e fai angahalá.

2 Pea ko ia ia ʻokú ne atali koé ʻokú ne tali au; pea te ke maʻu ʻa e mālohi ke fakahā ʻa ʻeku leá ʻi he bfakahā ʻa hoku Laumālie Māʻoniʻoní.

3 Pea ko ia ia ʻokú ne tali koe ʻo ahangē ko ha tamasiʻi siʻí, ʻokú ne tali ʻa hoku bpuleʻangá; pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu, he te nau maʻu ʻa e cʻaloʻofá.

4 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne atali koé, ʻe ʻikai tali ia mo hono falé ʻe heʻeku Tamaí; pea ke ke fufulu ʻa ho bvaʻé ʻi he ngaahi potu lilo ʻi he veʻehalá ke hoko ko ha fakamoʻoni ke talatalaakiʻi ʻaki ʻa kinautolu.

5 Pea vakai, pea ʻiloange, ʻoku ou ahaʻu vave ke fai bfakamaau, ke fakamoʻoniʻi ki he kakai kotoa pē ʻa ʻenau ngaahi ngāue kovi ʻa ia kuo nau fai kiate aú, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻo kau kiate au ʻi he ngaahi tohí.

6 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ʻikai ʻaonga ke ke ʻalu kae ʻoua ke ʻi ai ha meʻa ke tauhi ʻaki ʻa hoʻo fānaú, pea fekau ke nau ʻalu hake ʻi he angaʻofa ki he pīsope ʻo Saioné.

7 Pea ʻo ka hili ha ngaahi taʻu siʻi, ʻo kapau te ke fie maʻu meiate au, ʻe lelei ke ke ʻalu hake foki ki he fonua leleí, ʻo maʻu ho tofiʻá;

8 Ka ʻikai, pea ke ke fai atu hono malanga ʻaki ʻo ʻeku ongoongoleleí akae ʻoua ke toʻo atu koe. ʻĒmeni.