Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 77
kimuʻa hoko

Vahe 77

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:253–255). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá, “ʻO fekauʻaki mo e liliu ʻo e ngaahi Folofolá, naʻá ku maʻu ai ʻa e fakamatala ko ʻení ʻo kau ki he Fakahā kia Sioné” (History of the Church, 1:253).

1–4, ʻOku maʻu ʻe he fanga manú ha laumālie pea te nau nofo ʻi he fiefia taʻengata ʻi ha māmani taʻe-faʻa-mate; 5–7, ʻOku taʻu ʻe 7,000 ʻa e moʻui fakamatelie ʻa e māmani ko ʻení; 8–10, ʻOku fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí ʻe ha kau ʻāngelo kehekehe pea nau ngāue ʻi he māmaní; 11, Ko hono fakamaʻu ʻo e toko 144,000; 12–14, ʻE hāʻele mai ʻa Kalaisi ʻi he kamataʻanga ʻo e taʻu hono fitu afé, 15, ʻE fokotuʻu hake ha palōfita ʻe ua ki he puleʻanga ʻo e kau Siú.

1 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e atahi sioʻata ʻoku lau ki ai ʻa Sione ʻi he vahe hono 4 mo e veesi hono 6 ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. Ko e bmāmaní ia, ʻi hono tuʻunga fakamāʻoniʻoniʻi, taʻe-faʻa-mate, mo ctaʻengatá.

2 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he fanga manu ʻe fā ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi he veesi pē ko iá?Talí. Ko e ngaahi alea fakatātā ia, ʻoku ngāue ʻaki ʻe he Tangata Maʻu Fakahā, ko Sioné, ʻi hono fakamatalaʻi ʻo e blangí, ko e cpalataisi ʻo e ʻOtuá, ko e dfiefia ʻa e tangatá, pea mo e fanga manú, mo e ngaahi meʻa totoló, mo e fanga manupuna ʻo e ʻataá; ko e meʻa ʻoku fakalaumālié ʻi he tatau ʻo e meʻa ʻoku fakaemāmaní; mo e meʻa ʻoku fakaemāmaní ʻoku ʻi he tatau ʻo e meʻa ʻoku fakalaumālié; ko e elaumālie ʻo e tangatá ʻoku ʻi he tatau ia ʻo hono sinó, ʻo hangē foki ko e laumālie ʻo e fmanú, mo e meʻa moʻui kehe kotoa pē ʻa ia naʻe fakatupu ʻe he ʻOtuá.

3 Fehuʻi. ʻOku fakangatangata koā ʻa e fanga manu ʻe faá ki ha fanga manu kehekehe fakafoʻituitui, pe ko haʻanau fakafofongaʻi ha ngaahi faʻahinga pe kalasi kehekehe?Talí. ʻOku fakangatangata ia ki he fanga manu kehekehe ʻe fā, ʻa ia naʻe fakahā kia Sione, ke fakafofongaʻi ʻa e nāunau ʻo e ngaahi faʻahinga ʻo e ngaahi meʻa moʻuí ʻi honau ikuʻangá pe atuʻunga honau fakatupú, ʻi heʻenau maʻu ʻa ʻenau bfiefia taʻengatá.

4 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he ngaahi mata mo e ngaahi kapakau ʻa ia naʻe maʻu ʻe he fanga manú?Talí. Ko honau ngaahi matá ko e fakafofonga ia ʻo e maama mo e aʻpoto, ʻa ia ko e pehē, ʻoku nau fonu ʻi he poto; pea ko honau ngaahi kapakaú ko e fakafofonga ia ʻo e bmālohi, ke ngaue, ke ngāue, mo e alā meʻa peheé.

5 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he akaumātuʻa ʻe toko uofulu mā fā ʻa ia naʻe lau ki ai ʻa Sioné?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolú, ko e kaumātuʻa ko ia ʻa ia naʻe mamata ki ai ʻa Sioné, ko e kaumātuʻa ia kuo bfaivelenga ʻi he ngāue ʻo e lakanga fakafaifekaú, pea kuo nau mate; ʻa ia naʻa nau kau ki he ngaahi siasi ʻe cfitú, pea naʻa nau lolotonga ʻi he palataisi ʻo e ʻOtuá.

6 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he tohi ʻa ia naʻe mamata ki ai ʻa Sioné, ʻa ia naʻe afakamaʻu ʻi hono tuʻá ʻaki ʻa e meʻa fakamaʻu ʻe fitú?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻoku tuʻu ʻi ai ʻa e finangalo kuo fakahā mai, mo e ngaahi bmeʻa lilo, mo e ngaahi ngāue ʻa e ʻOtuá; ko e ngaahi meʻa fufū ʻo ʻene pule ʻoku kau ki he cmāmani ko ʻení lolotonga ʻa e taʻu ʻe fitu afe ʻo ʻene moʻuí, pe ko ʻene moʻui ʻi he anga fakaemāmaní.

7 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he meʻa fakamaʻu ʻe fitu naʻe fakamaʻu ʻaki iá?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu, ʻoku ʻi he ʻuluaki meʻa fakamaʻú ʻa e ngaahi meʻa ʻo e aʻuluaki taʻu ʻe taha afé, pea ʻi hono uá foki ʻa e ngaahi meʻa ʻo e taʻu ʻe taha afe hono uá, ʻo pehē atu ai pē ʻo aʻu ki hono fitú.

8 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he kau ʻāngelo ʻe toko fā ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi he vahe hono fitu mo e ʻuluaki veesi ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu ko e kau ʻāngelo ʻe toko fā ia kuo fekau atu mei he ʻOtuá, ʻa ia kuo foaki ki ai ʻa e mālohi ki he potu ʻe fā ʻo e māmaní, ke fakahaofi ʻa e moʻui mo fakaʻauha; ko kinautolu ʻeni ʻoku nau maʻu ʻa e ongoongolelei ataʻengatá ke ʻoatu ki he puleʻanga kotoa pē, faʻahinga, lea, mo e kakai kotoa pē; ʻoku ʻiate kinautolu ʻa e mālohi ke tāpuniʻi ʻa e ngaahi langí, ke fakamaʻu ki he moʻuí, pe lī hifo ki he ngaahi bpotu ʻo e fakapoʻulí.

9 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he ʻāngelo ʻoku ʻalu hake mei he hahaké, ʻi he Tohi ʻo e Fakahaá, vahe 7 mo e veesi 2?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu, ko e ʻāngelo ʻoku ʻalu hake mei he hahaké ko ia ia ʻa ia kuo foaki ki ai ʻa e meʻa fakamaʻu ʻa e ʻOtua moʻuí ki he ngaahi faʻahinga ʻe hongofulu mā ua ʻo aʻIsilelí; ko ia, ʻokú ne kalanga ki he kau ʻāngelo ʻe toko fā ʻoku maʻu ʻa e ongoongolelei taʻengatá, ʻo pehē: ʻOua ʻe maumauʻi ʻa e fonuá, pe ko e tahí, pe ko e ngaahi ʻakaú, kae ʻoua ke ʻosi ʻemau fakamaʻu ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa hotau ʻOtuá ʻi honau foʻi blaʻé. Pea, kapau te mou maʻu ia, ko cʻIlaiase ʻeni ʻa ia naʻe pehē ʻe haʻu ke tānaki fakataha ʻa e ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsilelí pea dfakafoki mai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

10 Fehuʻi. Ko e fē ʻa e taimi ʻe fakahoko ai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku lau ki ai ʻa e vahe ko ʻení?Talí. ʻE fakahoko ia ʻi hono aono ʻo e taʻu ʻe taha afé, pe ʻi he fakaava ʻa e meʻa fakamaʻu hono onó.

11 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻi hono fakamaʻu ʻo e toko ataha kilu fā mano fā afe, mei he ngaahi faʻahinga kotoa ʻo ʻIsilelí—ko e toko taha mano ua afe mei he faʻahinga taki taha?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu ko kinautolu kuo fakamaʻú ko e kau btaulaʻeiki lahi ia kuo fakanofo ki he lakanga toputapu ʻo e ʻOtuá, ke nau ʻoatu ʻa e ongoongolelei taʻengatá; he ko kinautolu ia kuo fakanofo mei he puleʻanga kotoa pē, faʻahinga, lea, mo e kakai, ʻe he kau ʻāngelo ʻa ia kuo foaki ki ai ʻa e mālohi ki he ngaahi puleʻanga ʻo e māmaní, ke ʻomi ʻa kinautolu kotoa pē ʻe fie haʻú ki he siasi ʻo e cʻUluaki Fānaú.

12 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki hono ifi ʻo e ngaahi atalupite, ʻa ia ʻoku lau ki ai ʻi hono 8 ʻo e vahe ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻoku hangē ko e fakatupu ʻe he ʻOtuá ʻa e māmaní ʻi he ʻaho ʻe onó, peá ne fakaʻosi ʻene ngāué ʻi he fitu ʻo e ʻahó, peá ne bfakatapui ia, peá ne ngaohi foki ʻa e tangatá mei he cefu ʻo e kelekelé, ʻe pehē foki, ʻi he kamataʻanga ʻo hono fitu ʻo e taʻu ʻe afé ʻe dfakatapui ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻa e māmaní, pea fakaʻosi ʻa hono fakamoʻui ʻo e tangatá, pea efakamāuʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea te ne fhuhuʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, tuku kehe pē ʻa ia kuo ʻikai te ne fakamoʻulaloaʻi ki hono mālohí, ʻa ia te ne fakamaʻu ai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ki he ngataʻanga ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē; pea ko hono ifiʻi ʻo e ngaahi talupite ʻa e kau ʻāngelo ʻe toko fitú ko e teuteu ia mo hono fakaʻosi ʻo ʻene ngāué, ʻi he kamataʻanga ʻo hono fitu ʻo e taʻu ʻe afé—ko hono teuteu ʻo e hāʻeleʻangá ki muʻa ʻi he taimi ʻo ʻene hāʻele maí.

13 Fehuʻi. Ko e fē ʻa e taimi ʻe fakahoko ai ʻa e ngaahi meʻa, ʻa ia kuo tohi ʻi he 9 hono vahe ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. ʻE fakahoko ia hili hono fakaava ʻo e meʻa fakamaʻu hono fitú, ki muʻa ʻi he hāʻele mai ʻa Kalaisí.

14 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino kiate kitautolu ʻo kau ki he kiʻi tohi naʻe akai ʻe Sioné, ʻo hangē ko ia ʻoku lau ki ai hono 10 ʻo e vahe ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. ʻOku totonu ke mahino kiate kitautolu ko ha ngāue mo e tuʻutuʻuni ia, kiate ia ke ne btānaki ʻa e ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsilelí; vakai, ko ʻIlaiase ʻeni, ʻa ia ʻe pau ke haʻu, ʻo hangē ko ia kuo tohí, pea cfakafoki mai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

15 Fehuʻi. Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku totonu ke mahino ʻo kau ki he ongo afakamoʻoni, ʻi hono hongofulu mā taha ʻo e vahe ʻo e Tohi Fakahaá?Talí. Ko e ongo palōfita kinaua ʻe toko ua ʻe fokotuʻu hake ki he puleʻanga ʻo e kau bSiú ʻi he ngaahi ʻaho cfakaʻosí, ʻi he taimi ʻo e dfakafoʻoú, pea te na kikite ki he kau Siú ʻi he hili hono tānaki mai ʻa kinautolú, pea langa hake ʻa e kolo ko Selūsalemá ʻi he efonua ʻo ʻenau ngaahi tamaí.