Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 13
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 13

Ko hono fakanofo ʻo Siosefa Sāmita mo ʻŌliva Kautele ki he Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Sesikuehaná, ofi ki Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi he ʻaho 15 Mē 1829 (History of the Church, 1:39–42). Naʻe fai ʻa e fakanofó ʻi he nima ʻo e ʻāngelo ʻa ia naʻá ne pehē ko Sione ia, ʻa ia naʻe ui ko Sione ko e Papitaiso ʻi he Fuakava Foʻoú. Naʻe fakahā ange ʻe he ʻāngeló ʻokú ne ngāue mai ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni ʻa Pita, Sēmisi, mo Sione, ʻa ia ko e kau ʻAposetolo ʻi he kuonga muʻá ʻa ia ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e lakanga fakataulaʻeiki māʻolunga angé, ʻa ia naʻe ui ko e Lakanga Fakataulaʻeiki ʻo Melekisētekí. Naʻe fai mai ʻa e talaʻofa kia Siosefa mo ʻŌliva ʻe hokosia ʻa e taimi ʻe foaki ai ʻa e Lakanga Taulaʻeiki Faka-Melekisētekí kiate kinaua. (Vakai ki he vahe 27:7, 8, 12.)

ʻOku fakamatalaʻi mai ʻa e ngaahi kī mo e ngaahi mālohi ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné.

1 ʻI he huafa ʻo e Mīsaiá, ʻoku ou afoaki kiate kimoua ʻa hoku ongo kaungā-tamaioʻeiki, ʻa e bLakanga Fakataulaʻeiki ʻo ʻĒloné, ʻa ia ʻokú ne maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo e tauhi mai ʻa e kau cʻāngeló, pea mo e ongoongolelei ʻo e dfakatomalá, pea mo e epapitaiso ʻi he fakaukú ke fakamolemole ʻa e ngaahi angahalá; pea ʻe ʻikai pē toe ʻave ʻeni mei māmani ʻo aʻu ki hono toe fai ʻe he ngaahi foha ʻo fLīvaí ha feilaulau ki he ʻEikí ʻi he gmāʻoniʻoni.