Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 28
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 28

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita, ko e Palōfitá, kia ʻŌliva Kautele ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:109–111). Naʻe maʻu ʻe Hailame Peisi, ʻa ia ko ha mēmipa ʻo e Siasí, ha maka ʻe taha, pea naʻá ne lau tokua ʻokú ne tokoniʻi ia ʻo ne lolotonga maʻu ʻa e ngaahi fakahā ʻo kau ki hono langa hake ʻo Saioné pea mo e anga hono fokotuʻutuʻu ʻo e Siasí. Naʻe kākaaʻi ʻa e kāingalotu ʻe niʻihi ʻaki ʻa e ngaahi laú ni, pea naʻe aʻu kia ʻŌliva Kautele, naʻe fakahalaʻi ia ko e tupu mei ai. Ki muʻa siʻi pea fai ha konifelenisi ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni, naʻe fehuʻi fakamātoato ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki he meʻá ni, pea naʻe fai mai ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–7, ʻOku maʻu ʻe Siosefa Sāmita ʻa e ngaahi kī ʻo e ngaahi meʻa liló, pea ko ia pē tokotaha ʻokú ne maʻu ʻa e ngaahi fakahā ki he Siasí; 8–10, Kuo fekau ke ʻalu ʻa ʻŌliva Kautele ʻo malanga ki he kau Leimaná; 11–16, Naʻe kākaaʻi ʻe Sētane ʻa Hailame Peisi mo fai kiate ia ha ngaahi fakahā loi.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe aʻŌliva, ʻe tuku kiate koe ke fanongo kiate koe ʻa e siasí ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē te ke bakonaki ʻaki kiate kinautolu ʻi he cFakafiemālié, ʻo kau ki he ngaahi fakahā mo e ngaahi fekau ʻa ia kuó u ʻoatú.

2 Kae vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe aʻikai ke fili ha taha ke ne maʻu ʻa e ngaahi fekau mo e ngaahi fakahā ʻi he siasi ko ʻení, tuku kehe pē ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko bSiosefa Sāmita, ko e Siʻí, he ʻokú ne maʻu ia ʻo hangē ko Mōsesé.

3 Pea kuo pau ke ke talangofua ki he ngaahi meʻa te u ʻoatu kiate iá, ʻo hangē foki ko aʻĒloné, ke fakahā faivelenga ʻa e ngaahi fekaú mo e ngaahi fakahaá, ʻi he mālohi mo e bmafai ki he siasí.

4 Pea kapau ʻe tataki koe ʻi ha taimi ʻe he Fakafiemālié ke alea pe akonaki, pe ʻi he taimi kotoa pē ʻi hono fai ʻo ha fekau ki he siasí, te ke lava ʻo fai ia.

5 Ka ʻe ʻikai te ke tohi ʻi he founga ʻo e fekau, ka ʻi he fakakaukau poto;

6 Pea ʻoua naʻá ke fekauʻi ia ʻa ia ʻoku ʻulu kiate koé, pea ʻoku ʻulu ki he siasí;

7 He kuó u foaki kiate ia ʻa e ngaahi a ʻo e ngaahi bmeʻa liló pea mo e ngaahi fakahā kuo fakamaʻú, kae ʻoua ke u fili ha tokotaha kehe kiate kinautolu ke fetongi ia.

8 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ke ke ʻalu atu ki he kau aLeimaná ʻo malanga ʻaki ʻeku bongoongoleleí kiate kinautolu; pea ʻe fakatatau ki heʻenau tali ʻa hoʻo ngaahi akonakí ʻa hoʻo tuku ke fokotuʻu hoku siasí ʻi honau lotolotongá, pea te ke maʻu ʻa e ngaahi fakahā, kae ʻoua naʻa tohi ia ʻi he founga ʻo e fekau.

9 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe kuo teʻeki ai ke fakahā, pea ʻoku ʻikai ke ʻiloʻi ʻe ha tangata pe ʻe langa ʻi fē ʻa e akolo ko bSaioné, ka ʻe fakahā atu ia ʻamui. Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe tuʻu ia ʻi he ngaahi ngataʻanga fonua ofi ki he kau Leimaná.

10 ʻE ʻikai te ke ʻalu mei he feituʻú ni kae ʻoua ke ʻosi ʻa e konifelenisí; pea ʻe fili ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá ke pule ki he konifelenisí ʻi he leʻo ʻo e konifelenisí, pea ʻilonga ha meʻa te ne fakahā kiate koé, ke ke tala ia.

11 Pea ko e tahá, ke ke ʻave ʻa ho tokoua, ko Hailame Peisí, pea ke ke fakahā kiate ia ʻo ka mo aka toko ua pē, ʻoku ʻikai ke tupu meiate au ʻa e ngaahi meʻa kuó ne tohi mei he maka ná pea ʻoku bkākaaʻi ia ʻe cSētane;

12 He vakai, kuo ʻikai ke tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi meʻá ni kiate ia, pea ʻe ʻikai foki ke tuʻutuʻuni ha meʻa ki ha niʻihi ʻo e siasi ko ʻení ʻa ia ʻoku fepaki mo e ngaahi fuakava ʻo e siasí.

13 He kuo pau ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo maau, pea ʻi he afelototahaʻaki ʻi he siasí, ʻi he lotu ʻo e tui.

14 Pea te ke tokoni ki hono fakaleleiʻi ʻo e ngaahi meʻá ni kotoa pē, ʻo fakatatau ki he ngaahi fuakava ʻo e siasí, ki muʻa pea toki kamata hoʻo fononga atu ʻi he lotolotonga ʻo e kau Leimaná.

15 Pea ʻe afakahā kiate koe mei he taimi ʻo hoʻo ʻalu atú, kae ʻoua ke hokosia ʻa e taimi ʻo hoʻo foki maí, ʻa e meʻa kuo pau ke ke faí.

16 Pea kuo pau ke ke fakaava ho ngutú ʻi he taimi kotoa pē, ʻo fakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻaki ʻa e leʻo ʻo e fiefia. ʻĒmeni.