Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 57
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 57

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Saione, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 20 Siulai 1831 (History of the Church, 1:189–190). Naʻe fai ʻe he kaumātuʻá ki he fekau ʻa e ʻEikí (vahe 52) ʻo nau fononga mei Ketilani ki Mīsuli mo ha ngaahi meʻa lahi kehekehe naʻe hoko mo ha ngaahi fakafepaki ʻe niʻihi. ʻI he fakakaukau ʻa e Palōfitá ki he tuʻunga ʻo e kau Leimaná mo e māʻulalo ʻa e moʻui fakasivilaisé, moʻui fakalakalaká, mo e lotú ʻi he kakaí fakalūkufuá, naʻá ne pehē ai: “ʻE matala ʻafē ʻa e feituʻu maomaonganoá ʻo hangē ko e losé? ʻE langa hake ʻafē ʻa Saione ʻi hono nāunaú, pea ʻe tuʻu ʻi fē ʻa Ho temipalé, ʻa ia ʻe haʻu ki ai ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí?” (History of the Church, 1:189). Naʻá ne toki maʻu ai ki mui ʻa e fakahā ko ʻení.

1–3, Ko Tauʻatāina, ʻi Mīsuli, ʻa e feituʻu ʻe tuʻu ai ʻa e Kolo ko Saioné mo e temipalé; 4–7, ʻOku fekau ke hanga ʻe he Kāingalotú ʻo fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele pea maʻu honau tofiʻá ʻi he feituʻu ko iá; 8–16, ʻOku fekau kia Sitenei Kilipate ke ne fokotuʻu ha fale koloa, pea hoko ʻa U. W. Felipisi ko e tangata pulusi tohi, pea hoko ʻa ʻŌliva Kautele ko e ʻētita ki he ngaahi tohi ʻe pulusí.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá, ʻa ia kuo mou fakatahataha mai, ʻo fakatatau ki heʻeku ngaahi fekaú, ki he fonuá ni, ʻa ia ko e fonua ko aMīsulí, ʻa ia ko e bfonua kuó u fili mo cfakatapui ke dtānaki mai ki ai ʻa e kau māʻoniʻoní.

2 Ko ia, ko e fonua ʻeni ʻo e talaʻofá, pea ko e apotu ke tuʻu ai ʻa e kolo ko bSaioné.

3 Pea ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá, ko e potó ʻeni ʻo kapau te mou tali ʻa e potó. Vakai, ko e potu ʻoku uí ni ko Tauʻatāiná ko e potu ia ʻi loto mālié; pea ʻoku tuʻu ha potu ki he atemipalé ʻi he feituʻu fakahihifó, ʻi ha konga kelekele ʻa ia ʻoku ʻikai ke mamaʻo mei he fale fakamaauʻangá.

4 Ko ia, ko e potó ke afakatau mai ʻa e kelekelé ni ʻe he kāingalotú pea mo e konga kelekele kotoa pē foki ʻa ia ʻoku tuʻu ʻi he fakahihifó, ʻio ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻoku lele hangatonu atu ʻi he vahaʻa ʻo e bSiú mo e Senitailé;

5 Kae ʻumaʻā foki mo e konga kelekele kotoa pē ʻoku fehokotaki mo e ngaahi toafa musie lahí ʻo fakatatau ki he lava ʻe heʻeku kau ākonga ʻo afakatau ʻa e ngaahi konga kelekelé. Vakai, ko e potó ʻeni, ke nau bmaʻu ia ke hoko ko ha tofiʻa taʻengata.

6 Pea tuku ke tuʻu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipaté ʻi he lakanga kuó u fili ia ki aí, ke tali ʻa e ngaahi paʻangá, ke hoko ko e afakafofonga ki he siasí, ke fakatau ha kelekele ʻi he ngaahi potu fonua takatakai kotoa pē, ʻo fakatatau mo e meʻa ʻoku lava ʻo fai ʻi he māʻoniʻoní, pea mo e meʻa ʻoku tuʻutuʻuni ʻe he potó.

7 Pea tuku ke tuʻu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí ʻi he lakanga kuó u fili ia ki aí, pea bvahevahe ki he kāingalotú ʻa honau tofiʻá, ʻo hangē ko ʻeku fekaú; pea mo kinautolu foki kuó ne fili ke tokoni kiate iá.

8 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fokotuʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipaté ia ʻi he feituʻú ni, pea fokotuʻu ha fale koloa, koeʻuhí ke ne fakatau atu ʻa e ngaahi koloá taʻe ʻi ai ha kākā, koeʻuhí ke ne lava ʻo maʻu ha paʻanga ke fakatau ʻaki ha ngaahi konga kelekele ke tuʻumālie ai ʻa e kāingalotú, pea ke ne maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻe ʻaonga ki he kau ākongá ke fokotuʻu ʻaki ʻa kinautolu ʻi honau tofiʻá.

9 Pea tuku foki ke maʻu ʻe heʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipaté ha laiseni—vakai ko e potó ʻeni, pea ko ia ia ʻe lau ʻení tuku ke mahino kiate ia—koeʻuhí ke ne ʻoatu foki ʻa e ngaahi koloa ki he kakaí, ʻio ʻiate kinautolu te ne loto ki aí ʻa ia ko e kau kalake ʻoku ngāue kiate ia;

10 Pea ʻe pehē ʻene tokonaki ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻaonga ki hoku kakai māʻoniʻoní, koeʻuhí ke lava ʻo malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí kiate kinautolu ʻoku nofo ʻi he afakapoʻulí pea ʻi he feituʻu mo e bmalumalu ʻo e maté.

11 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, tuku ke fokotuʻu ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aUiliami W. Felipisí ʻi he feituʻú ni, pea fokotuʻu ia ko e btangata pulusi tohi maʻá e siasí.

12 Pea vakai, kapau ʻe tali ʻe he māmaní ʻa ʻene ngaahi tohí—vakai ko e potó ʻeni—tuku ke ne maʻu ha meʻa pē te ne lava ʻo maʻu ʻi he māʻoniʻoní, koeʻuhi ke ʻaonga ki he kāingalotú.

13 Pea tuku ke tokoni ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻŌliva Kautelé kiate ia, ʻio ʻo hangē ko ʻeku fekaú, ʻi ha feituʻu pē te u tuʻutuʻuni kiate ia, ke hiki, pea fakatonutonu, pea fili, koeʻuhí ke totonu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi hoku ʻaó, ʻo hangē ko e meʻa ʻe fakamoʻoniʻi ʻe he Laumālié ʻiate iá.

14 Pea ko ia tuku ke fokotuʻu ʻi he fonua ko Saioné ʻa kinautolu kuó u lau ki aí, ʻi he faingamālie vave tahá, fakataha mo honau ngaahi fāmilí, ke fai ʻa e ngaahi meʻa ko iá, ʻio ʻo hangē ko ʻeku leá.

15 Pea ko ʻeni, ko e meʻa ki he tānakí—Tuku ke fai ha ngaahi teuteu ʻe he pīsopé mo e fakafofongá maʻá e ngaahi fāmili ʻa ia kuo fekau ke nau ō mai ki he fonua ní, ʻi he faingamālie vave tahá, pea fokotuʻu ʻa kinautolu ʻi honau tofiʻá.

16 Pea ʻe ʻoatu mo ha toe ngaahi fakahinohino ʻamui ange ki he toenga ʻo e kaumātuʻá mo e kāingalotú foki. ʻE pehē. ʻĒmeni.