Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 53
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 53

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻAlekenoni Sitenei Kilipate, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi Sune 1831 (History of the Church, 1:179–180). Naʻe kole ʻe Sitenei Kilipate pea naʻe fehuʻi ai ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí ʻo kau ki he ngāue ʻa Kilipaté mo hono lakanga ʻi he Siasí.

1–3, Ko e ui mo e lakanga kuo fili ki ai ʻa Sitenei Kilipaté ʻi he Siasí ke fakanofo ia ko ha kaumātuʻa; 4–7, Te ne toe hoko foki ko ha fakafofonga ʻo e pīsopé.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Kilipate, kuó u fanongo ki hoʻo ngaahi lotú; pea kuó ke ui kiate au ke fakahā kiate koe ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá, ʻo kau ki ho uí mo ho afili ʻi he siasí, ʻa ia ko au ko e ʻEikí kuó u langa hake ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosi ko ʻení.

2 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, ʻa ia naʻe akalusefai koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní, ʻoku ou fai ʻa e fekau kiate koe ke ke bliʻaki ʻa e māmaní.

3 Toʻo kiate koe ʻa ʻeku fakanofó, ʻa ia ko e lakanga ʻo e kaumātuʻá, ke malanga ʻaki ʻa e tuí mo e fakatomala mo e afakamolemole ʻo e ngaahi angahalá, ʻo fakatatau ki heʻeku leá, pea mo hono maʻu ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻi he hilifaki ʻo e bnimá;

4 Peá ke hoko foki ko e afakafofonga ki he siasí ni ʻi he feituʻu ʻe tuʻutuʻuni ʻe he pīsopé, ʻo fakatatau ki he ngaahi fekau ʻe ʻoatu ʻamui.

5 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ke ke fai hoʻo fonongá mo ʻeku ongo tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, mo Sitenei Likitoni.

6 Vakai, ko e ngaahi ʻuluaki ouau ʻeni ke ke talí; pea ʻe fakahā ʻa hono toé ʻi ha taimi ʻi he kahaʻú, ʻo fakatatau ki hoʻo ngāue ʻi heʻeku ngoue vainé.

7 Pea ko e tahá, ʻoku ou loto ke ke ʻilo, ʻoku ngata pē ʻiate ia ʻoku akātaki ki he ngataʻangá ʻe fakamoʻuí. ʻE pehē. ʻĒmeni.