Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 106
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 106

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 25 Nōvema 1834 (History of the Church, 2:170–171). ʻOku fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻo fakataumuʻa kia Uāleni A. Kautele, ko e taʻokete ʻo ʻŌliva Kautelé.

1–3, ʻOku ui ʻa Uāleni A. Kautele ke ne hoko ko ha ʻōfisa pule fakalotofonua; 4–5, ʻE ʻikai hoko mai ʻa e Hāʻele ʻAnga Uá ʻo hangē ha kaihaʻa ki he fānau ʻo e māmá; 6–8, ʻOku muimui atu ha ngaahi tāpuaki mahuʻinga ʻi he ngāue faivelenga ʻi he Siasí.

1 Ko hoku lotó ke ui ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uāleni A. Kautelé mo fakanofo ia ko ha taulaʻeiki lahi pule ki hoku siasí, ʻi he fonua ko aFilitamí pea mo e ngaahi potu fonua takatakaí;

2 Pea ke ne malanga ʻaki ʻeku ongoongolelei taʻengatá, pea hiki hake hono leʻó ʻo lea fakatokanga ki he kakaí, ʻo ʻikai ngata ʻi hono feituʻu ʻoʻoná pē, ka ʻi he ngaahi vahefonua ʻoku fehokotaki mo iá;

3 ʻO tuku ʻa hono taimí kotoa ki he lakanga māʻolunga mo toputapu ko ʻení, ʻa ia ʻoku ou faí ni kiate iá, pea afekumi faivelenga ki he bpuleʻanga ʻo e langí pea mo hono māʻoniʻoní, pea ʻe fakalahi ki ai ʻaki ʻa e ngaahi meʻa ʻaonga kotoa pē; he ʻoku taau mo e ctangata ngāué ke ne maʻu ʻene totongí.

4 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku aofi ke hoko ʻa e bhāʻele mai ʻa e ʻEikí, pea ʻokú ne maʻu atu ʻa e māmaní ʻo hangē ko e ckaihaʻa ʻi he poʻulí—

5 Ko ia, nonoʻo homou kongalotó, koeʻuhí ke mou hoko ko e fānau ʻo e amāmá, pea ʻe ʻikai bmaʻu atu ʻa kimoutolu ʻe he ʻaho ko iá ʻo hangē ko ha kaihaʻa.

6 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻe ʻi ai ʻa e fiefia ʻi he langí ʻi he punou hifo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uālení ki hoku tokotoko fakatuʻí, ʻo ne fakamavaheʻi ia mei he ngaahi founga ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá;

7 Ko ia, ʻoku monūʻia ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Uālení, he te u manavaʻofa kiate ia; pea neongo ʻa e ahīkisia ʻo hono lotó, ka te u hiki hake ia ʻo kapau te ne fakavaivaiʻi ia ʻi hoku ʻaó.

8 Pea te u foaki kiate ia ʻa e aʻofa mo e tui pau ʻa ia te ne lava ai ʻo tuʻu; pea kapau te ne hoko atu ai pē ko ha fakamoʻoni alafalalaʻanga mo ha maama ki he siasí, kuó u teuteu ha kalauni moʻona ʻi he ngaahi bnofoʻanga ʻo ʻeku Tamaí. ʻE pehē. ʻĒmeni.