Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 2
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 2

Ko e lea naʻe toʻo mei he ngaahi lea ʻa e ʻāngelo ko Molonaí kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, lolotonga ʻene ʻi he fale ʻo e tamaí ʻa e Palōfitá ʻi Manisesitā, Niu ʻIoke, ʻi he efiafi ʻo e ʻaho 21 Sepitemá 1823 (History of the Church, 1:12). Ko Molonaí ko e fakamuimui taha ia ʻo e kau tangata faʻu hisitōlia hokohoko tokolahi ʻa ia naʻa nau faʻu ʻa e lekooti ko ia ʻoku ʻi he māmaní ʻi he taimí ni ʻo ui ko e Tohi ʻa Molomoná. (Fakafehoanaki mo e Malakai 4:5–6; pehē foki mo e vahe 27:9; 110:13–16; mo e 128:18.)

1, ʻE fakahā mai ʻe ʻIlaisiā ʻa e lakanga fakataulaʻeikí; 2–3, ʻOku tō ʻa e ngaahi talaʻofa ʻo e ngaahi tamaí ʻi he loto ʻo e fānaú.

1 Vakai, te u fakahā kiate kimoutolu ʻa e Lakanga Fakataulaʻeikí, ʻi he nima ʻo aʻIlaisiā ko e palōfitá, ki muʻa ʻoku teʻeki ai ke hoko ʻa e fuʻu ʻaho blahi mo fakamanavahē ʻo e ʻEikí.

2 Pea te ane tō ʻi he loto ʻo e fānaú ʻa e ngaahi btalaʻofa naʻe fai ki he ngaahi tamaí, pea ʻe liliu ʻa e loto ʻo e fānaú ki heʻenau ngaahi tamaí.

3 Ka ne ʻikai ke pehē ia, ʻe fakaʻauha ʻo ʻosiʻosingamālie ʻa e māmaní kotoa ʻi heʻene hāʻele maí.