Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 133
kimuʻa hoko

Vahe 133

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 3 Nōvema 1831 (History of the Church, 1:229–234). Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻi heʻene fai ʻa e talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení, ʻo pehē, “Naʻe lahi ʻaupito ha ngaahi meʻa ʻi he taimi ko ʻení ʻa ia naʻe holi ʻa e Kaumātuʻá ke nau ʻilo ʻo kau ki hono malanga ʻaki ʻo e Ongoongoleleí ki he kakai ʻo e māmaní, pea fekauʻaki mo e tānakí; pea koeʻuhí ke nau ʻaʻeva ʻi he maama moʻoní, pea akonekina ʻa kinautolu mei ʻolunga, ko ia ʻi he ʻaho 3 Nōvema 1831, naʻá ku fehuʻi ki he ʻEikí peá u maʻu mai ai ʻa e fakahā mahuʻinga ko ʻení” (History of the Church, 1:229). Naʻe ʻuluaki tānaki mai ʻa e fakahā ko ʻení ki he tohi ʻo e Tokāteline mo e Ngaahi Fuakavá ko ha fakalahi pē ki he tohí pea naʻe toki vaheʻi pē ki mui hono fika ʻi he ngaahi vahé.

1–6, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau teuteu ki he Hāʻele ʻAnga Uá; 7–16; ʻOku fekau ki he kakai kotoa pē ke nau hola mei Pāpilone, pea haʻu ki Saione, mo teuteu ki he fuʻu ʻaho lahi ʻo e ʻEikí; 17–35, Te ne tuʻuʻi he Moʻunga Saioné, pea hoko ʻa e ngaahi konitinēnití ko e fonua pē taha, pea ʻe foki mai ʻa e ngaahi faʻahinga ʻe hongofulu ʻo ʻIsileli naʻe molé; 36–40, Naʻe fakafoki mai ʻa e ongoongoleleí ʻia Siosefa Sāmita ke malanga ʻaki ki he māmaní kotoa; 41–51, ʻE hāʻele hifo ʻa e ʻEikí ke sāuni ki he kau fai angahalá; 52–56, ʻE hoko ia ko e taʻu ʻo e huhuʻí; 57–74, ʻE ʻoatu ʻa e ongoongoleleí ke fakahaofi ʻa e Kau Māʻoniʻoní pea ki hono fakaʻauha ʻo e kau fai angahalá.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá, pea fanongo ki he folofola ʻa e ʻEikí ʻo kau kiate kimoutolu—

2 ʻA e ʻEikí ko ia ʻe ahāʻele fakafokifā mai ki hono temipalé; ʻa e ʻEikí ko ia ʻe hāʻele hifo ki he māmaní mo e malaʻia ke fai bfakamaau; ʻio, ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻa ia ʻoku nau fakangaloʻi ʻa e ʻOtuá, pea ki he kau taʻe anga faka-ʻOtua kotoa pē ʻiate kimoutolú.

3 He te ne afakahā hono toʻukupu māʻoniʻoní ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē, pea ʻe mamata ʻa e ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo e māmaní ki he bfakamoʻui ʻa honau ʻOtuá.

4 Ko ia, mou teuteu, mou teuteu; ʻa kimoutolu ko hoku kakaí; fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu; mou kātoa fakataha, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo hoku siasí, ki he fonua ko Saioné, ʻa kimoutolu kotoa pē ʻa ia kuo ʻikai ke fekauʻi ke mou tatalí.

5 Mou ʻalu atu mei aPāpilone. Ke bmaʻa ʻa kimoutolu ʻoku fua ʻa e ngaahi ipu ʻa e ʻEikí.

6 Ui hoʻomou ngaahi fakataha molumalú, pea faʻa afealēleaʻaki ʻiate kimoutolu. Pea tuku ke ui ʻa e tangata kotoa pē ki he huafa ʻo e ʻEikí.

7 ʻIo, ko e moʻoni ʻoku ou toe pehē kiate kimoutolu, kuo hokosia ʻa e taimi ʻa ia ʻoku ʻoatu ai ʻa e leʻo ʻo e ʻEikí kiate kimoutolu: Ke mou ʻalu atu mei Pāpilone; ke mou akātoa fakataha mai mei he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻangá, mei he ngaahi bmatangi ʻe faá, mei he ngataʻanga ʻe taha ʻo e langí ki he ngataʻanga ʻe tahá.

8 aFekauʻi atu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí ki he ngaahi puleʻanga ʻoku mamaʻó; ki he ngaahi bmotu ʻo e tahí; fekauʻi atu ha niʻihi ki he ngaahi fonua mulí; ui atu ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē, ʻo fuofua fai ki he kau cSenitailé, pea toki fai ki he kau dSiú.

9 Pea vakai, pea ʻiloange, ʻe hoko ʻeni ko ʻenau kalangá, pea ko e leʻo ʻo e ʻEikí ki he kakai kotoa pē: Ke mou ʻalu atu ki he fonua ko Saioné, koeʻuhí ke fakalahi ki he ngaahi ngataʻanga fonua ʻo hoku kakaí, pea ke lava ke fakamālohi ʻa hono ngaahi asiteikí, pea ke lava ke mafola atu ʻa bSaione ki he ngaahi potu fonua takatakaí.

10 ʻIo, tuku ke ongo atu ʻa e kalangá ʻi he lotolotongaʻo e kakai kotoa pē: ʻĀ hake pea tuʻu hake, pea ʻalu atu ke fakafetaulaki ki he aTangata Taʻané; vakai pea ʻiloange, ʻoku haʻu ʻa e Tangata Taʻané; mou ʻalu atu ke fakafetaulaki kiate ia. Mou teuteuʻi ʻa kimoutolu ki he fuʻu ʻaho blahi ʻo e ʻEikí.

11 Ko ia, ke mou aleʻo, he ʻoku ʻikai te mou bʻilo ʻa e ʻahó pe ko e houá.

12 Ko ia, tuku ʻa kinautolu ʻoku ʻi he alotolotonga ʻo e kau Senitailé ke nau hola ki bSaione.

13 Pea tuku ʻa kinautolu ʻoku kau ki aSiutá ke nau hola ki bSelūsalema, ki he ngaahi cmoʻunga ʻo e dfale ʻo e ʻEikí.

14 Mou ʻalu atu mei he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻangá, ʻio mei Pāpilone, mei he lotolotonga ʻo e fai angahalá, ʻa ia ko e Pāpilone fakalaumālié.

15 Ka ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí, ke ʻoua naʻa fai hoʻomou feholakí ʻi he afakatoʻotoʻo, kae tuku ke teuteu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki muʻa ʻiate kimoutolu; pea ko ia ia ʻokú ne ʻalú, tuku ke bʻoua naʻá ne sio ki mui, telia naʻa hoko atu kiate ia ʻa e fakaʻauha fakafokifā.

16 Tokanga pea fanongo mai, ʻa kimoutolu ʻa e kakai ʻo e māmaní. aFanongo fakataha ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, pea fanongo ki he leʻo ʻo e ʻEikí; he ʻokú ne ui atu ki he kakai kotoa pē, pea ʻokú ne fekauʻi ʻa e kakai kotoa pē ʻi he feituʻu kotoa pē ke bfakatomala.

17 He vakai, kuo afekauʻi atu ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ʻa e ʻāngelo ʻoku kalanga ʻi he loto langí, ʻo pehē: Mou teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí, pea bfakatonutonu ʻa hono ngaahi hāʻeleʻangá, he ʻoku ofi mai ʻa e houa ʻo ʻene chāʻele maí—

18 ʻO ka tuʻu ʻa e aLamí ʻi he funga ʻo e bMoʻunga ko Saioné, pea ʻe ʻiate ia ʻa e toko ctaha kilu fā mano fā afe, kuo tohi ʻa e huafa ʻo ʻene Tamaí ʻi honau foʻi laʻé.

19 Ko ia, mou teuteu ki he ahāʻele mai ʻa e bTangata Taʻané; mou ʻalu, mou ʻalu atu ke fakafetaulaki kiate ia.

20 He vakai, te ne atuʻu ʻi he funga moʻunga ʻo e ʻŌlivé, pea ʻi he funga ʻo e tahi lahí, ʻio ʻa e fuʻu moana lahí, pea ʻi he ngaahi motu ʻo e tahí, peaʻi he fonua ko Saioné.

21 Pea te ne afakaongo atu ʻa hono leʻó mei bSaione, pea te ne folofola mei Selūsalema, pea ʻe ongona ʻa hono leʻó ʻi he lotolotonga ʻo e kakai kotoa pē;

22 Pea ko e leʻo ia ʻe hangē ko e aleʻo ʻo e ngaahi vai lahi, pea hangē ko e leʻo ʻo e bmana lahi, ʻa ia ʻe choloki hifo ʻa e ngaahi moʻungá, pea he ʻikai ke ʻiloa ʻa e ngaahi teleʻá.

23 Te ne fekau ki he fuʻu moaná, pea ʻe tekeʻi fakaholomui atu ia ki he ngaahi fonua fakatokelaú, pea ʻe hoko ʻa e ngaahi amotú koe fonua pē ʻe taha;

24 Pea ko e fonua ko aSelūsalemá pea mo e fonua ko Saioné, ʻe fakafoki atu ki hona tuʻunga ʻonauá, pea ʻe tatau ʻa e māmaní mo hono anga ʻi he ngaahi ʻaho ʻi he teʻeki ai ke bvahevahe iá.

25 Pea ko e ʻEikí, ʻio ʻa e Fakamoʻuí, te ne tuʻu ʻi he lotolotonga ʻo hono kakaí, pea apule ki he kakano kotoa pē.

26 Pea ko kinautolu ʻoku ʻi he ngaahi fonua ʻi he atokelaú ʻe manatuʻi ʻa kinautolu ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí; pea ʻe fanongo ʻa honau kau palōfitá ki hono leʻó, pea ʻe ʻikai te nau toe taʻofi ʻa kinautolu; pea te nau taaʻi ʻa e ngaahi maká, pea ʻe tafe hifo ʻa e ʻaisí ʻi honau ʻaó.

27 Pea ʻe fokotuʻu hake ha fuʻu ahala lahi ʻi he lotolotonga ʻo e fuʻu moaná.

28 ʻE hoko ʻa honau ngaahi filí ko e meʻa te nau pō.

29 Pea ʻe tupu hake ʻi he ngaahi toafa amamaté ha ngaahi ano ʻo e vai moʻui; pea ko e kelekele pakupakú ʻe ʻikai toe hoko ko e fonua ʻoku fie maʻu vai.

30 Pea te nau ʻomai ʻenau ngaahi koloa mahuʻingá ki he fānau ʻa aʻIfalemí, ko ʻeku kau tamaioʻeikí.

31 Pea ʻe tetetete ʻa e ngaahi ngataʻanga ʻo e ngaahi amoʻunga taʻengatá ʻi honau ʻaó.

32 Pea te nau fakatōmapeʻe hifo ʻi ai pea ʻe hilifaki ki honau ʻulú ʻa e kalauni ʻo e nāunau, ʻio ʻi Saione, ʻi he nima ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻEikí, ʻio ʻa e fānau ʻa ʻIfalemí.

33 Pea te nau fonu ʻi he ngaahi ahiva ʻo e fiefia taʻengata.

34 Vakai, ko e tāpuaki ʻeni ʻa e ʻOtua taʻengatá ki he ngaahi afaʻahinga ʻo ʻIsilelí, pea ko e tāpuaki lelei ange ki he ʻulu ʻo bʻIfalemí mo hono ngaahi kāingá.

35 Pea mo kinautolu foki ʻo e faʻahinga ʻo aSiutá, hili ʻenau mamahiʻiá, ʻe fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu ʻi he bmāʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻo e ʻEikí, ke nau nofo ʻi hono ʻaó ʻi he ʻaho mo e pō ʻo taʻengata pea taʻengata.

36 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ko e meʻa ʻe lava ai ʻo ʻiloa ʻa e ngaahi meʻá ni ʻi homou lotolotongá, ʻe kakai ʻo māmani, kuó u fekauʻi atu ai ʻa ʻeku aʻāngelo ʻokú ne puna ʻi he loto langí, kuo ʻiate ia ʻa e bongoongolelei taʻengatá, ʻa ia kuó ne hā mai ki ha niʻihi mo foaki ia ki he tangatá, ʻa ia te ne hā mai ki he tokolahi ʻoku nofo ʻi he māmani.

37 Pea ʻe amalanga ʻaki ʻa e bongoongoleleí ni ki he puleʻanga ckotoa pē, mo e faʻahinga, mo e lea, mo e kakai.

38 Pea ʻe ʻalu atu ʻa e kau tamaioʻeiki ʻa e ʻOtuá, ʻo pehē ʻaki ʻa e leʻo-lahi: Manavahē ki he ʻOtuá pea ʻoatu ʻa e fakafetaʻi kiate ia, he kuo hokosia ʻa e houa ʻo ʻene fakamāú;

39 Pea a kiate ia ʻa ia naʻá ne ngaohi ʻa e langí, pea mo e māmaní, pea mo e tahí, pea mo e ngaahi matavai ʻo e ngaahi vaí—

40 Pea ui ki he huafa ʻo e ʻEikí ʻi he ʻaho mo e pō, ʻo pehē: Taumaiā ke ke afakaava ʻa e ngaahi langí, koeʻuhí ke ke hāʻele hifo, koeʻuhi ke tafe hifo ʻa e ngaahi moʻungá ʻi ho ʻaó.

41 Pea ʻe tali ia ʻi honau ʻulú; he ʻe hangē ko e ulo ʻo e afi vela ʻa e ʻao ʻo e ʻEikí, pea hangē ko e afi ʻoku ngaohi ʻa e ngaahi vaí ke alilí.

42 ʻE ʻEiki, ke ke hāʻele hifo ke fakahā ho huafá ki ho ngaahi filí, pea ʻe tetetete ʻa e ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻi ho ʻaó—

43 ʻO ka ke ka fai ʻa e ngaahi meʻa fakamanavahē, ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai te nau ʻamanaki ki ai;

44 ʻIo, ʻo ka ke ka hāʻele hifo, pea tafe hifo ʻa e ngaahi moʻungá ʻi ho ʻaó, te ke afetaulaki mo ia ʻa ia ʻoku fiefia mo fai ʻa e ngaahi ngāue ʻo e māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku manatuʻi koe ʻi ho ngaahi halá.

45 He ko e talu mei he kamataʻanga ʻo e māmaní mo e ʻikai ke fanongo ʻe he tangatá pe ongoʻi ʻe ha telinga, pe mamata ki ai ha mata, ka ko koe pē, ʻe ʻOtua, ki he ngaahi fuʻu meʻa lalahi kuó ke ateuteu maʻana ʻa ia ʻoku btatali kiate koé.

46 Pea ʻe lea ʻo pehē: aKo hai ʻeni ʻoku bʻalu hifo mei he ʻOtuá ʻi he langí mo e kofu kuo fakalanú; ʻio, mei he ngaahi potu ʻa ia ʻoku taʻeʻiloá, kuo kofu ʻaki ʻa hono ngaahi kofu fakaʻofoʻofa faú, ʻokú ne hāʻele ʻi hono lahi fau ʻo hono māfimafí?

47 Pea te ne pehē: Ko au ia ʻa ia ʻoku lea ʻi he māʻoniʻoní, ʻa ia ʻoku māfimafi ke fakamoʻuí.

48 Pea ʻe akulokula ʻa e kofu ʻo e ʻEikí, pea ʻe tatau hono ngaahi kofú mo ia ʻoku molomoloki ʻa e tataʻoʻanga uainé.

49 Pea ʻe lahi pehē fau ʻa e nāunau ʻo hono ʻaó ʻe fufuuʻi ai ʻe he alaʻaá ʻa hono matá koeʻuhi ko ʻene mā, pea ʻe taʻofi ʻe he māhiná ʻa ʻene uló, pea ʻe laku hifo ʻa e ngaahi fetuʻú mei honau ngaahi tuʻungá.

50 Pea ʻe ongo atu ʻa hono leʻó ʻo pehē: Kuó u amolomoloki toko taha pē ʻa e tataʻoʻanga uainé, pea kuó u ʻomi ʻa e fakamāú ki he kakai kotoa pē; pea naʻe ʻikai ʻiate au ha tokotaha;

51 Pea kuó u molomoloki hifo ʻa kinautolu ʻi hoku lilí, peá u malamalaki ʻa kinautolu ʻi heʻeku ʻitá, pea kuo apani honau totó ʻi hoku kofú, mo fakalanu ʻa hoku kofú kotoa; he ko e ʻaho ʻeni ʻo e sāuni ʻa ia naʻe ʻi hoku lotó.

52 Pea ko ʻeni kuo hokosia ʻa e taʻu ʻo hoku kakai kuo huhuʻí; pea te nau lau ki he loto-manavaʻofa ʻa honau ʻEikí, pea mo e meʻa kotoa pē kuó ne foaki kiate kinautolú, ʻo fakatatau ki heʻene angaleleí, pea fakatatau ki hono loto-manavaʻofá, ʻo taʻengata pea taʻengata.

53 Naʻá ne mamahiʻia ʻi heʻenau ngaahi afaingataʻaʻia kotoa pē. Pea naʻe fakahaofi ʻa kinautolu ʻe he ʻāngelo ʻo hono ʻaó; pea ʻi heʻene bʻofá, mo ʻene ʻaloʻofá, naʻá ne chuhuʻi ʻa kinautolu, mo poupouʻi hake ʻa kinautolu, mo fua ʻa kinautolu ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻi muʻá;

54 ʻIo, mo aʻĪnoke foki pea mo kinautolu naʻe ʻiate iá; ʻa e kau palōfita ʻa ia naʻe ʻi muʻa ʻiate iá; kae ʻumaʻā ʻa bNoa, mo kinautolu naʻe ʻi muʻa ʻiate iá; mo cMōsese foki, mo kinautolu naʻe ʻi muʻa ʻiate iá;

55 Pea meia Mōsese kia ʻIlaisiā, pea meia ʻIlaisiā kia Sione, ʻa ia naʻa nau ʻia Kalaisi ʻi heʻene atoetuʻú, pea mo e kau ʻapōsetolo māʻoniʻoní, fakataha mo ʻĒpalahame, ʻAisake, mo Sēkope, te nau ʻi he ʻao ʻo e Lamí.

56 Pea ʻe afakaava ʻa e ngaahi btanuʻanga ʻo e kau cmāʻoniʻoní; pea te nau ʻalu atu ʻo tuʻu ʻi he dtoʻukupu toʻomataʻu ʻo e Lamí, ʻo ka ne ka tuʻu ʻi he eMoʻunga ko Saioné, pea ʻi he kolo māʻoniʻoní, ʻa e fSelūsalema Foʻoú; pea te nau hiva ʻaki ʻa e ghiva ʻo e hLamí, ʻi he ʻaho mo e pō ʻo taʻengata pea taʻengata.

57 Pea koeʻuhi ko e ʻuhinga ko ʻení, ke lava ʻo ngaohi ʻa e tangatá ke nau ʻinasi ʻi he ngaahi anāunau ʻa ia naʻe ʻai ke fakahaá, ko ia naʻe ʻoatu ai ʻe he ʻEikí ʻa hono kakato ʻo ʻene bongoongoleleí, ʻa ʻene fuakava taʻengatá, ʻi he lea mahinongofua mo faingofua—

58 Ke teuteuʻi ʻa e vaivaí ki he ngaahi meʻa ʻe hoko mai ki he māmaní, pea ki he fekau ʻa e ʻEikí ʻi he ʻaho ʻe veuveuki ai ʻe he kau avaivaí ʻa e kau potó, pea hoko ʻa e bīkí ko ha puleʻanga mālohi, pea ʻe ngaohi ʻe he toko c ke feholaki ʻa honau ngaahi toko mano.

59 Pea ʻe ahaha ʻe he ʻEikí ʻa e ngaahi puleʻangá ʻaki ʻa e mālohi ʻo hono Laumālié ʻo fakafou ʻi he ngaahi meʻa vaivai ʻo e māmaní.

60 Pea koeʻuhi ko e ʻuhinga ko ʻeni naʻe foaki mai ai ʻa e ngaahi fekaú ni; naʻe fekau ke taʻofi ia mei he māmaní ʻi he ʻaho naʻe foaki ai iá, ka ʻoku totonu ke aʻoatu ia he taimí ni ki he kakano bkotoa pē—

61 Pea ke fai ʻeni ʻo fakatatau ki he fakakaukau mo e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻa ia ʻokú ne pule ki he kakano kotoa pē.

62 Pea ʻe foaki ʻa e amoʻui taʻengatá kiate ia ʻoku bfakatomala mo cfakamāʻoniʻoniʻi ia ʻi he ʻao ʻo e Eikí.

63 Pea ʻe fakahoko kiate kinautolu ʻoku ʻikai atokanga ki he leʻo ʻo e ʻEikí ʻa e meʻa naʻe tohi ʻe he palōfita ko Mōsesé, ʻe bmotuhi atu ʻa kinautolu mei he lotolotonga ʻo e kakaí.

64 Kae ʻumaʻā foki mo e meʻa naʻe tohi ʻe he palōfita ko aMalakaí: He vakai, ʻoku haʻu ʻa e bʻaho ʻa ia ʻe cvela ʻo hangē ko e ngotoʻumú, pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku pōlepolé, ʻio, mo kinautolu kotoa pē ʻoku fai angahalá; te nau hangē ko e veve; pea ʻoku haʻu ʻa e ʻaho ʻe tutu ʻo ʻosi ʻa kinautolu, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e ngaahi kau taú, pea ʻe ʻikai toe ai hanau aka pe vaʻa.

65 Ko ia, ʻe hoko ʻeni ko e tali ʻa e ʻEikí kiate kinautolú:

66 ʻI he ʻaho ʻa ia naʻá ku haʻu ai ki hoku kakai ʻoʻokú, naʻe ʻikai ha tangata ʻiate kimoutolu ʻe atali au, pea naʻe tuli ʻa kimoutolu ke mamaʻo.

67 ʻI heʻeku toe ui atú naʻe ʻikai hamou tokotaha ʻe tali mai; ka naʻe ʻikai ke momoʻi fakanounouʻi ʻa hoku animá ʻo ʻikai te u lava ke huhuʻi, pe ko hoku bmālohi ke fakahaofí.

68 Vakai, ʻi heʻeku valokí ʻoku ou afakamōmoa ʻa e tahí. ʻOku ou liliu ʻa e ngaahi vaitafé ko e feituʻu maomaonganoa; pea ʻoku namu-hāhā ʻa honau fanga iká, pea mate ʻi he fieinua.

69 ʻOku ou fakakofu ʻa e ngaahi langí ʻaki ʻa e fakapoʻulí, peá u ngaohi ʻa e tauangaʻá ko honau ʻufiʻufí.

70 Pea te mou maʻu aʻeni mei hoku nimá—te mou tokoto hifo ʻi he loto-mamahi.

71 Vakai, pea ʻiloange, ʻoku ʻikai ha niʻihi ke fakahaofi ʻa kimoutolu; he naʻe ʻikai te mou talangofua ki hoku leʻó ʻi heʻeku ui atu kiate kimoutolu mei he ngaahi langí; naʻe ʻikai te mou tui ki heʻeku kau tamaioʻeikí, pea ʻi he afekauʻi atu ʻa kinautolu kiate kimoutolú naʻe ʻikai te mou tali ʻa kinautolu.

72 Ko ia, naʻa nau afakamaʻu ʻa e fakamoʻoní mo haʻihaʻi fakataha ʻa e fonó, pea naʻe tukuange ʻa kimoutolu ki he fakapoʻulí.

73 ʻE ʻalu atu ʻa kinautolú ni ki he fakapoʻuli ʻi tuʻa, ʻa ia ʻoku ʻi ai ʻa e atangi, mo e tangilāulau, mo e fengaiʻitaki ʻo e nifó.

74 Vakai kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá. ʻĒmeni.