Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 91
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 91

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 9 Māʻasi 1833 (History of the Church, 1:331–332). Ko e taimi ko ʻení naʻe femoʻuekina ai ʻa e Palōfitá ʻi hono liliu ʻo e Fuakava Motuʻá. ʻI heʻene aʻu mai ki he konga ko ia ʻo e ngaahi tohi fakakuongamuʻa ko ʻení ʻa ia naʻe ui ko e ʻApokelefá, naʻá ne fehuʻi ai ki he ʻEikí peá ne maʻu ai ʻa e fakahinohino ko ʻení.

1–3, ʻOku liliu totonu ha konga lahi ʻo e ʻApokelefá ka ʻoku ʻi ai hono ngaahi konga lahi naʻe toki tānaki mai ki mui ʻi he nima ʻo e kau tangata ʻa ia ʻoku ʻikai totonu, 4–6, ʻOku ʻaonga ia kiate kinautolu ʻoku fakamāmaʻi ʻe he Laumālié.

1 Ko e moʻoni, ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate kimoutolu ʻo kau ki he aʻApokelefá—ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa lahi ʻoku tuʻu ai ʻa ia ʻoku moʻoni, pea kuo liliu totonu meimei hono kotoa;

2 ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa lahi ʻoku tuʻu ʻi ai ʻa ia ʻoku ʻikai moʻoni, ʻa ia ko e ngaahi meʻa kuo tānaki ki ai ʻe he nima ʻo e kau tangata.

3 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻikai ʻaonga ke liliu ʻa e ʻApokelefā.

4 Ko ia, ʻilonga ia ʻe lau aí, tuku ke amahino kiate ia, he ʻoku fakahā ʻe he Laumālié ʻa e moʻoní;

5 Pea ko ia ia ʻoku fakamāmaʻi ʻe he aLaumālié, te ne maʻu ha meʻa ʻaonga mei ai;

6 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai te ne maʻu ʻi he Laumālié, ʻe ʻikai ʻaonga ia kiate ia. Ko ia ʻoku ʻikai ʻaonga ke liliu ia. ʻĒmeni.