Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 46
kimuʻa hoko

Vahe 46

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 8 Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:163–165). ʻI he taimi ko ʻeni ʻo e kei tupu hake ʻa e Siasí, naʻe teʻeki ke fokotuʻu ha founga maau ki hono tataki ʻo e ngaahi houalotu ʻa e Siasí. Ka neongo iá, ne anga-maheni ʻaki hono tali ʻo e kāingalotu mo e kau fie-fanongo moʻoní pē ki he ngaahi houalotu sākalamēnití mo e ngaahi fakatahaʻanga kehe ʻa e Siasí. ʻOku fakahā mai ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí ki hono puleʻi mo hono tataki ʻo e ngaahi fakatahá.

1–2, Kuo pau ke tataki ʻe he kaumātuʻá ʻa e ngaahi fakatahá ʻo fakatatau ki he fakahinohino ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní; 3–6, ʻOku totonu ke ʻoua naʻa taʻofi ʻa e kau fekumi fakamātoato ki he moʻoní mei he ngaahi houalotu sākalamēnití; 7–12, Kole ki he ʻOtua pea fekumi ki he ngaahi meʻa-foaki ʻo e Laumālié; 13–26, ʻOku fai mai hano fakamatalaʻi ʻo ha niʻihi ʻo e ngaahi meʻa-foaki ko ʻení; 27–33, ʻOku foaki ki he kau takimuʻa ʻo e Siasí ʻa e mālohi ke nau ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa-foaki ʻo e Laumālié.

1 Tokanga mai, ʻa kimoutolu, ʻa e kakai ʻo hoku siasí; he ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu naʻe lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni kiate kimoutolu koeʻuhí ke aʻaonga kiate kimoutolu pea mou poto ai.

2 Ka neongo ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia kuo tohí, kuo tuku maʻu ai pē ia ki he akaumātuʻa ʻo hoku siasí talu ai pē mei he kamataʻangá, pea ʻe fai atu ai pē, ke nau btataki ʻa e ngaahi fakataha kotoa pē ʻo fakatatau ki he tuʻutuʻuni mo hono fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní.

3 Ka neongo iá ʻoku fekauʻi ʻa kimoutolu ke ʻoua naʻa mou akapusi ha taha mei hoʻomou ngaahi fakatahá, ʻa ia ʻoku fai ʻi he ʻao ʻo e māmaní.

4 ʻOku fekau foki kiate kimoutolu ke ʻoua naʻa mou kapusi ki tuʻa mei hoʻomou ngaahi houalotu sākalamēnití ha taha ʻoku kau ki he asiasí; ka neongo iá, kapau kuo fai angahala ʻe ha taha, bʻoua naʻá ne kai mo inu kae ʻoua ke ne fai ha fakalelei.

5 Pea ko e tahá ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoua naʻa mou kapusi ha taha mei hoʻomou ngaahi houalotu sākalamēnití ʻa ia ʻoku nau fekumi fakamātoato ki he puleʻangá—ʻoku ou lea ʻaki ʻeni ʻo kau kiate kinautolu ʻoku ʻikai ke kau ki he siasí.

6 Pea ʻoku ou toe lea kiate kimoutolu ʻo fekauʻaki mo hoʻomou ngaahi fakataha afakamaʻu ʻo e kau uluí, kapau ʻe ʻi ai ha niʻihi ʻoku ʻikai ʻo e siasí, ʻa ia ʻoku fekumi fakamātoato ki he puleʻangá, ʻoua naʻa mou kapusi ʻa kinautolu ki tuʻa.

7 Ka ʻoku fekauʻi ʻa kimoutolu ʻi he meʻa kotoa pē ke akole ki he ʻOtuá, ʻa ia ʻokú ne foaki ʻo lahí; pea ko e meʻa ko ia ʻe fakamoʻoniʻi kiate kimoutolu ʻe he Laumālié ʻoku ou loto foki ke mou fai ia ʻi he bmāʻoniʻoni kakato ʻo e lotó, ʻo ʻaʻeva ʻi he angatonu ʻi hoku ʻaó, pea cfakakaukau ki he ikuʻanga ʻo homou fakamoʻuí, pea fai ʻa e meʻa kotoa pē ʻi he lotu mo e dfakafetaʻi, koeʻuhí ke ʻoua naʻa ekākaaʻi ʻa kimoutolu ʻe ha ngaahi laumālie ʻuli, pe ko e ngaahi tokāteline ʻa e kau ftēvoló, pe ko e ngaahi gfekau ʻa e tangatá; he ʻoku tupu ʻa e niʻihi mei he tangatá, pea mo e niʻihi mei he kau tēvoló.

8 Ko ia, mou tokanga telia naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu; pea mou akumi fakamātoato ki he ngaahi meʻa-foaki lelei tahá koeʻuhí ke ʻoua naʻa kākaaʻi ʻa kimoutolu, ʻo manatuʻi maʻu ai pē hono ʻuhinga ʻoku foaki mai ai iá;

9 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku foaki mai iá ke ʻaonga kiate kinautolu ʻoku ʻofa kiate au mo tauhi ʻeku ngaahi fekaú kotoa pē, pea mo ia ʻoku feinga ke fai peheé; koeʻuhí ke ʻaonga ki he kakai kotoa pē ʻoku fekumi pe kole kiate aú, ʻa ia ʻoku nau kole kae ʻikai koeʻuhí ke maʻu ha afakaʻilonga ke nau bfakaʻosi ia ʻi heʻenau ngaahi holi fakakakanó.

10 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou loto ke mou manatuʻi maʻu ai pē, pea tauhi maʻu ai pē ʻi homou aʻatamaí pe ko e hā ʻa e ngaahi bmeʻa-foaki ko iá, ʻa ia ʻoku foaki ki he siasí.

11 He ʻoku ʻikai ke foaki ʻa e meʻa-foaki kotoa pē ki he tangata akotoa pē; he ʻoku lahi ʻa e ngaahi meʻa-foakí, pea ʻoku foaki ha meʻa-foaki ki he tangata taki taha ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá.

12 ʻOku foaki ki he niʻihi ʻa e meʻa-foaki ʻe taha, pea ki he niʻihi ʻa e meʻa-foaki kehe, koeʻuhí ke ʻaonga ia ki he kakai kotoa pē.

13 ʻOku foaki ki he niʻihi ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní ke nau aʻiloʻi ko Sīsū Kalaisí ko e ʻAlo ia ʻo e ʻOtuá, pea naʻe kalusefai ia koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní.

14 ʻOku foaki ki he niʻihi kehe ke nau atui ki heʻenau ngaahi leá, koeʻuhí ke nau lava foki ʻo maʻu ʻa e moʻui taʻengatá ʻo kapau te nau fai atu ai pē ʻi he faivelengá.

15 Pea ko e tahá, ʻoku foaki ki he niʻihi ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi afaikehekehe ʻi he pulé, ʻo hangē ko ia ʻe fakafiemālie ki he ʻEiki pē ko iá, ʻo fakatatau ki he finangalo ʻo e ʻEikí, ʻo fakafeʻungaʻi ʻene ngaahi ʻaloʻofá ʻo fakatatau ki he ngaahi tuʻunga kehekehe ʻo e fānau ʻa e tangatá.

16 Pea ko e tahá, ʻoku foaki ki he niʻihi ʻi he Laumālie Māʻoniʻoní ke ʻiloʻi ʻa e ngaahi faikehekehe ʻo e ngaahi ngāué pe ʻoku tupu ia mei he ʻOtuá, koeʻuhí ke foaki ʻa e ngaahi fakahā ʻa e Laumālié ki he tangata taki taha ke ʻaonga kiate ia.

17 Pea ko e tahá, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku foaki ki he niʻihi ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá ʻa e lea ʻo e apotó.

18 ʻOku foaki ki he tokotaha kehe ʻa e lea ʻo e aʻiló, koeʻuhí ke lava ʻo akoʻi ʻa e tangata kotoa pē ke poto pea maʻu ʻa e ʻiló.

19 Pea ko e tahá, ʻoku foaki ki he niʻihi ke nau maʻu ʻa e tui ke afakamoʻui ʻa kinautolú;

20 Pea ʻoku foaki ki he niʻihi kehe ke nau maʻu ʻa e tui ke afakamoʻui.

21 Pea ko e tahá, ʻoku foaki ki he niʻihi ke fai ʻa e ngaahi amana;

22 Pea ʻoku foaki ki he niʻihi kehe ke nau akikite;

23 Pea ki he niʻihi kehe ʻa hono aʻiloʻi ʻo e ngaahi laumālié.

24 Pea ko e tahá, ʻoku foaki ki he niʻihi ke lea ʻi he ngaahi alea kehekehé;

25 Pea ʻoku foaki ki he tokotaha kehe hono fakamatalaʻi ʻo e ngaahi lea kehekehé.

26 Pea ʻoku tupu ʻa e ngaahi ameʻa-foakí ni kotoa pē mei he ʻOtuá, koeʻuhí ke ʻaonga ki he bfānau ʻa e ʻOtuá.

27 Pea ki he apīsope ʻo e siasí pea kiate kinautolu ʻe fili mo fakanofo ʻe he ʻOtuá ke leʻohi ʻa e siasí pea hoko ko e kaumātuʻa ki he siasí, ʻe foaki kiate kinautolu ke bʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa-foaki ko iá kotoa pē telia naʻa ʻi ai ha niʻihi ʻiate kimoutolu ʻe lau ʻoku nau maʻu ka ʻoku ʻikai te nau maʻu mei he ʻOtuá.

28 Pea ʻe hoko ʻo pehē ko ia te ne kole ʻi he aLaumālié te ne maʻu ʻi he Laumālié;

29 Koeʻuhi ke foaki ki he niʻihi ke nau maʻu ʻa e ngaahi meʻa-foaki ko iá kotoa pē, koeʻuhí ke ʻi ai ha ʻulu koeʻuhi ke ʻaonga ki he kāingalotú kotoa pē.

30 Ko ia ia ʻokú ne akole ʻi he bLaumālié, ʻokú ne kole ʻo fakatatau ki he cfinangalo ʻo e ʻOtuá; ko ia ʻoku fai ʻo hangē ko ʻene kolé.

31 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku totonu ke fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he huafa ʻo Kalaisí, ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku mou fai ʻi he Laumālié;

32 Pea ʻoku totonu ke mou ʻoatu ʻa e afakafetaʻi ki he ʻOtuá ʻi he Laumālie koeʻuhí ko e tāpuaki kotoa pē ʻe tāpuakiʻi ʻaki ʻa kimoutolú.

33 Pea ʻoku totonu ke mou ako ke ngāue ʻaki ʻa e aangamaʻá mo e banga-māʻoniʻoní ʻi hoku ʻaó maʻu ai pē. ʻE pehē. ʻĒmeni.