Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 82
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 82

Ko e fakahā naʻe fai mai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he Vahefonua Siakisoní, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 26 ʻEpeleli 1832 (History of the Church, 1:267–269). Naʻe hoko ʻeni ʻi ha fakataha alēlea lahi ʻa e Siasí ʻa ia naʻe fokotuʻu ai ke poupouʻi ʻa Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ko e Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá, ʻa ia ko e lakanga naʻe fakanofo ia ki ai ki muʻa ʻi ha konifelenisi ʻa e kau taulaʻeiki lahí, kaumātuʻá, mo e kāingalotú, ʻi ʻEmihēsiti, ʻi ʻOhaiō ʻi he ʻaho 25 Sānuali 1832 (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 75). Naʻe ngāue ʻaki ki muʻa ha ngaahi hingoa faikehe ʻi hono pulusi ʻo e fakahā ko ʻení ke fufuuʻi ʻa e niʻihi ko ia naʻe fakahā mai aí (vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 78).

1–4, Ko ia ʻoku foaki ki ai ʻa e meʻa lahí, ʻoku ʻekeʻi meiate ia ʻa e meʻa lahi; 5–7, ʻOku pule ʻa e fakapoʻulí ʻi he māmaní; 8–13, ʻOku haʻisia ʻa e ʻEikí ʻi he taimi ʻoku tau fai ai ʻa e meʻa ʻokú ne folofolaʻakí; 14–18, Kuo pau ke tupulaki ʻa Saione ʻi he fakaʻofoʻofa mo e māʻoniʻoni; 19–24, ʻOku totonu ke feinga ʻa e tangata kotoa pē ki he meʻa ʻe lelei ki hono kaungāʻapí.

1 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki, ko e meʻa ʻi hoʻomou afefakamolemoleʻaki ʻi hoʻomou ngaahi angahalá, ʻe pehē foki, ʻa ʻeku fakamolemoleʻi ʻe au, ko e ʻEikí, ʻa kimoutolú.

2 Ka neongo iá, ʻoku ʻi ai hamou niʻihi kuo fai angahala lahi ʻaupito; ʻio, naʻa mo kimoutolu akotoa pē kuo mou fai angahala; ka ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, mou tokanga ʻo fai atu mei heni, pea fakaʻehiʻehi mei he fai angahalá, telia naʻa tō hifo ʻa e ngaahi tautea fakamamahi ki homou ʻulú.

3 He ko ia ʻoku foaki ki ai ʻa e ameʻa lahí ʻoku bʻekeʻi ʻa e meʻa lahi meiate ia; pea ko ia ʻoku cfai angahala ki he dmaama lahi angé ʻe lahi ange ʻa hono fakamalaʻiaʻí.

4 ʻOku mou ui ki hoku hingoá ke maʻu ʻa e ngaahi afakahā, pea ʻoku ou foaki ia kiate kimoutolu; pea kapau ʻoku ʻikai te mou tauhi ʻeku ngaahi leá, ʻa ia kuó u foaki kiate kimoutolú, ʻoku mou hoko ko e kau maumau-fono; pea ko e bfakamaau totonú mo e fakamāú ko e tautea ia ʻoku fokotuʻu fakataha mo ʻeku fonó.

5 Ko ia, ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki ki he toko tahá ʻoku ou lea ʻaki ia ki he kakai kotoa pē: Mou aleʻo, he ʻoku fakamafola ʻe he bfilí ʻa ʻene pulé, pea ʻoku pule ʻa e cfakapoʻulí;

6 Pea ʻoku tupu ʻa e houhau ʻo e ʻOtuá ki he kakai ʻo e māmaní; pea ʻoku ʻikai ha taha ʻoku failelei, he kuo hē kotoa pē mei he ahalá.

7 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko au, ko e ʻEikí, he ʻikai te u tukuakiʻi ʻa kimoutolu ʻi ha aangahala; mou ʻalu ʻi homou ngaahi halá pea ʻoua te mou toe fai angahala; ka ʻe foki ki he tokotaha pē ko ia ʻe fai angahalá ʻa e ngaahi angahala ʻi bmuʻá, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ko homou ʻOtuá.

8 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ha fekau afoʻou, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ʻa hoku loto ʻo kau kiate kimoutolú;

9 Pe, ko hono ʻai ʻe tahá, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fakahinohino ki he founga ke mou angāue ai ʻi hoku ʻaó, koeʻuhí ke hoko ia ko ha meʻa ke fakamoʻui ai ʻa kimoutolu.

10 Ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou ahaʻisia, ʻo ka mou ka fai ʻa e meʻa ʻoku ou leaʻakí; ka ʻo ka ʻikai te mou fai ʻa ia ʻoku ou leaʻakí, ʻoku ʻikai hamou talaʻofa.

11 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ʻaonga ke afehaʻiʻaki ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki ko ʻEtuate Pātilisí mo Niueli K. Uitenī, ko A. Sitenei Kilipate mo Sitenei Likitoni, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmitá, mo Sione Uitemā mo ʻŌliva Kautelé, mo U. W. Felipisi mo Māteni Hālisí ʻi ha alea papau mo e fuakava ʻa ia ʻe ʻikai lava ʻo maumauʻi ʻi he maumau-fono, tuku kehe ʻo ka hoko mai leva ʻa e fakamāú, ʻi homou ngaahi lakanga tauhi kehekehé—

12 Ke puleʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku kau ki he kau masivá, mo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he lakanga ʻo e pīsopé mo hono ongo tokoní ʻi he fonua ko Saioné mo e fonua ko Ketilaní fakatouʻosi;

13 He kuó u fakatapui ʻa e fonua ko Ketilaní ʻi hoku taimi totonu pē ʻoʻoku koeʻuhi ko e lelei ʻa e kau māʻoniʻoni ʻo e Fungani Māʻolungá, pea ke hoko ko ha asiteiki ki Saione.

14 He kuo pau ke tupulaki ʻa Saione ʻi he fakaʻofoʻofa, pea ʻi he māʻoniʻoni; kuo pau ke fakalahi ʻa hono ngaahi ngataʻangá; kuo pau ke fakamālohi ʻa hono ngaahi siteiki; ʻio, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke tuʻu hake ʻa aSaione pea ʻai hono ngaahi kofu bfakaʻofoʻofá.

15 Ko ia, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e fekau ko ʻení, ke mou fehaʻiʻaki ʻa kimoutolu ʻi he fuakavá ni, pea ʻe fai ia ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻa e ʻEikí.

16 Vakai, ko e poto ʻeni foki ʻiate au ke ʻaonga kiate kimoutolu.

17 Pea ʻoku totonu ke mou tuʻunga atatau, ʻa ia ko e pehē, ʻoku totonu ke mou maʻu ʻa e ngaahi totonu tatau ke ʻekeʻi ʻa e ngaahi koloa, koeʻuhí ke ʻaonga ʻi hono puleʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻo homou ngaahi lakanga tauhí, ko e tangata taki taha ʻo fakatatau ki heʻene ngaahi fie maʻú mo e ngaahi meʻa ʻoku ʻaonga ke ne maʻú, ʻo kapau ʻe totonu ʻa ʻene ngaahi fie maʻú—

18 Pea ke fai ʻeni kotoa koeʻuhí ke ʻaonga ki he siasi ʻo e ʻOtua moʻuí, pea koeʻuhí ke fakatupulekina ʻe he tangata kotoa pē ʻa hono atalenití, koeʻuhí ke lava ʻe he tangata kotoa pē ʻo maʻu mo ha ngaahi taleniti kehe, ʻio, ʻo liunga teau, ke foaki ki he bfale tukuʻanga koloa ʻo e ʻEikí, ke hoko ko e koloa fakakātoa ʻa e siasí kotoa—

19 Pea feinga ʻa e tangata kotoa pē ki he meʻa ʻoku lelei ki hono kaungāʻapí, mo fai ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻaki ʻa e amata ʻoku hanga taha pē ki hono fakalāngilangiʻi ʻo e ʻOtuá.

20 Kuó u tuʻutuʻuni ke hoko ʻa e akautahá ni ko e kautaha taʻengata kiate kimoutolu, pea kiate kinautolu ʻe hoko ʻiate kimoutolú, ʻo fakatatau ki he ʻikai te mou fai angahalá.

21 Pea ko e tokotaha ʻe fai angahala ki he fuakava ko ʻení, mo fakafefeka hono lotó ki aí, ʻe fai kiate ia ʻo fakatatau ki he ngaahi fono ʻo hoku siasí, pea ʻe tukuange ia ki he ngaahi afakatanga ʻa Sētané kae ʻoua ke aʻu ki he ʻaho ʻo e huhuʻí.

22 Pea ko ʻeni, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, pea ko e potó ʻeni, ngaohi kiate kimoutolu ha ngaahi kaumeʻa ʻi he kakai ʻoku maʻu koloa taʻe-māʻoniʻoní, pea ʻe ʻikai te nau fakaʻauha ʻa kimoutolu.

23 Tuku kiate au pē ʻa e fakamāú, he ʻoku ʻaʻaku ia pea te u atotongi fakafoki. Ke ʻiate kimoutolu ʻa e melinó; ʻoku kei ʻiate kimoutolu ai pē ʻa ʻeku ngaahi tāpuakí.

24 He ʻoku kei ʻamoutolu ʻa e apuleʻangá, pea ʻe pehē ai pē ʻo taʻengata, ʻo kapau ʻe ʻikai te mou hinga mei hoʻomou tuʻu maʻú. ʻE pehē. ʻĒmeni.