Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 74
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 74

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻOhaiō, ʻi Sānuali 1832 (History of the Church, 1:242). ʻOku tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē: “ʻI he hili hono maʻu ʻo e folofola ki muʻa ʻa e ʻEikí [T&F 73], naʻá ku toe kamata leva hono liliu ʻo e ngaahi Folofolá, peá u ngāue faivelenga ai ʻo aʻu ki ha kiʻi taimi siʻi ki muʻa pea fai ʻa e konifelenisí, ʻa ia naʻe fai ʻi he ʻaho 25 ʻo Sānualí. Naʻá ku maʻu foki lolotonga ʻa e vahaʻataimi ko ʻení ʻa e fakahā ko ʻení, ʻa ia ko hano fakamatalaʻi ʻo e ʻUluaki ʻIpiseli ki he kakai Kolinitoó, vahe 7, veesi hono 14” (History of the Church, 1:242).

1–5, ʻOku akonaki ʻa Paula ki he Siasi ʻi hono ʻahó ke ʻoua te nau tauhi ʻa e fono ʻa Mōsesé; 6–7, ʻOku māʻoniʻoni ʻa e fānau īkí pea ʻoku fakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu tuʻunga ʻi he Fakaleleí.

1 He ʻoku fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e husepāniti ataʻetuí ʻe he uaifí, pea fakamāʻoniʻoniʻi ʻa e uaifi taʻetuí ʻe he husepānití; ka ne ʻikai ke pehē, ʻe taʻemaʻa hoʻomou fānaú, ka ko ʻeni ʻoku nau māʻoniʻoni.

2 Ko ʻeni, ʻi he ngaahi ʻaho ʻo e kau ʻaposetoló, naʻe maʻu ʻa e fono ʻo e kamú ʻi he kau Siú kotoa pē ʻa ia naʻe ʻikai te nau tui ki he ongoongolelei ʻa Sīsū Kalaisí.

3 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe tupu hake ha fuʻu afefakakikihiʻaki lahi ʻi he kakaí ʻo kau ki he fono ʻo e bkamú, he naʻe holi ʻa e husepāniti taʻetuí ke kamu ʻa ʻene fānaú pea hoko ʻo moʻulaloa ki he cfono ʻa Mōsesé, ʻa ia ko e fono naʻe fakakakató.

4 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko e meʻa ʻi he tupu hake ʻa e fānaú, pea ngaohi ke moʻulaloa ki he fono ʻa Mōsesé, ko ia naʻa nau tokanga ai ki he ngaahi atalatukufakaholo ʻa ʻenau ngaahi tamaí ʻo ʻikai te nau tui ki he ongoongolelei ʻa Kalaisí, pea nau hoko ai ʻo taʻe-māʻoniʻoni.

5 Ko ia, ko e ʻuhinga ʻeni naʻe tohi ai ʻa e ʻaposetoló ki he siasí, ʻo fai kiate kinautolu ha fekau, ʻo ʻikai mei he ʻEikí, kae meiate ia pē, ʻo pehē, ʻoku ʻikai totonu ke afakamaʻu ʻa e tokotaha tuí mo e tokotaha taʻetuí; tuku kehe pē ʻo kapau ʻe fakangata ʻa e bfono ʻa Mōsesé ʻiate kinautolu.

6 Koeʻuhí ke nofo taʻekamu ʻenau fānau; pea ke fakangata ʻa e talatukufakaholó, ʻa ia ʻoku pehē ʻoku taʻe-māʻoniʻoni ʻa e fānau īkí; he naʻe maʻu ia ʻi he kau Siú;

7 Ka ʻoku amāʻoniʻoni ʻa e bfānau īkí, he kuo cfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu ʻi he dfakalelei ʻa Sīsū Kalaisí; pea ko e ʻuhinga ʻeni ʻa e ngaahi folofolá.