Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 17
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 17

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, Tēvita Uitemā, mo Māteni Hālisi, ʻi Feieti, Niu ʻIoke, ʻi Sune 1829, ki muʻa ʻi heʻenau mamata ki he ngaahi peleti kuo tongitongi mo tuʻu ai ʻa e lekooti ʻo e Tohi ʻa Molomoná (History of the Church, 1:52–57). Naʻe ʻilo ʻe Siosefa mo ʻene tangata tohi, ko ʻŌliva Kautelé, ʻi heʻena liliu ʻa e ngaahi peleti ʻo e Tohi ʻa Molomoná ʻe fili ʻa e kau fakamoʻoni makehe ʻe toko tolu (vakai ki he ʻEta 5:2–4; 2 Nīfai 11:3; 27:12). Naʻe ueʻi hake ʻa ʻŌliva Kautele, Tēvita Uitemā, mo Māteni Hālisi ʻe ha holi faka-ʻOtua ke nau hoko ko e kau fakamoʻoni makehe ʻe toko tolú. Naʻe fehuʻi ʻe he Palōfitá ki he ʻEikí, pea naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ko e tali ki ai ʻi he ʻŪlimí mo e Tūmemí.

1–4, ʻE mamata ʻa e Kau Fakamoʻoni ʻe Toko Tolú ʻi he tui ki he ngaahi peletí mo e ngaahi meʻa toputapu kehé; 5–9, ʻOku fakamoʻoni ʻa Kalaisi ki hono faka-ʻOtua ʻo e Tohi ʻa Molomoná.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke mou falala ki heʻeku leá, pea kapau te mou fai ia ʻaki ʻa e loto-fakamātoato moʻoni, te mou amamata ki he ngaahi bpeletí, kae ʻumaʻā foki ʻa e sifa-fatafatá, mo e cheletā ʻa Lēpaní, mo e dʻŪlimí mo e Tūmemí, ʻa ia naʻe tuku ki he etokoua ʻo Sēletí ʻi he moʻungá, ʻi he taimi naʻá ne fefolofolai ai mo e ʻEikí ko e fmata ki he matá, pea mo e ongo meʻa fakahinohino gfakaofo ko ia naʻe tuku kia Līhai lolotonga ʻene ʻi he feituʻu maomaonganoá, ʻi he ngaahi ngataʻanga ʻo e hTahi Kulokulá.

2 Pea ko e meʻa ʻi hoʻomou tuí te mou lava ai ʻo mamata ki ai, ʻa ia ko e tui ko iá naʻe maʻu ʻe he kau palōfita ʻo e kuonga muʻá.

3 Pea ʻo ka hili ʻa hoʻomou maʻu ʻa e tuí, pea kuo mou mamata ki ai ʻaki homou matá, te mou afakamoʻoni ki ai, ʻi he mālohi ʻo e ʻOtuá;

4 Pea te mou fai ʻeni koeʻuhí ke ʻoua naʻa fakaʻauha ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, koeʻuhi ke u lava ʻo fakahoko ʻa hoku ngaahi finangalo māʻoniʻoní ki he fānau ʻa e tangatá ʻi he ngāué ni.

5 Pea te mou fakamoʻoni kuo mou mamata ki ai, ʻo hangē foki ko e mamata ki ai ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí; he kuó ne mamata ki ai ʻi hoku mālohí, pea kuo hoko ia koeʻuhi naʻá ne maʻu ʻa e tuí.

6 Pea kuó ne liliu ʻa e atohí, ʻio ʻa e bkonga ko ia kuó u fekau kiate iá, pea hangē ʻoku moʻui ʻa homou ʻEikí mo homou ʻOtuá ʻoku moʻoni ia.

7 Ko ia, kuo mou maʻu ʻa e mālohi tatau, mo e tui tatau, mo e meʻa-foaki tatau pē mo ia;

8 Pea kapau te mou fai ʻa e ngaahi fekau fakamuimui ko ʻeni ʻaʻakú, ʻa ia kuó u tuku kiate kimoutolú, ʻe ʻikai ikuna ʻa kimoutolu ʻe he ngaahi amatapā ʻo helí; he ʻoku feʻunga ʻa ʻeku bʻaloʻofá kiate kimoutolu, pea ʻe chiki hake ʻa kimoutolu ʻi he ʻaho fakaʻosí.

9 Pea ko au, Sīsū Kalaisi, ko homou aʻEikí mo homou ʻOtuá, kuó u lea ʻaki ia kiate kimoutolu, koeʻuhí ke u lava ʻo fakahoko ʻa hoku ngaahi finangalo māʻoniʻoní ki he fānau ʻa e tangatá. ʻĒmeni.