Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 40
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 40

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá mo Sitenei Likitoni, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sānuali 1831 (History of the Church, 1:145). Ki muʻa ʻi heʻene tohiʻi ʻa e fakahā ko ʻení naʻe tohi ʻe he Palōfitá ʻo pehē, “Ko e meʻa ʻi he siʻaki ʻe Sēmisi Kovili ʻa e folofola ʻa e ʻEikí, ʻo ne foki ki heʻene ngaahi akonaki mo e kakai ʻi muʻá, ko ia naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí kiate au mo Sitenei Likitoni ʻa e fakahā ko ʻení” (History of the Church, 1:145).

1–3, ʻOku hanga ʻe he manavahē ki he fakatangá mo e ngaahi tokanga ki he māmaní ʻo fakatupu hono fakafisinga ʻo e ongoongoleleí.

1 Vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoua, naʻe totonu ʻi hoku ʻaó ʻa e loto ʻo ʻeku tamaioʻeiki ko aSēmisi Kovilí, he naʻá ne fuakava mo au ke ne talangofua ki heʻeku leá.

2 Peá ne atali ʻa e leá ʻi he loto fiefia, ka naʻe ʻahiʻahiʻi leva ia ʻe Sētane; pea ko e manavahē ki he bfakatangá pea mo e tokanga ki he māmaní naʻe fakatupu ʻa ʻene cfakafisinga ʻa e leá.

3 Ko ia, naʻá ne maumauʻi ʻa ʻeku fuakavá, pea ʻoku toe pē kiate au ke u fai kiate ia ʻo fakatatau mo e meʻa ʻoku hā ngalingali lelei kiate aú. ʻĒmeni.