Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 33
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 33

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻĒsela Teia mo Notelopi Suiti, ʻi Feieti ʻi Niu ʻIoke, ʻi ʻOkatopa 1830 (History of the Church, 1:126–127). ʻI heʻene tohi ʻa e fakahā ko ʻení, naʻe fakapapauʻi mai ai ʻe he Palōfitá ʻoku “… mateuteu maʻu pē ʻa e ʻEikí ke fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ʻoku nau fekumi faivelenga ʻi he tuí” (History of the Church, 1:126).

1–4, ʻOku ui ʻa e kau ngāue ke fakahā ʻa e ongoongoleleí ʻi he houa hono hongofulu mā tahá; 5–6, ʻOku fokotuʻu ʻa e Siasí pea ʻe tānaki mai ʻa e kakai filí; 7–10, Fakatomala, he ʻoku ofi mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí; 11–15, ʻOku langa ʻa e Siasí ʻi he maka ʻo e ongoongoleleí; 16–18, Teuteu ki he hāʻele mai ʻa e Tangata Taʻané.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoua, ʻa ʻeku ongo tamaioʻeiki ko ʻĒsela mo Notelopi, ke fakaava homo telingá pea tokanga ki he leʻo ʻo e ʻEikí ko homo ʻOtuá, ʻa ia ʻoku moʻui mo mālohi ʻa ʻene aleá, pea māsila ange ʻi ha heletā ʻoku fakatoumata, ki hono vahevaheʻi ʻo e ngaahi hokotanga huí mo e uhó, mo e lotó mo e laumālié; pea ko e tokotaha ia ʻokú ne ʻafioʻi ʻa e ngaahi fakakaukau mo e ngaahi bholi ʻo e lotó.

2 He ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua ʻoku ui ʻa kimoua ke hiki hake homo leʻó ʻo hangē ko e aleʻo ʻo ha talupite, ke fakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí ki ha toʻu tangata anga-pikopiko mo paongataʻa.

3 He vakai, kuo hina ʻa e angoué ki he utu-taʻú; pea ko hono bhongofulu mā taha ʻeni ʻo e houá, pea ko e fai cfakaʻosi ʻeni ʻo ʻeku ui ʻo e kau ngāue ki heʻeku ngoue vainé.

4 Pea kuo hoko ʻo akovi hono kotoa ʻo ʻeku bngoue vainé; pea ʻoku ʻikai ha taha ʻoku cfailelei tuku kehe ha tokosiʻi pē; pea ʻoku nau d ʻi he ngaahi meʻa lahi koeʻuhi ko e ngaahi engāue fakataulaʻeiki kākaá, koeʻuhí ʻoku ʻuli ʻenau fakakaukaú kotoa pē.

5 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou tala kiate kimoua, kuó u afokotuʻu ʻa e bsiasí ni ʻo ui ia mei he feituʻu maomaonganoá.

6 Pea ʻe pehē, ʻeku atānaki ʻa hoku kakai filí mei he ngaahi vahe ʻe b ʻo e māmaní, ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tui kiate au mo tokanga ki hoku leʻó.

7 ʻIo, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua, kuo hina ʻa e ngoué ke utu; ko ia, ke mo ʻai hoʻomo hele tuʻusí mo tuʻusi ʻaki homo mālohí, ʻatamaí, mo e iví kotoa.

8 aFakaava homo ngutú pea ʻe fakafonu ia, pea te mo hoko ʻo tatau mo bNīfai ʻo e kuonga muʻá, ʻa ia naʻá ne fononga mei Selūsalema ʻi he feituʻu maomaonganoá.

9 ʻIo, fakaava homo ngutú pea ʻoua ʻe taʻofi, pea ʻe hilifaki ki homo tuʻá ʻa e ngaahi ahaʻinga uite, he vakai, ʻoku ou ʻiate kimoua.

10 ʻIo, fakaava homo ngutú pea ʻe fakafonu ia, ʻo pehē: Fakatomala, afakatomala, pea mou teuteu ʻa e hāʻeleʻanga ʻo e ʻEikí, pea fakatonutonu hono ngaahi hāʻeleʻangá; he ʻoku ofi mai ʻa e puleʻanga ʻo e langí;

11 ʻIo, fakatomala pea apapitaiso, ʻa kimoutolu kotoa pē, ke fakamolemoleʻi ai hoʻomou ngaahi fai angahalá; ʻio, mou papitaiso ʻi he vai, pea ʻe hoko mai leva ʻa e papitaiso ʻaki ʻa e afi mo e Laumālie Māʻoniʻoní.

12 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua, ko ʻeku aongoongoleleí ʻeni; pea manatuʻi kuo pau ke nau tui kiate au pe ʻe ʻikai teitei lava ʻo fakamoʻui ʻa kinautolu;

13 Pea te u langa hoku siasí ʻi he amaká ni; ʻio, kuo langa ʻa kimoua ʻi he maká ni, pea kapau te mo fai atu ai pē, ʻe ʻikai ikunaʻi ʻa kimoua ʻe he ngaahi bmatapā ʻo helí.

14 Pea ke mo manatuʻi ʻa e ngaahi atuʻutuʻuni mo e ngaahi fuakava ʻo e siasí ke tauhi ia.

15 Pea ko kinautolu ʻoku maʻu ʻa e tuí ke mo afakamaʻu ʻa kinautolu ki hoku siasí, ʻi he hilifaki ʻo e bnima, pea te u foaki ʻa e cmeʻa-foaki ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní kiate kinautolu.

16 Pea kuo ʻoatu meiate au ʻa e Tohi ʻa Molomoná mo e ngaahi afolofolá ke bakonakiʻi ʻaki ʻa kimoua; pea ʻoku cfakaake ʻe he mālohi ʻo hoku Laumālié ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

17 Ko ia, ke mo tui faivelenga, ʻo lotu maʻu ai pē, pea teuteuʻi mo tutu hoʻomo māmá, pea ke ʻiate kimoua ʻa e lolo, koeʻuhí ke mo mateuteu ʻi he hāʻele mai ʻa e aTangata Taʻané—

18 He vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoua, te u ahaʻu vave. ʻE pehē. ʻĒmeni.