Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 112
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 112

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia Tōmasi B. Maasi, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 23 Siulai 1837 (History of the Church, 2:499–501). ʻOku ʻi he fakahā ko ʻení ʻa e folofola ʻa e ʻEikí kia Tōmasi B. Maasi ʻo kau ki he Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Ua ʻa e Lamí. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá naʻe maʻu ʻa e fakahā ko ʻení ʻi he ʻaho ʻa ia naʻe fuofua malanga ʻaki ai ʻa e ongoongoleleí ʻi ʻIngilaní. Naʻe hoko ʻa Tōmasi B. Maasi ʻi he taimi ko ʻení ko e Palesiteni ʻo e Kōlomu ʻo e Kau ʻAposetolo ʻe Toko Hongofulu Mā Uá.

1–10, Kuo pau ke ʻave ʻe he Toko Hongofulu Mā Uá ʻa e ongoongoleleí mo hiki hake ʻa e leʻo ʻo e fakatokangá ki he ngaahi puleʻanga mo e kakai kotoa pē; 11–15, Kuo pau ke nau toʻo hake honau kolosí, ʻo muimui ʻia Sīsū, mo fafanga ʻene fanga sipí; 16–20, Ko kinautolu ʻoku nau tali ʻa e Kau Palesiteni ʻUluakí ʻoku nau tali ʻa e ʻEikí; 21–29, ʻOku ʻufiʻufi ʻe he fakapoʻulí ʻa e māmaní, pea ko kinautolu pē ʻoku tui mo papitaisó ʻe fakamoʻuí; 30–34, ʻOku maʻu ʻe he Kau Palesiteni ʻUluakí mo e Toko Hongofulu Mā Uá ʻa e ngaahi kī ʻo e kuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá.

1 Ko e moʻoni ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí kiate koe ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Tōmasí: Kuó u fanongo ki hoʻo ngaahi lotú; pea kuo aʻu hake kiate au ʻa hoʻo ngaahi foakí ko ha ameʻa fakamanatu, koeʻuhi ko kinautolu, ko ho kāinga, ʻa ia naʻe fili ke fakamoʻoniʻi ʻa hoku hingoá pea ke bʻoatu ia ki muli ki he ngaahi puleʻanga, ngaahi faʻahinga, ngaahi lea, mo e kakai kotoa pē, pea naʻe fakanofo ʻa kinautolu ʻe heʻeku kau tamaioʻeikí.

2 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, kuo ʻi ai ha ngaahi meʻa ʻe niʻihi ʻi ho lotó pea ʻiate koe ʻa ia ko au, ko e ʻEikí, naʻe ʻikai te u loko leleiʻia ai.

3 Ka neongo iá, ko e meʻa ʻi hoʻo afakavaivaiʻi koé, ʻe hakeakiʻi koe; ko ia, ʻoku fakamolemoleʻi ʻa hoʻo ngaahi angahalá kotoa pē kiate koe.

4 Tuku ke afiefia lahi ʻa ho lotó ʻi hoku ʻaó; pea te ke fakamoʻoniʻi ʻa hoku hingoá, ʻo ʻikai ngata pē ki he kau bSenitailé, ka ki he kau cSiú foki; pea ke ke ʻoatu ʻa ʻeku leá ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e māmaní.

5 Ko ia ke ke afeinga mālohi mei he pongipongi ki he pongipongi; pea tuku ke ʻalu atu ʻa ho leʻo bfakatokangá mei he ʻaho ki he ʻaho; pea ʻo ka hokosia ʻa e poó, ʻoua ʻe tuku ke mohe ʻa e kakai ʻo e māmaní, koeʻuhi ko hoʻo leá.

6 Tuku ke ʻiloa ʻa ho nofoʻangá ʻi Saione, pea ʻoua ʻe ahiki ʻa ho falé; he ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ʻi ai haʻaku ngāue lahi ke ke fai, ʻi hono fanongonongo ʻo hoku hingoá ʻi he lotolotonga ʻo e fānau ʻa e tangatá.

7 Ko ia, anonoʻo ho kongalotó ki he ngāué. Tuku ke tui ha sū foki ki ho vaʻé, he kuo fili koe, pea ʻoku fou atu ʻa ho halá ʻi he ngaahi moʻungá, pea ʻi he ngaahi puleʻanga lahi.

8 Pea ʻi hoʻo ngaahi leá ʻe afakavaivaiʻi ai ʻa e kau māʻolunga tokolahi, pea ʻe hakeakiʻi ʻi hoʻo leá ʻa e kau māʻulalo tokolahi.

9 ʻE hoko ʻa ho leʻó ko e valoki ki he tokotaha maumau-fonó; pea ʻi hoʻo valokí tuku ke liʻaki ʻe he ʻelelo ʻo e tokotaha manukí ʻa ʻene paongataʻá.

10 Ke ke aloto-fakatōkilalo; pea ʻe tataki nima koe ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea foaki kiate koe ʻa e tali ki hoʻo ngaahi lotú.

11 ʻOku ou ʻiloʻi ʻa ho lotó, pea kuó u fanongo ki hoʻo ngaahi lotu ʻo kau ki ho kāingá. ʻOua te ke filifilimānako kiate kinautolu ʻi he aʻofa ʻo lahi ange ʻi ha niʻihi kehe, kae tuku ke tatau ʻa hoʻo ʻofa kiate kinautolú mo hoʻo ʻofa kiate koé; pea tuku ke lahi ʻa hoʻo ʻofá ki he kakai fulipē, pea kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻofa ki hoku hingoá.

12 Pea lotua ʻa ho kāinga ko e Toko Hongofulu Mā Uá. Valokiʻi mālohi ʻa kinautolu koeʻuhi ko hoku hingoá, pea tuku ke valokia ʻa kinautolu koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala kotoa pē, pea ke ke tui faivelenga ʻi hoku ʻaó ki hoku ahingoá;

13 Pea hili honau ngaahi aʻahiʻahiʻí, pea mo e ngaahi bfaingataʻa lahi, vakai, ko au, ko e ʻEikí, te u kumi ʻa kinautolu, pea kapau ʻe ʻikai te nau fakafefeka honau lotó, mo fakakekeva ʻa honau kiá kiate au, ʻe cfakatafoki ʻa kinautolu, pea te u fakamoʻui ʻa kinautolu.

14 Ko ʻeni, ʻoku ou pehē kiate koe, pea ko e meʻa ʻoku ou lea ʻaki kiate koé, ʻoku ou lea ʻaki ia ki he Toko Hongofulu Mā Uá kotoa: Tuʻu hake, pea nonoʻo ho kongalotó, toʻo hake ho akolosí, muimui mai kiate au, pea bfafanga ʻa ʻeku fanga sipí.

15 ʻOua te mou fakahīkihikiʻi ʻe kimoutolu ʻa kimoutolu pē; ʻoua ʻe aangatuʻu ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá; he ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou ʻiate ia, pea ʻe ʻufiʻufi ia ʻe hoku nimá; pea ko e ngaahi b ʻa ia kuó u tuku kiate iá pea kiate kimoutolú foki, ʻe ʻikai toʻo ia meiate ia kae ʻoua ke u haʻu.

16 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Tōmasí, ko e tangata koe ʻa ia kuó u fili ke maʻu ʻa e ngaahi kī ʻo hoku puleʻangá, ʻa ia ʻoku kau ki he Toko Hongofulu Mā Uá, ʻi muli ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē—

17 Koeʻuhí ke ke hoko ko ʻeku tamaioʻeiki ke fakaava ʻa e matapā ʻo e puleʻangá ʻi he ngaahi potu kotoa pē ʻa ia ʻoku ʻikai lava ke ʻalu atu ki ai ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá, mo ʻeku tamaioʻeiki ko aSiteneí, pea mo ʻeku tamaioʻeiki ko bHailamé;

18 He kuó u hilifaki kiate kinautolu ʻa e kavenga ʻo e ngaahi potu siasi kotoa pē ʻo kiʻi fuofuoloa siʻi.

19 Ko ia, ʻilonga ha feituʻu pē te nau fekauʻi atu koe ki aí, ke ke ʻalu ki ai, pea te u ʻiate koe; pea ko e potu kotoa pē te ke malanga ʻaki ai ʻa hoku hingoá ʻe fakaava ai kiate koe ha amatapā ʻaonga, koeʻuhí ke nau tali ʻa ʻeku leá.

20 Ko ia ia ʻokú ne atali ʻa ʻeku leá ʻokú ne tali au, pea ko ia ia ʻokú ne tali aú, ʻokú ne tali ʻa kinautolu, ko e Kau Palesiteni ʻUluakí, ʻa ia kuó u fekauʻi atú, ʻa ia kuó u ngaohi ko e kau fai fakahinohino koeʻuhi ko hoku hingoá kiate koe.

21 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻilonga ʻa kinautolu te ke fekauʻi atu ʻi hoku hingoá, ʻi he leʻo ʻo ho kāinga ko e Toko aHongofulu Mā Uá, ʻa ia kuo fakaongoongoleleiʻi mo bfakamafaiʻi totonu ʻe kimoutolú, te nau maʻu ʻa e mālohi ke fakaava ʻa e matapā ʻo hoku puleʻangá ki ha puleʻanga pē ʻa ia te mou fekauʻi atu ʻa kinautolu ki aí—

22 ʻO kapau te nau fakavaivaiʻi ʻa kinautolu ʻi hoku ʻaó, pea nofo maʻu ʻi heʻeku leá, pea atokanga ki he leʻo ʻo hoku Laumālié.

23 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻoku ʻufiʻufi ʻa e māmaní ʻe he afakapoʻuli, pea ko e ʻatamai ʻo e kakaí ʻe he fakapoʻuli matolu, pea kuo hoko ʻo bkovi ʻa e kakano kotoa pē ʻi hoku ʻaó.

24 Vakai, ʻoku hoko fakatoʻotoʻo mai ʻa e atautea ki he kakai ʻo e māmaní, ko ha ʻaho ʻo e houhau, ko ha ʻaho ʻo e tutu, ko ha ʻaho ʻo e fakaʻauha, ʻo e btangi, mo e tengihia, pea mo e tangilāulau; pea ʻe hoko mai ia ʻo hangē ko ha ʻahiohio ki he funga hono kotoa ʻo e māmaní, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

25 Pea ʻe akamata ia ʻi hoku falé, pea ʻe ʻalu atu ia mei hoku falé, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí;

26 ʻO fuofua fai ki he faʻahinga ʻiate kimoutolú, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí, ʻa ia kuo alau ʻoku nau ʻiloʻi ʻa hoku hingoá ka kuo ʻikai te nau bʻiloʻi aú, pea kuo nau ctaukae kiate au ʻi he lotolotonga ʻo hoku falé, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

27 Ko ia, vakai ke ʻoua naʻa mou hohaʻa ʻo kau ki he ngaahi ngāue ʻo hoku siasí ʻi he potú ni, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí.

28 Kae afakamaʻa ʻa homou lotó ʻi hoku ʻaó; pea ke mou toki bʻalu atu ki he māmaní kotoa, ʻo malanga ʻaki ʻa ʻeku ongoongoleleí ki he kakai fulipē ʻa ia kuo teʻeki ai ke maʻu iá;

29 Pea ko ia ia ʻe atui mo bpapitaisó, ʻe fakamoʻui ia, pea ko ia ʻe ʻikai tui, ʻo ʻikai te ne papitaisó, ʻe cmalaʻia ia.

30 He ʻoku foaki kiate kimoutolu, ʻa e Toko aHongofulu Mā Uá pea mo kinautolu ko e Kau bPalesiteni ʻUluakí, ʻa ia kuo fili fakataha mo kimoutolu ke hoko ko homou kau fakahinohino pea mo homou kau takimuʻá, ʻa e mālohi ʻo e lakanga fakataulaʻeikí ni, ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí pea ko hono fai fakaʻosí, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e ckuonga ʻo e kakato ʻo e ngaahi kuongá.

31 ʻA ia ko e mālohi ʻoku mou maʻu, fakataha mo kinautolu kotoa pē kuo maʻu ha kuonga ʻi ha taimi talu mei he kamataʻanga ʻo e māmaní;

32 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo tukufakaholo mai mei he ngaahi tamaí ʻa e ngaahi a ʻo e kuongá, ʻa ia kuo mou maʻú, pea ko hono fakaʻosí, kuo bfekauʻi hifo ia mei he langí kiate kimoutolu.

33 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, hono ʻikai ke mamafa ʻa homou uí. aFakamaʻa homou lotó pea mo homou ngaahi kofú, telia naʻa bʻekeʻi ʻa e toto ʻo e toʻu tangatá ni mei homou nimá.

34 Faivelenga, kae ʻoua ke u haʻu, he ʻoku ou ahaʻu vave; pea ʻoku ʻiate au ʻa ʻeku totongi ke foaki ki he tangata taki taha ʻo fakatatau ki he anga ʻo ʻene bngāué. Ko e ʻĀlifá mo e ʻŌmeká au. ʻĒmeni.