Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 26
kimuʻa hoko

Vahe 26

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻŌliva Kautele, mo Sione Uitemā, ʻi Hāmoni, ʻi Penisilivēnia, ʻi Siulai 1830 (History of the Church, 1:104). (Vakai ki he ʻuluʻi fakamatala ki he vahe 24.)

1, ʻOku fakahinohinoʻi ʻa kinautolu ke nau ako ki he ngaahi folofolá pea malanga; 2, Ko e fakapapauʻi mai ʻo e fono ʻo e loto-tahá.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ke mou fakafemoʻuekinaʻi ʻa homou taimí ʻi he aako ʻa e ngaahi folofolá, pea ʻi he malangá, pea ʻi he tokoniʻi ʻo e siasi ʻi bKolesivilí, pea ki hono fai hoʻomou ngaahi ngāue ʻi he fonuá, ʻo hangē ko e meʻa ʻoku ʻaongá, kae ʻoua ke hili ange ʻa hoʻomou ʻalu ki he hihifó ke fai ʻa e konifelenisi ka hoko maí; pea ʻe toki fakahā atu ʻa e meʻa ke mou faí.

2 Pea ʻe fai ʻa e meʻa kotoa pē ʻi he siasí ʻi he afelototahaʻaki, ʻi he lotu lahi mo e tui, he te mou maʻu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi he tui. ʻĒmeni.