Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 116
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 116

Ko e fakahā naʻe fai kia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ofi ki Uaitisi Feli, ʻi ha feituʻu naʻe ui ko Sipilingi Hili, ʻi he Vahefonua Teivisí, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 19 Mē 1838 (History of the Church, 3:35).

1 Naʻe ui ʻe he ʻEikí ʻa Sipilingi Hili ko aʻĀtama-ʻonitaiʻĀmani, koeʻuhí, he naʻá ne folofola, ko e potu ia ʻa ia ʻe haʻu ki ai ʻa bʻĀtama ʻo ʻaʻahi ki hono kakaí, pe ʻe ʻafio ai ʻa ia Naʻe ʻi cMuʻa ʻi Muʻa ʻi he Ngaahi ʻAhó, ʻo hangē ko ia naʻe lau ki ai ʻa Taniela ko e palōfitá.