Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 29
kimuʻa hoko


Vahe 29

Ko e fakahā naʻe foaki mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he ʻao ʻo e kaumātuʻa ʻe toko ono, ʻi Feieti, ʻi Niu ʻIoke, ʻi Sepitema 1830 (History of the Church, 1:111–115). Naʻe fai mai ʻa e fakahā ko ʻení ʻi ha ngaahi ʻaho siʻi ki muʻa ʻi he konifelenisi ʻa ia naʻe kamata ʻi he ʻaho 26 Sepitemá 1830.

1–8, ʻOku tānaki ʻe Kalaisi ʻene kakai filí; 9–11, ʻOku hanga ʻe heʻene hāʻele maí ʻo kamata ʻa e Nofo Tuʻí; 12–13, ʻE fakamāuʻi ʻe he Toko Hongofulu Mā Uá ʻa ʻIsileli kotoa; 14–21, ʻE muʻomuʻa ʻa e ngaahi fakaʻilonga, ngaahi mahaki fakaʻauha, mo e ngaahi fakaʻauha ʻi he Hāʻele ʻAnga Uá; 22–28, ʻE muimui mai ʻi he Nofo Tuʻí ʻa e toetuʻú mo e fakamaau fakaʻosí; 29–35, ʻOku fakalaumālie ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ki he ʻEikí; 36–39, Naʻe kapusi hifo ʻa e tēvoló mo hono fuʻu kau muimuí mei he langí ke ʻahiʻahiʻi ʻa e tangatá; 40–45, ʻOku hanga ʻe he Hingá mo e Fakaleleí ʻo ʻomi ʻa e fakamoʻuí; 46–50, ʻOku huhuʻi ʻa e fānau īkí tuʻunga ʻi he Fakaleleí.

1 Fanongo ki he leʻo ʻo Sīsū Kalaisí, ko homou Huhuʻí, ko e aKo Au Lahí ʻa ia kuo hanga ʻe hono toʻukupu ʻo e bʻaloʻofá ʻo cfakalelei ʻa hoʻomou ngaahi angahalá;

2 ʻA ia te ne atānaki ʻa hono kakaí ʻo hangē ko hono tānaki ʻe he motuʻa moá ʻa hono fanga ʻuhikí ki hono lalo kapakaú, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tokanga ki hoku leʻó ʻo bfakavaivaiʻi ʻa kinautolu ʻi hoku ʻaó, pea ui kiate au ʻi he fuʻu lotu lahi.

3 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo afakamolemoleʻi ʻa hoʻomou ngaahi angahalá ʻi he taimi ko ʻení, ko ia ʻoku mou maʻu ʻa e ngaahi meʻá ni; kae manatu ke ʻoua naʻa mou toe fai angahala, telia naʻa hoko mai kiate kimoutolu ha ngaahi fakatuʻutāmaki.

4 Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu kuo fili ʻa kimoutolu mei he māmaní ke fakahā ʻa ʻeku ongoongoleleí ʻaki ʻa e leʻo ʻo e fiefia, ʻo hangē ko e aleʻo ʻo ha talupite.

5 Hiki hake homou lotó pea fiefia, he ʻoku ou ʻi homou alotolotongá, pea ko homou btaukapo au ki he Tamaí; pea ko hono finangalo leleí ke ʻoatu kiate kimoutolu ʻa e cpuleʻangá.

6 Pea, hangē ko ia kuo tohí—Ko e meʻa kotoa pē te mou akole ʻi he btuí, pea cloto-taha ʻi he lotu ʻo fakatatau ki heʻeku fekaú, te mou maʻu ia.

7 Pea ʻoku ui ʻa kimoutolu ke fakahoko ʻa hono atānaki ʻo hoku kakai kuo bfilí; he ʻoku cfanongo ʻa hoku kakai kuo filí ki hoku leʻó pea ʻikai fakafefeka honau dlotó;

8 Ko ia kuo ʻalu atu ʻa e tuʻutuʻuni mei he Tamaí ke atānaki mai ʻa kinautolu ki ha potu pē ʻe taha ʻi he funga ʻo e fonua ko ʻení, ke bteuteuʻi honau lotó pea ke nau mateuteu ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē ki he ʻaho ʻo ka fekau atu ai ʻa e cfaingataʻá mo e fakaʻauhá ki he kau fai angahalá.

9 He ʻoku ofi mai ʻa e houá pea vave mai ʻa e ʻaho ʻa ia ʻe feʻunga ai ʻa e māmaní ki he fakaʻauhá; pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku apōlepolé mo kinautolu kotoa pē ʻoku fai angahalá te nau tatau mo e bveve; pea te u ctutu ʻa kinautolu ke vela ʻo ʻosi, ʻoku folofola ʻe he ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú, ke ʻoua naʻa ʻi ai ha fai angahala ʻi he māmaní;

10 He ʻoku vave mai ʻa e houá, pea ko e meʻa kuo alea ʻaki ʻe heʻeku kau ʻaposetoló kuo pau ke hoko ia; he hangē ko e meʻa naʻa nau lea ʻakí ʻe pehē pē ʻa ʻene hokó;

11 He te u fakahā au ʻe au mei he langí ʻi he mālohi mo e fuʻu nāunau lahi, fakataha mo e akakai taʻefaʻalaua ʻi aí, ʻo nofo ʻi he bmāʻoniʻoni fakataha mo e tangatá ʻi he māmaní ʻi ha taʻu ʻe ctaha afe, pea ʻe ʻikai ke tuʻu ʻa e kau angahalá.

12 Pea ko e tahá, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, pea kuo ʻalu atu ia ʻi he tuʻutuʻuni pau, ʻi he finangalo ʻo e Tamaí, ko ʻeku kau aʻaposetoló, ʻa e Toko Hongofulu Mā Ua ko ia naʻe ʻiate au ʻi heʻeku ngāue fakafaifekau ʻi Selūsalemá, te nau tuʻu ʻi hoku nima toʻomataʻú ʻi he ʻaho ʻo ʻeku haʻu ʻi ha pou bafi, kuo nau kofu ʻaki ʻa e ngaahi pulupulu ʻo e māʻoniʻoní, mo e ngaahi kalauni ʻi honau ʻulú, ʻi he cnāunau ʻo hangē pē ko aú, ke dfakamāuʻi ʻa e fale kotoa ʻo ʻIsilelí, ʻio ʻa kinautolu kotoa pē naʻa nau ʻofa ʻiate au mo tauhi ʻeku ngaahi fekaú, pea ʻikai mo ha toe taha kehe.

13 He ʻe ifi ha atalupite ʻo fuoloa pea leʻo-lahi foki, ʻo hangē foki ko e fai ʻi he Moʻunga ko Sainaí, pea ʻe ngalulululu ʻa e māmaní kotoa, pea te nau bʻalu atu—ʻio, ʻa e kakai pekia naʻa nau cpekia ʻiate aú, ke maʻu ha dkalauni ʻo e māʻoniʻoni, pea ke fakakofuʻi ʻa kinautolu, ʻo ehangē pē ko aú, ke nau ʻiate au, pea ke mau taha pē.

14 Kae vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻe fakapoʻuli ʻa e alaʻaá ki muʻa pea toki hoko mai ʻa e fuʻu bʻaho ko iá, pea ʻe liliu ʻa e māhiná ʻo toto, pea ʻe ngangana ʻa e ngaahi fetuʻú mei he langí, pea ʻe ʻi ai ʻa e ngaahi cfakaʻilonga lalahi ange ʻi he langí ʻi ʻolunga pea ʻi he māmaní ʻi lalo;

15 Pea ʻe ʻi ai ʻa e tangi mo e atangilāulau ʻi he ngaahi fuʻu kakai taʻefaʻalaua ʻo e faʻahinga ʻo e tangatá;

16 Pea ʻe ʻi ai ʻa e fuʻu taufa aʻuha maka lahi ʻe tuku ke ʻalu atu ke fakaʻauha ʻa e ngaahi ngoue ʻo e māmaní.

17 Pea ʻe hoko ʻo pehē, koeʻuhí ko e fai angahala ʻa e māmaní, te u atauteaʻi ai ʻa e kau bfai angahalá, koeʻuhi he ʻikai te nau fakatomala; he kuo pito ʻa e ipu ʻo ʻeku ʻitá; he vakai, ʻe ʻikai fakamaʻa ʻa kinautolu ʻe hoku ctotó ʻo kapau ʻoku ʻikai te nau fanongo mai kiate au.

18 Ko ia, ko au ko e ʻEiki ko e ʻOtuá te u fekau atu ʻa e fanga lango ki he funga ʻo e māmaní, ʻa ia te nau puke ʻa hono kakaí, pea te nau keina honau kakanó, pea ngaohi ke haʻu ʻa e fanga ʻuanga kiate kinautolu;

19 Pea ʻe taʻofi ʻa honau ʻeleló ke ʻoua naʻa nau alea fakafetau kiate au; pea ʻe ngangana ʻa honau kakanó mei honau ngaahi huí, pea mo honau ngaahi foʻi fofongá mei honau pokoʻi matá;

20 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe keina ʻa kinautolu ʻo ʻosi ʻe he fanga amanu ʻo e vaó pea mo e fanga manupuna ʻo e ʻataá.

21 Pea ko e fuʻu siasi lahi mo afakalieliá, ʻa ia ko e bfeʻauaki ʻo e māmaní kotoa pē, ʻe tulaki ia ki lalo ʻaki ʻa e afi cfakaʻauha, ʻo hangē ko ia kuo lea ʻaki ʻe he ngutu ʻo ʻIsikeli ko e palōfitá, ʻa ia naʻá ne lau ʻo kau ki he ngaahi meʻa ko ʻení, ʻa ia kuo teʻeki ai ke hoko kae hangē ʻoku ou moʻuí, dkuo pau ke hoko ia, koeʻuhi he ʻe ʻikai ke pule ʻa e ngaahi meʻa fakalieliá.

22 Pea ko e tahá, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻo ka ʻosi ʻa e taʻu ʻe ataha afé, pea toe kamata ʻa e tangatá ke fakaʻikaiʻi ʻa honau ʻOtuá, te u toki fakatolonga leva ʻa e māmaní ʻi ha kiʻi faʻahitaʻu bsiʻi;

23 Pea ʻe hoko mai ʻa e angataʻangá, pea ʻe vela ʻo ʻosi ʻa e langí mo e māmaní ʻo bʻosi atu, pea ʻe ʻi ai ʻa e langi foʻou mo e māmani cfoʻou.

24 Koeʻuhí he ʻe amole atu ʻa e ngaahi meʻa motuʻa kotoa pē, pea ʻe hoko ʻo foʻou ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, ʻio ʻa e langí mo e māmaní, pea mo hono fonu kotoa ʻo iá, ʻa e tangatá mo e fanga manú fakatouʻosi, ʻa e fanga manupuna ʻo e ʻataá, pea mo e fanga ika ʻo e tahí;

25 Pea ʻe ʻikai mole ha tuʻoni alouʻulu ʻe taha, pe ha momoʻi meʻa, he ko e ngāue ia ʻa hoku nimá.

26 Kae vakai, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻi he teʻeki ai ke mole atu ʻa e māmaní, ʻe ifi ʻe aMaikeli, ko ʻeku bʻāngelo pulé, ʻa ʻene ctalupité, pea ʻe toki dʻā hake ʻa e kau pekia kotoa pē, he ʻe fakaava ʻa honau ngaahi tanuʻangá, pea te nau eʻalu atu—ʻio, ʻa kinautolu kotoa pē.

27 Pea ʻe tānaki ʻa e kau amāʻoniʻoní ʻi hoku nima btoʻomataʻú ki he moʻui taʻengatá; pea ko e kau fai angahalá ʻi hoku nima toʻohemá te u mā ke maʻu ʻa kinautolu ko hoku kakai ʻi he ʻao ʻo e Tamaí;

28 Ko ia, te u pehē ange kiate kinautolu—aʻAlu ʻiate au, ʻa kimoutolu, ʻa e kau malaʻia, ki he bafi taʻengata, ʻa ia kuo teuteu ki he ctēvoló mo ʻene kau ʻāngeló.

29 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo teʻeki ai ha taimi te u fakahā mei hoku ngutu ʻoʻokú ʻoku totonu ke nau foki mai, he ko e apotu ʻoku ou ʻi aí ʻoku ʻikai te nau lava ʻo haʻu ki ai, he ʻoku ʻikai te nau maʻu ha mālohi.

30 Kae manatu ʻoku ʻikai ke tuku ʻa ʻeku ngaahi fakamaau kotoa pē ki he tangatá; pea hangē ko e ngaahi lea kuo ʻalu atu mei hoku ngutú, ʻe pehē pē ʻa hono fakahoko iá, koeʻuhi ke muimui ʻa e amuʻomuʻá, pea ko e muimuí ʻe muʻomuʻa ia ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē kuó u fakatupu ʻi he folofola ʻa hoku mālohí, ʻa ia ko e mālohi ʻo hoku Laumālié.

31 He naʻá ku afakatupu ʻa kinautolu ʻi he mālohi ʻo hoku Laumālié; ʻio, ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku bfakalaumālié mo fakamatelie fakatouʻosi—

32 Ko e ʻuluakí naʻe afakalaumālie, ko hono uá naʻe fakamatelie, ʻa ia ko e kamataʻanga ʻo ʻeku ngāué; pea ko ʻeni foki, ko e ʻuluakí ʻe fakamatelie pea ko hono uá ʻe fakalaumālie, ʻa ia ko hono fakaʻosi ʻo ʻeku ngāué—

33 Ko ʻeku lea kiate kimoutolu koeʻuhí ke mahino fakanatula pē kiate kimoutolu; ka ʻoku ʻikai hano angataʻanga ʻo ʻeku ngaahi ngāué kiate au, pe ko hano kamataʻanga; ka kuo tuku kiate kimoutolu koeʻuhí ke mahino kiate kimoutolu, koeʻuhí he naʻa mou kole ia meiate au pea kuo mou loto-taha.

34 Ko ia, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku fakalaumālie kiate au ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku teʻeki ʻi ai ha taimi te u ʻoatu ai kiate kimoutolu ha fono ʻa ia ʻoku fakamatelie; pea ʻikai foki ki ha tangata, pe ko e fānau ʻa e tangatá; pe ko ʻĀtama, ko hoʻomou tamai, ʻa ia naʻá ku fakatupú.

35 Vakai, naʻá ku tuku kiate ia ke ne afili maʻana; peá u fai kiate ia ʻa e fekau, ka naʻe ʻikai ko ha fekau fakamatelie naʻá ku fai kiate iá, he ʻoku fakalaumālie ʻa ʻeku ngaahi bfekaú; ʻoku ʻikai ke fakanatula ia pe fakamatelie, pe fakakakano pe fakaesino.

36 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ko ʻĀtama, ʻi he ʻahiʻahiʻi ia ʻe he atēvoló—he vakai, naʻe ki muʻa ʻa e tēvoló ʻia ʻĀtama, he naʻá ne bangatuʻu kiate au, ʻo pehē, Tuku mai kiate au ho clāngilangí, ʻa ia ko hoku dmālohí; pea naʻá ne fakatafokiʻi atu foki meiate au ha vahe etolu ʻe taha ʻo e fuʻu fkau tau ʻo e langí koeʻuhi ko ʻenau gtauʻatāina ke filí;

37 Pea naʻe kapusi hifo ʻa kinautolu, pea naʻe pehē ʻa e ʻi ai ʻa e atēvoló mo ʻene kau bʻāngeló;

38 Pea vakai, ʻoku ʻi ai ha potu kuo teuteu maʻanautolu talu mei he kamataʻangá, pea ko e potu ko iá ko aheli.

39 Pea ʻoku ʻaonga ke aʻahiʻahiʻi ʻe he tēvoló ʻa e fānau ʻa e tangatá, pe ʻe ʻikai lava ke nau hoko ko e niʻihi ke fili maʻanautolu pē; he kapau ʻe ʻikai te nau maʻu ʻa e meʻa ʻoku bmahí ʻe ʻikai te nau lava ʻo ʻiloʻi ʻa e meʻa melié—

40 Ko ia, naʻe hoko ʻo pehē, naʻe ʻahiʻahiʻi ʻe he tēvoló ʻa ʻĀtama, peá ne kai ʻi he afua tapú ʻo maumauʻi ʻa e fekaú, ʻo ne hoko ai ʻo bmoʻulaloa ki he loto ʻo e tēvoló, koeʻuhí ko ʻene tukulolo ki he ʻahiʻahí.

41 Ko ia, ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ne u pule ke akapusi atu ia mei he Ngoue ko bʻĪtení, mei hoku ʻaó, koeʻuhi ko ʻene maumau-fonó, ʻa ia naʻá ne hoko ai ʻo mate cfakalaumālie, ʻa ia ko e ʻuluaki maté, ʻio ko e mate pē ko ia ʻa ia ko e dmate fakaʻosí, ʻa ia ʻoku fakalaumālie, ʻa ia ʻe tuʻutuʻuni ke hoko ki he kau fai angahalá ʻi haʻaku pehē: ʻAlu, ʻa kimoutolu ʻa e kakai emalaʻia.

42 Kae vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, naʻá ku tuku kia ʻĀtama mo hono hakó, ke ʻoua te nau amate ʻi he mate fakasinó kae ʻoua ko au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ke u fekau atu ha kau bʻāngelo ke fakahā kiate kinautolu ʻa e cfakatomalá mo e dhuhuʻí, tuʻunga ʻi he tui ki he huafa ʻo hoku eʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú.

43 Pea naʻe pehē ʻa ʻeku kotofa ʻe au, ko e ʻEiki ko e ʻOtuá, ki he tangatá ʻa e ngaahi ʻaho ʻo ʻene anofo ʻahiʻahiʻí—koeʻuhí ʻi heʻene mate fakamatelié ʻe lava ke bfokotuʻu hake ia ʻi he ctaʻe-faʻa-mate ki he dmoʻui taʻengatá, ʻa kinautolu kotoa pē ʻe tuí;

44 Pea ko kinautolu ʻoku ʻikai ke tui ki he amalaʻia taʻengata; koeʻuhí he ʻe ʻikai lava ʻo huhuʻi ʻa kinautolu mei heʻenau hinga fakalaumālié, koeʻuhí he ʻoku ʻikai te nau fakatomala;

45 He ʻoku nau ʻofa ʻi he fakapoʻulí kae ʻikai ʻi he māmá, pea ʻoku kovi ʻa ʻenau ngaahi angāué, pea ʻoku nau maʻu ʻenau btotongí meiate ia ʻoku nau fie talangofua ki aí.

46 Kae vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo ahuhuʻi ʻa e bfānau īkí talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní ʻi hoku ʻAlo pē Taha naʻe Fakatupú;

47 Ko ia, ʻoku ʻikai te nau lava ʻo fai angahala, he ʻoku ʻikai tuku kia Sētane ʻa e mafai ke aʻahiʻahiʻi ʻa e fānau īkí kae ʻoua ke nau fakaʻau ʻo feʻunga ʻi hoku ʻaó ke bʻekeʻi meiate kinautolu ʻenau ngaahi ngāué;

48 He ʻoku tuku kiate kinautolu ʻo hangē pē ko hoku lotó, ʻo fakatatau ki heʻeku faʻiteliha ʻaʻakú, koeʻuhi ke ʻekeʻi ʻa e ngaahi meʻa lalahi ʻi he nima ʻo ʻenau ngaahi atamaí.

49 Pea ko e tahá, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko hai ha taha ʻoku maʻu ʻa e ʻiló kuo ʻikai te u fekau ki ai ke ne fakatomala?

50 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai ke amahino ki ai ha meʻá, ʻoku kei ʻiate au ke fai ʻo fakatatau mo e meʻa kuo tohí. Pea ko ʻeni, ʻoku ʻikai te u fakahā mo ha toe meʻa kehe kiate kimoutolu ʻi he taimí ni. ʻĒmeni.