Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 129
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 129

Ko e ngaahi fakahinohino naʻe fai ʻe Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Nāvū, ʻi ʻIlinoisi, ʻi he ʻaho 9 Fēpueli 1843, ʻo fakahā mai ʻa e ngaahi kī mahuʻinga lahi ʻe tolu ʻa ia ʻe lava ʻo ʻiloʻi ai hono faikehekehe mo hono anga-totonu ʻo e kau ʻāngelo tauhí mo e ngaahi laumālié (History of the Church, 5:267).

1–3, ʻOku ʻi he langí ʻa e ngaahi sino toe tuʻu mo e ngaahi sino fakalaumālie fakatouʻosi; 4–9, ʻOku fakahā mai ʻa e ngaahi kī ʻa ia ʻe lava ʻo ʻiloʻi ai ʻa e kau talafekau mei he tafaʻaki ʻe taha ʻo e veilí.

1 ʻOku ʻi ai ʻa e faʻahinga kakai ʻe ua ʻi he alangí, ʻa ia ko ʻeni: Ko e kau bʻĀngelo, ʻa ia ko e kakai ctoe tuʻu, ʻoku nau maʻu ʻa e ngaahi sino ʻo e kakano mo e hui—

2 Hangē ko ʻení, naʻe pehē ʻe Sīsū: Ala mai kiate au, pea mou vakai, he ʻoku ʻikai akakano mo hui ha laumālie, ʻo hangē ko ia ʻoku mou ʻiló ni ʻiate aú.

3 Ko hono uá: ko e ngaahi alaumālie ʻo e kau tangata bangatonu kuo fakahaohaoaʻí, ʻa kinautolu ʻa ia kuo teʻeki ai ke nau toe tuʻu, ka ʻoku nau maʻu ʻa e nāunau tatau.

4 ʻO ka haʻu ha talafekau ʻo ne pehē ʻokú ne maʻu ha pōpoaki mei he ʻOtuá, mafao atu ho nimá kiate ia pea kole ke mo lulululu mo ia.

5 Kapau ko e ʻāngelo ia, te ne fai pehē, pea te ke ongoʻi hono nimá.

6 Kapau ko e laumālie ia ʻo ha tangata angatonu kuo fakahaohaoaʻi te ne haʻu ʻi hono nāunaú; he ko e anga pē ʻe taha ia ʻokú ne lava ke hā mai aí—

7 Kole kiate ia ke mo lulululu, ka ʻe ʻikai te ne ngaue, koeʻuhí he ʻoku taʻehoa mo e founga ʻo e langí ki ha tangata angatonu ke ne fai kākā; ka te ne kei fakahā mai ai pē ʻa ʻene pōpoakí.

8 Kapau ko e atēvolo ia ʻoku tatau mo e ʻāngelo ʻo e māmá, ʻo ka ke ka kole kiate ia ke mo lulululu, te ne mafao mai hono nimá kiate koe, pea ʻe ʻikai te ke ongoʻi ha meʻa; ko ia te ke lava ai ʻo ʻiloʻi ia.

9 Ko e ngaahi kī lalahi ʻeni ʻe tolu ʻa ia te ke lava ʻo ʻilo ai pe ʻoku tupu mei he ʻOtuá ha ngāue.