Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 48
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 48

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1831 (History of the Church, 1:166–167). Naʻe fehuʻi ʻe Siosefa ki he ʻEikí pe ko e hā ʻa e founga ke fai ke maʻu mai ai ha ngaahi konga kelekele ke nofo ai ʻa e Kāingalotú. Ko e meʻa mahuʻinga ʻeni koeʻuhí ko e hiki mai ʻa e kāingalotu ʻo e Siasí mei he fakahahake ʻo e ʻIunaiteti Siteití, ʻi heʻenau talangofua ki he fekau ʻa e ʻEikí ke nau fakatahataha mai ki ʻOhaioó (vakai ki he vahe 37:1–3; 45:64).

1–3, ʻOku fekau ki he Kāingalotu ʻi ʻOhaioó ke nau vahevahe honau kelekelé mo honau kāingá; 4–6, ʻOku fekau ki he Kāingalotú ke nau fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekele, pea langa hake ha kolo, mo muimui ki he faleʻi ʻa honau kau ʻōfisa pulé.

1 ʻOku ʻaonga ke mou nofo ʻi he taimí ni ʻi homou ngaahi nofoʻangá, ʻo hangē ko ia ʻe feʻunga mo e anga ʻo hoʻomou nofó.

2 Pea fakatatau ki hoʻomou maʻu ha ngaahi konga kelekelé, ke mou afoaki ki he kāingalotu mei hahaké;

3 Pea kapau ʻoku ʻikai te mou maʻu ha ngaahi konga kelekele, tuku ke nau fakatau mai ki he taimi lolotonga ní ʻi he ngaahi potu fonua takatakaí, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe hā ngalingali lelei kiate kinautolú, he ʻoku ʻaonga ke nau maʻu ha ngaahi potu ke nau nofo ai ʻi he taimí ni.

4 ʻOku ʻaonga ke mou fakatoe ʻa e paʻanga kotoa pē te mou lavá, pea ke mou maʻu ʻa e meʻa kotoa pē te mou lava ʻo maʻu ʻi he māʻoniʻoní, koeʻuhí ke ʻi ai ha taimi te mou lava ai ʻo afakatau mai ha fonua ko ha tofiʻa, bʻio ʻa e koló.

5 ʻOku teʻeki ai ke fakahā ʻa e feituʻú; ka ʻe ʻi ai ʻa e kau tangata ʻe aniʻihi ʻe fili ʻi he hili ʻa e haʻu homou kāingá mei hahaké, pea ʻe tuku kiate kinautolu ke nau bʻiloʻi ʻa e feituʻú, pe ʻe fakahā ia kiate kinautolu.

6 Pea ʻe fili ʻa kinautolu ke fakatau mai ʻa e ngaahi konga kelekelé, pea kamata ʻa hono fokotuʻu ʻo e tuʻunga ʻo e akoló; pea ʻe toki kamata leva ke mou fakataha mai mo homou ngaahi fāmilí, ko e tangata taki taha ʻo fakatatau ki hono bfāmilí, ʻo fakatatau ki he tuʻunga ʻokú ne ʻi aí, pea hangē ko ia ʻe tuʻutuʻuni kiate ia ʻe he kau palesitení mo e pīsope ʻo e siasí, ʻo fakatatau ki he ngaahi fono mo e ngaahi fekau kuo mou maʻú, pea mo ia te mou maʻu ʻamuí. ʻE pehē. ʻĒmeni.