Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 41
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 41

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá ki he Siasí, ʻi Ketilani, ʻi ʻOhaiō, ʻi he ʻaho 4 Fēpueli 1831 (History of the Church, 1:146–147). ʻI he taimi ko ʻení, naʻe lolotonga tupulaki ʻo vave ʻa e tokolahi ʻo e Siasí ʻi he Kolo ko Ketilaní. Naʻe tohi ʻe he Palōfitá ko ha talamuʻaki ki he fakahā ko ʻení, ʻo pehē: “[Naʻe] feinga mālohi ʻa e kāingalotú … ke fai ʻa e finangalo ʻo e ʻEikí, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku nau ʻiló, neongo naʻe ʻi ai ha ngaahi fakakaukau ngali kehe mo e ngaahi laumālie kākā naʻe hū mai ki honau lotolotongá … [pea] naʻe fai mai ai ʻe he ʻEikí ʻa e folofola ko ʻení ki he Siasí” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, ʻE puleʻi ʻe he kaumātuʻá ʻa e Siasí ʻi he laumālie ʻo e fakahaá; 4–6, ʻE maʻu ʻe he kau ākonga moʻoní mo nau tauhi ʻa e fono ʻa e ʻEikí; 7–12, ʻOku ui ʻa ʻEtuate Pātilisi ke hoko ko ha pīsope ki he Siasí.

1 Tokanga pea fanongo, ʻa kimoutolu ʻa hoku kakaí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí pea mo homou ʻOtuá, ʻa kimoutolu ʻoku ou fiefia ke atāpuakiʻi ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki mahuʻinga taha ʻi he ngaahi tāpuaki kotoa pē, ʻa kimoutolu ʻoku fanongo mai kiate aú; pea ko kimoutolu ʻoku ʻikai ke fanongo mai kiate au, ʻa ia kuo mou blau ʻoku ʻiate kimoutolu ʻa hoku hingoá, te u cfakamalaʻiaʻi ʻaki ʻa e malaʻia mamafa taha ʻi he ngaahi malaʻia kotoa pē.

2 Tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí ʻa ia kuó u uí, vakai ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau, ke mou kātoa fakataha ke afelotoi ki heʻeku leá;

3 Pea te mou maʻu ʻeku afonó ʻi he lotu ʻo hoʻomou tuí, koeʻuhí ke mou ʻiloʻi ʻa e founga ki hono puleʻi ʻa hoku siasí pea ʻai ke totonu ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻi hoku ʻaó.

4 Pea te u hoko ko homou apule ʻi heʻeku bhaʻú; pea vakai, ʻoku ou haʻu vave, peá ke mou vakai ʻoku tauhi ʻa ʻeku fonó.

5 Ko ia ia ʻokú ne atali ʻeku fonó ʻo bfai ki aí, ko ʻeku ākongá ia; pea ko ia ia ʻokú ne pehē ʻokú ne maʻu ia kae ʻikai fai ki aí, ʻoku ʻikai ko ʻeku ākonga ia, pea ʻe ckapusi ia ki tuʻa mei homou lotolotongá;

6 He ʻoku ʻikai totonu ke foaki ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻa e fānau ʻo e puleʻangá kiate kinautolu ʻoku ʻikai feʻungá, pe ki he fanga akulií, pe sī ai ʻa e ngaahi bmataʻi tofé ki he fanga puaká.

7 Pea ko e tahá, ʻoku totonu ke langa maʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí ha afale, ʻa ia te ne nofo ai mo bliliu lea.

8 Pea koe tahá, ʻoku totonu ke nofo ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Sitenei Likitoní, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku lelei kiate iá, ʻo fakatatau ki heʻene tauhi ʻeku ngaahi fekaú.

9 Pea ko e tahá, kuó u ui ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko aʻEtuate Pātilisí; pea ʻoku ou fai ha fekau, ke fili ia ʻi he leʻo ʻo e siasí, pea fakanofo ko ha bpīsope ki he siasí, ke tukuange ʻene fefakatauʻakí pea cfakamoleki hono taimí kotoa ʻi he ngaahi ngāue ʻa e siasí;

10 Ke tokangaʻi ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo hangē ko ia ʻe tuʻutuʻuni kiate ia ʻi heʻeku ngaahi fonó ʻi he ʻaho ʻa ia te u ʻoatu ai iá.

11 Pea ʻoku fai ʻeni koeʻuhí he ʻoku maʻa hono lotó ʻi hoku ʻaó, he ʻokú ne tatau mo aNātaniela ʻo e kuonga muʻá, ʻa ia ʻoku ʻikai ke ʻiate ia ha bkākā.

12 ʻOku ʻoatu ʻa e ngaahi leá ni kiate kimoutolu, pea ʻoku haohaoa ia ʻi hoku ʻaó; ko ia, tokanga ki he anga ʻo hoʻomou puke iá, koeʻuhí ʻe ʻekeʻi ia mei homou laumālié ʻi he ʻaho ʻo e fakamāú. ʻE pehē. ʻĒmeni.