Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 62
kimuʻa hoko


Vahe 62

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi he kauvai ʻo e Vaitafe Mīsulí, ʻi Saletoni, ʻi Mīsuli, ʻi he ʻaho 13 ʻAokosi 1831 (History of the Church, 1:205–206). ʻI he ʻaho ko ʻení naʻe fetaulaki ai ʻa e Palōfitá mo hono kaungā-fonongá, ʻa ia naʻa nau lolotonga fononga atu mei Tauʻatāina ki Ketilani, mo ha kaumātuʻa ʻe niʻihi ʻa ia naʻa nau lolotonga fononga mai ki he fonua ko Saioné, pea ʻi he hili haʻanau fetāpaaki ʻi he fiefia, naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻení.

1–3, ʻOku hiki ʻi he langí ʻa e ngaahi fakamoʻoní; 4–9, Kuo pau ke fononga mo malanga ʻa e kaumātuʻá ʻo fakatatau ki he meʻa ʻoku nau pehē ʻoku leleí pea mo hono fakahinohinoʻi ʻe he Laumālié.

1 Vakai, pea tokanga mai, ʻa kimoutolu ʻa e kaumātuʻa ʻo hoku siasí, ʻoku folofola ʻe he ʻEikí ko homou ʻOtuá, ʻa ia ko Sīsū Kalaisi, ko homou ataukapó, ʻa ia ʻokú ne ʻiloʻi ʻa e vaivai ʻo e tangatá pea mo e founga ke btokoniʻi ai ʻa kinautolu kuo cʻahiʻahiʻí.

2 Pea ko e moʻoni ʻoku sio ʻa hoku ongo matá kiate kinautolu kuo teʻeki ai ke nau ʻalu hake ki he fonua ko Saioné; ko ia ʻoku teʻeki ai ke kakato ʻa hoʻomou ngāué.

3 Ka neongo iá, ʻoku mou monūʻia, he kuo atohi ʻi he langí ʻa e bfakamoʻoni kuo mou faí ke mamata ki ai ʻa e kau ʻāngeló; pea ʻoku nau fiefia koeʻuhi ko kimoutolu, pea kuo fakamolemoleʻi kiate kimoutolu ʻa hoʻomou ngaahi cangahalá.

4 Pea ko ʻeni ke hoko atu hoʻomou fonongá. Fakatahataha ʻa kimoutolu ki he fonua ko aSaioné; pea fai ha fakataha ʻo fiefia fakataha, pea ʻoatu ha sākalamēniti ki he Fungani Māʻolungá.

5 Pea te mou toki lava ke mou foki mai ke fakamoʻoni, ʻio, ʻa kimoutolu hono kotoa, pe tautau toko ua, ʻo fakatatau ki he meʻa ʻe hā ngali lelei kiate kimoutolú, ʻoku tatau ai pē kiate au; kae tui faivelenga pē, pea afakahā ʻa e ongoongo fakafiefiá ki he kakai ʻo e māmaní, pe ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi haʻofanga ʻo e kau fai angahalá.

6 Vakai, ko au, ko e ʻEikí, kuó u fakatahaʻi ʻa kimoutolu koeʻuhí ke lava ʻo fakahoko ʻa e talaʻofá, ʻe maluʻi ʻa e kau tui faivelenga ʻiate kimoutolú, pea fiefia fakataha ʻi he fonua ko Mīsulí. Ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou fai ʻa e talaʻofa ki he kau tui faivelengá pea ʻoku ʻikai te u lava ke aloi.

7 Ko au, ko e ʻEikí, ʻoku ou loto-fiemālie, ʻo kapau ʻe loto ha taha ʻiate kimoutolu ke heka hoosi pe heka miuli pe heka saliote, te ne maʻu ʻa e tāpuaki ko ʻení, ʻo kapau te ne maʻu ia mei he toʻukupu ʻo e ʻEikí mo e aloto-fakafetaʻi ʻi he ngaahi meʻa kotoa pē.

8 ʻOku ʻiate kimoutolu ʻa e ngaahi meʻá ni ke fai ʻo fakatatau ki he fakakaukau leleí mo e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e Laumālié.

9 Vakai, ʻoku ʻamoutolu ʻa e apuleʻangá. Pea vakai, pea ʻilo ange, ʻoku ou bʻi he kau tui faivelengá maʻu ai pē. ʻE pehē. ʻĒmeni.