Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 81
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Vahe 81

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá, ʻi Hailame, ʻi ʻOhaiō, ʻi Māʻasi 1832 (History of the Church, 1:257–258). ʻOku ui ʻa Feletiliki G. Uiliamisi ko ha taulaʻeiki lahi mo ha tokoni ʻi he Kau Palesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá. ʻOku hā mei he lekooti fakahisitōliá naʻe ui ʻa Sese Kause ki he lakanga ʻo e tokoni kia Siosefa Sāmita ʻi he Kau Palesitení ʻi he taimi naʻe maʻu ai ʻa e fakahā ko ʻeni ʻi Māʻasi 1832. Neongo iá, tupu mei he ʻikai te ne fai atu ʻo fakatatau mo e anga ʻoku taau mo e lakanga ko ʻení, naʻe liliu ai ʻa e ui ko iá kia Feletiliki G. Uiliamisi. ʻOku totonu ke lau ʻa e fakahā (ʻa ia naʻe maʻu ʻi Māʻasi 1832) ko ha sitepu ia ki hono fokotuʻu ʻo e Kau Palesiteni ʻUluakí, pea tautautefito ki he ui ki he lakanga ʻo e tokoni ʻi he tuʻunga ko iá pea fakamatalaʻi mo hono fakaʻeiʻeiki ʻo e lakangá. Naʻe ngāue ai ʻa Sese Kause ʻi ha kiʻi taimi siʻi ka naʻe tuʻusi ia mei he Siasí ʻi Tīsema 1832. Naʻe fakanofo ʻa Feletiliki Uiliamisi ki he lakanga ko iá ʻi he ʻaho 18 Māʻasi 1833.

1–2, ʻOku maʻu maʻu pē ʻe he Kau Palesiteni ʻUluakí ʻa e ngaahi kī ʻo e puleʻangá; 3–7, Kapau ʻe faivelenga ʻa Feletiliki G. Uiliamisi ʻi heʻene ngāué, te ne maʻu ʻa e moʻui taʻengatá.

1 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Feletiliki G. Uiliamisí: Fanongo ki he leʻo ʻo ia ʻoku leá, ki he lea ʻa e ʻEiki ko ho ʻOtuá, pea tokanga ki he lakanga kuo ui koe ki aí, ʻio ko ha ataulaʻeiki lahi ʻi hoku siasí, pea ko ha tokoni ki heʻeku tamaioʻeiki ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí;

2 ʻA ia kuó u foaki ki ai ʻa e ngaahi a ʻo e puleʻangá, ʻa ia ʻoku kau maʻu ai pē ki he Kau bPalesiteni ʻo e Lakanga Fakataulaʻeiki Māʻolungá:

3 Ko ia, ko e moʻoni, ʻoku ou ʻiloʻi ia, pea te u tāpuakiʻi ia, pea mo koe foki, ʻo fakatatau ki hoʻo tui faivelenga ʻi he fai ʻo e faleʻi, ʻi he lakanga kuó u fili koe ki aí, ʻi he lotu maʻu ai pē, ʻaki ʻa e leʻo pea ʻi ho lotó, ʻi he ʻao ʻo e kakaí pea ʻi he lilo, pea ʻi hoʻo ngāue fakafaifekaú foki ʻi hono malanga ʻaki ʻo e ongoongoleleí ʻi he fonua ʻo e kakai moʻuí, pea ʻi he lotolotonga ʻo ho kāingá.

4 Pea ʻi hoʻo fai ʻa e ngaahi meʻa ko ʻení te ke fai ai ʻa e ngāue ʻaonga taha ki ho kāingá, pea fakatupulekina ai ʻa e anāunau ʻo ia ʻa ia ko ho ʻEikí.

5 Ko ia, ke ke faivelenga; tuʻu ʻi he lakanga kuó u fili koe ki aí; atokoniʻi ʻa e vaivaí, hiki hake ʻa e ngaahi nima ʻoku tautau ki laló, pea bfakamālohi ʻa e ngaahi tui ʻoku cvaivaí.

6 Pea kapau te ke faivelenga ʻo aʻu ki he ngataʻangá, te ke maʻu ʻa e kalauni ʻo e moʻui ataʻe-faʻa-maté, mo e bmoʻui taʻengatá ʻi he ngaahi cnofoʻanga kuó u teuteu ʻi he fale ʻo ʻeku Tamaí.

7 Vakai, pea ʻiloange, ko e ngaahi lea ʻeni ʻa e ʻĀlifá mo e ʻŌmeká, ʻio ko Sīsū Kalaisi. ʻĒmeni.