Ngaahi Folofola
Tokāteline mo e Ngaahi Fuakava 9
kimuʻa hoko

Vahe 9

Ko e fakahā naʻe fai mai ʻia Siosefa Sāmita ko e Palōfitá kia ʻŌliva Kautele, ʻi Hāmoni, Penisilivēnia, ʻi ʻEpeleli 1829 (History of the Church, 1:37–38). ʻOku naʻinaʻi kia ʻŌliva ke ne faʻa kātaki pea ʻoku enginaki kiate ia ke ne fiemālie ke hiki tohi pē, ʻi he taimi lolotongá, kae lau mai ʻe he tokotaha liliu leá ʻa e meʻa ke tohí, kae ʻoua naʻá ne feinga ke liliu lea.

1–6, ʻOku ʻi ai ha ngaahi lekooti fakakuongamuʻa kehe ke liliu; 7–14. ʻOku liliu ʻa e Tohi ʻa Molomoná ʻi he ako pea ʻi he fakahā fakalaumālie.

1 Vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe hoku foha, ko e meʻa ʻi he ʻikai te ke aliliu leá ʻo fakatatau ki he meʻa naʻá ke kole kiate aú, pea naʻá ke toe kamata ke btohi maʻa ʻeku tamaioʻeiki, ko Siosefa Sāmita, ko e Siʻí, ko ia ʻoku ou loto ke ke fai atu kae ʻoua kuó ke fakaʻosi ʻa e lekōtí ni, ʻa ia kuó u fakafalala kiate ia ke tauhí.

2 Pea vakai, ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi alekooti bkehe ʻoku ou maʻu, te u foaki kiate koe ʻa e mālohi ke ke tokoni ʻi hono liliú.

3 Faʻa kātaki pē, ʻe hoku foha, he ʻoku fakapotopoto kiate au, pea ʻoku ʻikai ʻaonga ke ke liliu lea ʻi he lolotongá ni.

4 Vakai, ko e ngāue ʻoku ui koe ke ke faí ko e tohi maʻa ʻeku tamaioʻeiki ko Siosefá.

5 Pea, vakai, ko e meʻa ʻi he ʻikai te ke fai atu ʻo hangē ko hoʻo kamatá, ʻi he taimi naʻe kamata ai hoʻo liliu leá, ko ia kuó u toʻo ai ʻa e faingamālié ni meiate koe.

6 ʻOua te ke alāunga, ʻe hoku foha, he ʻoku fakapotopoto kiate au ke u fai peheni kiate koe.

7 Vakai, naʻe ʻikai mahino kiate koe; naʻá ke pehē te u foaki ia kiate koe, ka naʻe ʻikai te ke fai ha fakakaukau ki ai tuku kehe pē ke kole kiate au.

8 Kae, vakai, ʻoku ou pehē kiate koe, kuo pau ke ke afakakaukauʻi ia ʻi ho ʻatamaí; pea kuo pau ke ke toki bfehuʻi mai kiate au pe ʻoku totonu ia, pea kapau ʻoku totonu ia te u ngaohi ke cmāfana ʻa ho dlotó ʻi loto ʻiate koe; ko ia, te ke eongoʻi ʻoku totonu ia.

9 Ka ʻo kapau ʻoku ʻikai ke totonu ia ʻe ʻikai te ke ongoʻi pehē, ka te ke maʻu ha fakakaukau afiemohea, ʻa ia ʻe fakatupu ai ʻene ngalo ʻiate koe ʻa e meʻa ʻoku halá; ko ia, ʻoku ʻikai te ke lava ʻo tohi ʻa e meʻa ʻoku toputapú tuku kehe ʻo kapau ʻe foaki ia kiate koe meiate au.

10 Ko ʻeni, kapau naʻá ke ʻiloʻi ʻeni pehē kuó ke lava ʻo aliliu leá; ka neongo iá, ʻoku ʻikai ʻaonga ke ke liliu leá he taimí ni.

11 Vakai, naʻe ʻaonga ia ʻi hoʻo kamatá; ka naʻá ke amanavahē, pea kuo hili ange ʻa e taimí, pea ʻoku ʻikai ʻaonga ia ʻi he taimí ni;

12 He, ʻikai koā ʻokú ke vakai kuó u foaki ki heʻeku tamaioʻeiki ko aSiosefá ʻa e ivi feʻunga ʻa ia ʻoku fakakakato ai iá? Pea kuo ʻikai te u fakahalaiaʻi ha taha ʻiate kimoua.

13 Fai ʻa e meʻa ko ʻeni ʻa ia kuó u fekau kiate koé, pea te ke tuʻumālie. Faitōnunga, pea ʻoua ʻe tukulolo ki ha aʻahiʻahi.

14 Tuʻu maʻu ʻi he angāue ʻa ia kuó u bui koe ki aí, pea ʻe ʻikai mole ha tuʻoni louʻulu ʻe taha mei ho ʻulú, pea ʻe chiki hake koe ʻi he ʻaho fakaʻosí. ʻĒmeni.